მესხიძე ავთანდილი

1. სახელი, გვარი – ავთანდილ მესხიძე
2. განათლება – უმაღლესი

წლები

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

აკადემიური ხარისხი

1 1969-1974 საქართველოს სუბტროპიკული ინსტიტუტი სწავლული აგრონომი აგონომ-სუბტროპიკი
2 1974-1978 ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა აგროქიმია ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

3. სამუშაო გამოცდილება

წლები

თანამდებობა

დეპარტამენტის/განყოფილების დასახელება

ორგანიზაციის დასახელება

1 1978-1984 უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი აგროქიმიის განყოფილება ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
2 1985-1988 უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი აგროქიმიის განყოფილება ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
3 1988-2006 ლაბორატორიის გამგე აზოტის ტრანსფორმაციისა და ბალანსის ლაბორატორია ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
4 2006 wlidan dRemde დირექტორის მოადგილე ინსტიტუტი მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი

4. სულ პუბლიკაციების რაოდენობა: 32, პუბლიკაციების რაოდენობა იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში: 3, პატენტების რაოდენობა: 2, გამოგონებების რაოდენობა: საავტორო მოწმობა – N1234531 და N1286692

5.  უკანასკნელ ხუთ წელიწადში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ჩამონათვალი

წელი

პუბლიკაციის სახელწოდება

იმპაქტ-ფატორიანი და სხვა სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

1 2003 აქტინიდიის (კივი) კვება (კრებული) სს. ოზურგეთის სტამბა
2 2004 კივისა და აღმოსავლური ხურმის გაშენების თანამედროვე მეთოდები; მეთოდური მითითება. სს. ოზურგეთის სტამბა
3 2006 სუბტროპიკული ზონის დაბალნაყოფიერი ნიადაგების პროდუქტიულობის ამაღლების  ღონისძიება გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“

6.  სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

წლები

როლი პროექტში

პროექტის დასახელება

დამფინანსებელი ორგანიზაცია

1 2003 ხელმძღვანელი კივის სარგავი მასალის წარმოების ტექნოლოგიების დანერგვა მსოფლიო ბანკი
2 2003 ძირითადი შემსრულებელი ციტრუსების სარგავი მასალის წარმოების ტექნოლოგიების დანერგვა მსოფლიო ბანკი
3 2004 ძირითადი შემსრულებელი დაბალნაყოფიერი ნიადაგის პროპდუქტიულობის ამაღლების ღონისძიებები მსოფლიო ბანკი
4 2004 ძირითადი შემსრულებელი ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში მსოფლიო ბანკი
5 2009 ძირითადი შემსრულებელი აჭარა-გურიაში გავრცელე-ბული ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე-საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

7.  საერთაშორისო სამეცნიერო ოფორუმებში მონაწილეობა

წელი

ღონისძიების დასახელება

მოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების აგილი

1 2004 სასოფლო-სამეურნეო კვლევა, დანერგვა, კონსულტირება და სწავლება კივის, ფეიჰოას, ციტრუსების ნიადაგების პროდუქტიულობის ამაღლების შესახებ ქობულეთი, დაბა ჩაქვი
2 2007 საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის სემინარი კომერციალიზაციის საკითხებში ინტელექტუალური საკუთრება და კომერციალიზაციის საკითხები ქ. ერევანი, 11-12 ივლისი
3 2008 პირველი საერთაშორისო ამიერკავკასიური კონფერენცია ფიტოპათოლოგიაში მონაწილე თბილისი