ცანავა ვალერიან

ვალერიან ცანავა, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის აკადემიკოსი, აგროქიმიის ნიადაგმცოდნეობისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის გამგე, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.