[print_thumbnail_slider]

მკურნალობა უცხოეთში


Äàòåøèäçå Ëàëè Îá îäíîé êîìïüþòåðíîé ìîäåëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ äëÿ ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàöèîííîé ñèñòåìû. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი

Comments are closed.

vaka