მანველიძე ზურაბ

manvelidze1. გვარი, სახელი, მამის სახელი:  მანველიძე ზურაბ ქართლოსის ძე

2. მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:

  6010, ბათუმი, ანგისას დასახლება, საქართველო
  (+995222)7-15-59 (ბინა)
  (+99599) 54-25-57 (მობილური)
   zurab58@yahoo.com;      mta-bari@mail.ru
(skype) mta-bari2 zurab manvelidze

 3. დაბადების თარიღი:  4 მაისი, 1958 წელი

4. განათლება:  უმაღლესი, სატყეო მეურნეობის ინჟინერი (დიპლომი FГ -1 # 170738)

5. სამუშაო გამოცდილება:  07/2006 წლიდან დღემდე სსიპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის  ადგილობრივი ფლორისა და ბუნების დაცვის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი;

  05/1999-07/2006 ბათუმის ბოტანიკური ბაღის  ადგილობრივი ფლორისა და ბუნების დაცვის გამგე (არჩევითი წესით) ;

  04/1993-05/1999 – ამავე განყოფილების გამგის მოვალეობის შემსრულებელი;

  02/1992-04/1993 -აჭარის ა.რ. სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი თავმჯდომარის მოადგილის უფლებებით.

  05/1991-02/1992 -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის  ადგილობრივი ფლორისა ბუნების დაცვის განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლი;

  05/1985-12/1988 -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის  მცენარეთა ინტროდუქციისა და აკლიმატიზაციის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი;

  05/1982-05/1985 -მეტყევეობის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტი. (ქ. მოსკოვი);

  06/1980-11/1980-ხელვაჩაურის სატყეო მეურნეობის ერგე-ორთაბათუმის სატყეო უბნის ტექნიკოსი ;

  11/1980-05/1982 -სსრკ შეიარაღებულ ძალებში სამსახური (ქ. ვლადივოსტოკი) .

 შეთავსება- ქ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი :

  01/2007 – დღემდე მოწვეული სპეციალისტი

  10/2004 – 09/2006 მოწვეული სპეციალისტი

  10/2000 – 10/2004 – უფროსი მასწავლებელი

  11/1996 – 10/200 –  მასწავლებელი

6. სამეცნიერო წოდება, ხარისხი :

   2006- სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი სპეციალობით ~06.03.03 მეტყევეობა და ტყეთმცოდნეობა ~ (დიპლომი: N   001637    ქ. თბილისი. ).

   1990 -სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი სპეციალობით ~06.03.03 მეტყევეობა და ტყეთმცოდნეობა ~ (დიპლომი: KD  №033742    ქ. მოსკოვი .).

   1990 -უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი სპეციალობით ~06.03.03 მეტყევეობა და ტყეთმცოდნეობა ~ (დიპლომი: KD  №033742    ქ. მოსკოვი .).

     7. გამოქვეყნებული  სამეცნიერო შრომები, პუბლიკაციები:

   გამოქვეყნებული მაქვს 80-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ბოლო 5 წლის მანძილზე

  რეფერირებად გამოცემებში 32; გამოსაქვეყნებლად გადაცემული მაქვს 15 სამეცნიერო ნაშრომი.

8.  მონაწილეობა კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში, ექსპედიციებში:

მონაწილეობა მაქვს მიღებული 36 სამეცნიერო კონფერენციაში (სემინარში, კონგრესში, სამუშაო შეხვედრაში და  სიმპოზიუმში ბოლო 5 წლის მანძილზე 22-ში (ამათგან 6 უცხოეთში).

9. სამეცნიერო საგრანტრო პროექტებში მონაწილეობა:

ვხელმძღვანელობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ძირითადი თემატიკით დაფინანსებული  5-წლიანი პერიოდის 3 სამეცნიერო თემას; ხელმძღვანელისა და თანაშემსრულებლის სტატუსით მონაწილეობა მაქვს მიღებული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, მესამე სექტორის ფონდი “ჰორიზონტი”-ს, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (ჭჭF) კავკასიის ოფისის, გერმანია-საქართველოს ბუნებისა და კულტურის დაცვის საზოგადოების (Cuna-Georgica), ქ. ფრიბურგის (შვეიცარია) ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ინტერნაციონალური პროგრამის (SCOPES-Geo­­r­gia),  ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN), გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF), აშშ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი ეკოსისტემების შენარჩუნების ფონდის (CEPF) , მსოფლიო ბანკის (WB) და საქართველოს მთავრობის, საქართველოს სამეცნიერო ფონდის (CNSF) მიერ გრანტით დაფინანსებულ 42 გარემოსდაცვით პროექტში, მათ შორის. ბოლო 5 წლის მანძილზე 10 -ში.

10. მონაწილეობა პროფესიულ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში:

ბოლო 10 წლის მანძილზე ვარ გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია ,,მთა-ბარი”-ს თავმჯდომარე.

ბოლო 1 წლის მანძილზე ვარ აჭარის მდგრადი განვითარების ასოციაცის (AშDA) თავმჯდომარე.

11. სამეცნიერო საზოგადოებების (აცადემიების), სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა:

   1993-2007 წ.წ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

   2007 წლიდან დღემდე სსიპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

   2009 წლიდან დღემდე საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკის და ტურიზმის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი (ქ. ქუთაისი).

   2009 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი (ქ. ბათუმი).

   2009 წლიდან დღემდე სამეცნიერო შრომათა კრებულის `ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე~ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

12. უცხოური ენების ცოდნა:

   რუსული – სრულყოფილად

   ინგლისური – საშუალოდ.

13. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

    საოფისე, გრაფიკული.

14. ოჯახური მდგომარეობა:

    მყავს მეუღლე და სამი შვილი.

14. ჰობი:

    დეკორატიული მებაღეობა.

 თარიღი:  15 სექტემბერი, 2009 წელი