დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (VIII)

W50-W64  ცოცხალი მექანიკური ძალების ზემოქმედება

W57             არაშხამიანი მწერებით ან სხნა არაშხამიანი ფეხსახსრიანების მიერ დაკბენა ან დასესვლა

W50-W64  ცოცხალი მექანიკური ძალების ზემოქმედება

W85-W99  უბედური შემთხვევები, რომლებიც გამოწვეულია ელექტრული შოკის, გამოსხივების და გარემო ტემპერატურის და ატმოსფერული წნევის კრიტიკული ზღვარის ზემოქმედების შედეგად

W88             მაიონიზირებელი გამოსხივების ზემოქმედება

W85-W99  უბედური შემთხვევები, რომლებიც გამოწვეულია ელექტრული შოკის, გამოსხივების და გარემო ტემპერატურის და ატმოსფერული წნევის კრიტიკული ზღვარის ზემოქმედების შედეგად

X40-X49      შემთხვევითი მოწამვლა და შხამიანი ნივთიერებების ზემოქმედება

W00-X59    ტრავმების სხვა გარეგანი მიზეზები უბედური შემთხვევების დროს

Y40-Y59     სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები და ბიოლოგიური ნივთიერებები რომლებიც წარმოადგენენ არასასურველი რეაციების მიზეზებს მათი თერაპიული გამოყენების დროს

Y40-Y84     თერაპიული და ქირურგიული ჩარევების გართულებები

Y42              ჰორმონები და მათი სინთეზური შემცვლელები და ანტაგონისტები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

Y42.0           გლუკოკორტიკოიდები და მათი სინთეზური ანალოგები

Y43              უპირატესად სისტემური მოქმედების პრეპარატები

Y43.1           სიმსივნის საწინააღმდეგო ანტიმეტაბოლიტები

Y43.2           სიმსივნის საწინააღმდეგო ნატურალური პრეპარატები

Y43.3           სხვა სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატები

Y44              პრეპარატები, რომლებიც მოქმედებენ უპირატესად სისხლის კომპონენტებზე

Y45              ანალგეტიკები, სიცხის დამწევი და ანტიანთებითი საშუალებები

Y45.3           სხვა არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალელები (NშAID)

Y47              სედატიური, საძილე და დამამშვიდებელი (ანქსიოლიტური) საშუალებები

Y47.1           ბენზოდიაზეპინები

Y48              ტკივილგამაყუჩებელი და თერაპიული აირები

Y48.1           პარენტერული ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატები

Y49              ფსიქოტროპული საშუალებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

Y49.3           ფენოთიაზინის რიგის ანტიფსიქოზური და ნეიროლეპტიკური პრეპარატები

Y49.4           ნეიროლეპტიკები_ბუტიროფეონის და თიოქსანტენის წარმოებულები

Y49.5           სხვა ანტიფსიქოზური და ნეიროლეპტიკური პრეპარატები

Y40-Y59     სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები და ბიოლოგიური ნივთიერებები რომლებიც წარმოადგენენ არასასურველი რეაციების მიზეზებს მათი თერაპიული გამოყენების დროს

Y56              ადგილობრივი მოქმედების პრეპარატები, რომლებიც მოქმედებენ უპირატესად კანზე და ლორწოვან გარსებზე და პრპარატები, რომლებიც გამოიყენება ოფთალმოლოგიურ, ოტორინოლარინგოლოგიურ და სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში

Y56.5           სამკურნალო საშუალებები და პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ოფთალმოლოგიურ პრაქტიკაში

Y56.6           სამკურნალო საშუალებები და პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ოტოლარინგოლოგიურ პრაქტიკაში

Y56.7           სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება ადგილობრივად სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში

Y57              სხვა და დაუზუსტებელი სამკურნალო საშუალებები და პრეპარატები

Y57.3           ალკოჰოლიზმის სამკურნალო სპეციალური საშუალებები, რომლებიც იწვევენ აკლოჰოლის აუტანლობას

Y40-Y84     თერაპიული და ქირურგიული ჩარევების გართულებები

Y83-Y84     ქირურგიული და სხვა სამედიცინო პროცედურები, როგორც მიზეზი ანორმალური რეაქციის ან მოგვიანებითი გართულების პაციენტში, თუ მას ამ პროცედურების გაკეთების პერიოდში შემთხვევით არ მიაყენეს ზიანი

Y84              სხვა სამედიცინო პროცედურები,  როგორც მიზეზი ანორმალური რეაქციის ან მოგვიანებითი გართულების პაციენტში, თუ მას ამ პროცედურების გაკეთების პერიოდში შემთხვევით არ მიაყენეს ზიანი

Y84.2           რადიოლოგიური პროცედურა და სხივური თერაპია

Y84.3           შოკური თერაპია

Y84.6           საშარდე გზების კათეტერიზაცია

Y85-Y89     ავადობის და სიკვდილიანობის გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების შედეგები

Y88              თერაპიული და ქირურგიული ჩარევების, როგორც ავადობის და სიკვდილიანობის გარეგანი მიზეზები

Y88.0           სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები და ბიოლოგიური ნივთიერებების, რომლებიც გამოიყენება თერაპიული მიზნებისთვის,  არასასურველი მოქმედების შედეგები

V01-Y98     კლასი XX ავადობის და სიკვდილიანობის გარეგანი მიზეზები

Y90-Y98     დამატებითი ფაქტორები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ავადობის და სიკვდილანობის მიზეზებთან და რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

Y97              ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია გარემოს დაბინძურებასთან

Z00-Z13      სამედიცინო შემოწმების და გამოკვლევის მიზნით ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა

Z00-Z99      კლასი XXI ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა

Z01               იმ პირების სხვა სპეციალური შემოწმება და გამოკვლევა, რომლებსაც არ აქვტ სპეციალური ჩივილები ან დადგენილი დიაგნოზი

Z01.0           თვალის და მხედველობის გამოკვლევა

Z01.2           სტომატოლოგიური გამოკვლევა

Z01.4           გინეკოლოგიური გამოკვლევა (ზოგადი) (რუტინული)

Z01.6           რადიოლოგიური გამოკვლევა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

Z01.7           ლაბორატორიული გამოკვლევა

Z01.8           სხვა დაზუსტებული სპეციალური გამოკვლევა

Z03               სამედიცინო დაკვირვება და შეფასება დაავადებაზე ან პათოლოგიურ მდგომარეობაზე ეჭვის დროს

Z03.1           დაკვირვება ავთვისებიან სიმსივნეზე ეჭვის დროს

Z03.2           დაკვირვება ფსიქიკურ დაავადებებზე და ქცევის სხვა დარღვევებზე ეჭვის დროს

Z00-Z13      სამედიცინო შემოწმების და გამოკვლევის მიზნით ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა

Z100            კლასი XXII ქირურგიული პრაქტიკა

Z20-Z29      ჯანმრთელობისთვის პოტენციური საშიშროება, რაც დაკავშირებულია ინფექციურ დაავადებებთან

Z22               ინფექციური დაავადების გამომწვევის მტარებლობა

Z22.2           დიფტერიის გამომწვევის მტარებლობა

Z24               მხოლოდ ერთი განსაზღვრული ვირუსული დაავადების წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z24.5           მხოლოდ წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z25               ერთ-ერთი ვირუსული დაავადების წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z25.1           გრიპის წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z26               ერთ-ერთი ინფექციური დაავადების წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z26.9           დაუზუსტებელი ინფექციური დაავადების წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z27               ინფექციური დაავადებების კომბინაციების წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z27.8           ინფექციური დაავადებების სხვა კომბინაციების წინააღმდეგ იმუნიზაციის აუცილებლობა

Z29               სხვა პროფილაქტიკური ღონისძიებების აუცილებლობა

Z29.1           პროფილაქტიკური იმუნოთერაპია

Z29.8           სხვა დაზუსტებული პროფილაქტიკური ღონისძიებები

Z30               ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებაზე დაკვირვება

Z30-Z39      ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა რეპროდუქციულ ფუნქციებთან დაკავშირებული მიზეზების გამო

Z30.0           ზოგადი რჩევები და კონსულტაციები კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით

Z30.1           (საშვილოსნოსშიდა) ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების შეყვანა

Z31               მშობიარობის ფუნქციის აღდგენა და შენარჩუნება

Z31.1           ხელოვნური განაყოფიერება

Z31.2           ინ ვიტრო განაყოფიერება

Z32               გამოკვლევები და ტესტები ორსულობის დასადგენად

Z32.0           ორსულობა (ჯერ) დაუდასტურებელი

Z33               ორსულობისთვის დამახასიათებელი მდგომარეობა

Z34               ნორმალური ორსულობის მიმდინარეობაზე დაკვირვება

Z40               პროფილაქტიკური ქირურგიული ჩარევები

Z40-Z54      ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა სპეციფიური პროცედურების ჩატარების და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით

Z40.9           პროფილაქტიკური ქირურგიული ჩარევა, დაუზუსტებელი

Z41               პროცედურები, რომლებსაც არ გააჩნიათ სამკურნალო მიზანი

Z41.8           სხვა პროცედურები, რომლებსაც არ გააჩნიათ სამკურნალო მიზანი

Z43               ხელოვნური ხვრელების მოვლა

Z46               სხვა მოწყობილობების მოზომვა და მორგება

Z46.3           კბილის პროტეზის მოზომვა და მორგება

Z46.4           ორთოდონტული მოწყობილობის მოზომვა და მორგება

Z48               შემდგომი ქირურგიული დახმარების სხვა სახეები

Z48.0           ქირურგიული ნახვევების და ნაკერების მოვლა

Z49               დახმარება დიალიზის ჩათვლით

Z49.1           ექსტრაკორპორალური დიალიზი

Z40-Z54      ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა სპეციფიური პროცედურების ჩატარების და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით

Z50               დახმარება რეაბილიტაციური პროცესების გამოყენებით

Z50.0           რეაბილიტაცია გულის დაავადებების დროს

Z50.2           რეაბილიტაცია ალკოჰოლიზიმის დროს

Z50.3           რეაბილიტაცია ნარკომანიის დროს

Z50.8           დახმარება რეაბილიტაციური პროცესების სხვა სახეების გამოყენებით

Z51               სამედიცინო დახმარების სხვა სახეები

Z51.0           რადიოთერაპიის კურსი

Z51.1           ქიმიოთერაპია ახალწარმონაქმნების გამო

Z51.4           მოსამზადებელი პროცედურები შემდგომი მკურნალობისთვის, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

Z54               გამოჯანმრთელების პერიოდი

Z54.0           გამოჯანმრთელების პერიოდი ქირურგიული ჩარევის შემდეგ

Z54.4           გამოჯანმრთელების პერიოდი, მოტეხილობის მკურნალობის შემდეგ

Z55               პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია სწავლასთან და წერა-კითხვის ცოდნასთან

Z55-Z65      ჯანმრთელობისთვის პოტენციური საშიშროება, დაკავშირებული სოციალურ-ეკონიმიურ და ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან

Z55.4           სასწავლო პროცესისადმი ცუდი ადაპტაცია, კონფლიქტები მასწავლებლებთან და თანაკლასელებთან

Z56               პრობლემები, დაკავშირებული მუშაობასთან და უმუშევრობასთან

Z56.6           სამუშაოს დროს სხვა ფიზიკური და ფსიქიკური დაძაბულობები

Z57               რისკის ფაქტორებთან პროფესიული მიდრეკილება

Z57.1           სამრეწველო რადიაციის არასასურველი ზემოქმედება

Z57.5           სხვა სამრეწველო ტოქსიკური ნივთიერებების არასასურველი ზემოქმედება

Z57.8           რისკის სხვა ფაქტორებთან არასასურველი ზემოქმედება

Z58               პრობლემები, დაკავშირებული გარემოს ფიზიკურ ფაქტორებთან

Z58.4           რადიაციული დაბინძურების ზეგავლენა

Z55-Z65      ჯანმრთელობისთვის პოტენციური საშიშროება, დაკავშირებული სოციალურ-ეკონიმიურ და ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან

Z60               პრობლემები, დაკავშირებული სოციალური გარემოს პრობლემებთან

Z60.0           პრობლემები, დაკავშირებული ცხოვრების წესი შეცლისადმი ადაპტაციასთან

Z70-Z76      ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა სხვა მიზეზის გამო

Z71               ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა სხვა კონსულტაციების და რჩევების მიღების გამო, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

Z71.5           კონსულტაცია და დაკვირვება ნარკომანიის გამო

Z72               პრობლემები, დაკავშირებული ცხოვრების წესთან

Z72.0           თამბაქოს მოხმარება

Z72.1           ალკოჰოლის მოხმარება

Z72.4           მიუღებელი დიეტა და კვების დროს მავნე ჩვევები

Z73               პრობლემები, დაკავშირებული ნორმალური ცხოვრების წესი ორგანიზაციის სიძნელეებთან

Z73.0           გადაღლა

Z73.2           დასვენების და განტვირთვის უკმარისობა

Z73.3           სტრესული მდგომარეობა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

Z73.6           საქმიანობის შეზღუდვა, გამოწვეული შრომისუნარიანობის დაქვეითებით

Z80-Z99      ჯანმრთელობის პოტენციური საშიშროება, რაც დაკავშირებულია პირად და ოჯახურ ანამნეზთან და განსაზღვრული მდგომარეობებთან, რომლებიც მოქმედებენ ჯანმრთელობაზე

Z00-Z99      კლასი XXI ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ჯანდაცვის დაწესებულებაში მიმართვა

Z80-Z99      ჯანმრთელობის პოტენციური საშიშროება, რაც დაკავშირებულია პირად და ოჯახურ ანამნეზთან და განსაზღვრული მდგომარეობებთან, რომლებიც მოქმედებენ ჯანმრთელობაზე

Z94               ტრანსპლანტირებული ორგანოს ან ქსოვილის არსებობა

Z94.5           ტრანსპლანტირებული კანის არსებობა

Z94.7           ტრანსპლანტირებული რქოვანას არსებობა

Z94.9           ტრანსპლანტირებული ორგანოს ან ქსოვილის არსებობა, დაუზუსტებელი

Z95               გულის და სისხლძარღვების იმპლანტანტების და ტრანსპლანტანტების არსებობა

Z95.5           კორონალურ ანგიოპლასტიური იმპლანტანტის და ტრნსპლანტატის არსებობა

Z96               სხვა ფუნქციონალური იმპლანტანტების არსებობა

Z96.5           კბილების და ყბების ფესვების იმპლანტანტების არსებობა

Z96.8           სხვა დაზუსტებული ფუნქციონალური იმპლანტანტების არსებობა

Z97               სხვა მოწყობილობების არსებობა

Z97.2           კბილის პროტეზის მოწყობილობის არსებობა (სრული) (ნაწილობრივი)

Z97.3           სათვალეების და კონტაქტური ლინზების არსებობა

Z97.5           (საშვილოსნოსშიდა) ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების არსებობა

Z98               სხვა ოპერაციის შემდგომი მდგომარეობები

Z98.0           მდგომარეობები, რომლებიც დაკავშირებულია ნაწლავური ანასტომოზების ფორმირებასთან.

Z98.1           მდგომარეობები, რომლებიც დაკავშირებულია ართროდეზთან

Z98.8           სხვა დაზუსტებული ქირურგიის შემდგომი მდგომარეობა