შაინიძე ოთარი

sainidze1. გვარი სახელი
შაინიძე ოთარი
2. საკონტაქტო ინფორმაცია
საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. 2, ბინა 23 ტელ.: 7. 36. 31
მობილური: 893. 14. 63. 12
ელ. ფოსტა: otari.shainidze@rambler.ru .  otar.shainidze@gmail.com
skype: o.shainidze

3. სამუშაო გამოცდილება

მუშაობის პერიოდი        1989 წლიდან   2006 წლამდე
დამქირავებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
დამქირავებლის მისამართი თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კილომეტრი
თანამდებობა აჭარის თამბაქოს სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის დირექტორი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერ კვლევითი მუშაობის ორგანიზაცია და სამეცნი-ერო კვლევა
მუშაობის პერიოდი        1996 წლიდან     2008 წლის სექტემბრამდე       
დამქირავებელი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35
თანამდებობა ბიოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ეკოლოგიის სპეციალობის სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი. სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობა
მუშაობის პერიოდი        2008 წლის სექტემბრიდან დღემდე
დამქირავებელი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35
თანამდებობა სასოფლო – სამეურნეო ფაკულტეტის დეკანი

4. განათლება და სამეცნიერო ხარისხები

თარიღი        1967 წლიდან       1973 წლამდე                   
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი
   
სპეციალობა აგრონომი
დიპლომის/სერტიფიკატის N 286911
კვალიფიკაცია აგრონომ სუბტროპიკი
თარიღი        1977 წლიდან   1981 წლამდე     
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
სპეციალობა ასპირანტი
დიპლომის/სერტიფიკატის N 008852
კვალიფიკაცია ბიოლოგიის მეცნიერეებათა კანდიდატი
თარიღი         1992 წლიდან   1996 წლამდე                         
დაწესებულება (ფაკულტეტი) ლ. ყანჩაველის სახელობის საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
სპეციალობა დოქტურანტურა – მცენარეთა დაცვა
დიპლომის/სერტიფიკატის N 000631
კვალიფიკაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

5. დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები/სტაჟირება

თარიღი        1988 წლიდან  1989 წლამდე         
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საკავშირო აგროსამრეწველო კომპლექსის მართვის უმაღლესი სკოლა
სპეციალობა პედაგოგიური კურსები
დიპლომის/სერტიფიკატის N 7034
კვალიფიკაცია  

11. სალექციო კურსები, წაკითხული საქართველოს და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში ბოლო 3 წლის განმავლობაში

სალექციო კურსი        უნივერსიტეტი
უმდაბლესი მცენარეები შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
უმარტივესი ორგავიზმები შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ალგოლოგია შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მცენარეთა დაცვა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფიტოპათოლოგია ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლიქენოლოგია შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მიკროორგანიზმთა ეკოლოგია შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

7. სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა

რომელი სამეცნიერო საზოგადოებების (აკადემიების) წევრი ხართ/იყავით ვარ:
1. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
  2. საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინისა და ადამიანის ეკოლოგის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით 1. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითისაბჭოს წევრი
რომელი ჟურნალისრედკოლეგიის წევრი ხართ/იყავით საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის გნყოფილების შრომების სარედაქციო კოლეგიის წევრი

8. სამეცნიერო ხელმძღვანელობა

რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი იყავით 3
რამდენი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყავით 13
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი იყავით 2
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით 3

9. ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად)

  კითხვა წერა მეტყველება
ქართული კარგად კარგად კარგად
რუსული კარგად კარგად კარგად
ინგლისური დმაკმაყოფილე-ბლად დამაკმაყოფილე-ბლად მწირად
ფრანგული მწირად მწირად მწირად
გერმანული დამაკმაყოფილებლად დამაკმაყოფილებლად მწირად

10. ოჯახური მდგომარეობა

ოჯახის წევრები სახელი გვარი დაბადების წელი პროფესია
მეუღლე ნინო ბერიძე 1959 ინჟინერ-ტექნოლოგი
შვილი ზვიადი შაინიძე 1985 სტუდენტი
შვილი ზეინაბი შაინიძე 1986 სტუდენტი

 სრული პროფესორის ოთარ შაინიძის
მეცნიერული შრომების სია

 

 

 

 

#

 

 

 

შრომის დასახელება

 

 

გამომცემლობის ჟურნალის დასახელება

 

გამოცემის წელი, ჟურნალის ნომერი

ნაბეჭდი თაბახის რაოდენობა თანაავტორი
1 2 3 4 5 6
1  

ავტოტროფული  პროტისტების  – “წყალ –

მცენარეების”  კვლევის  მეთოდები

სახელმძღვანელო. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2004 200 რ. კალანდაძე

ც. გვარიშვილ

2 აჭარის Oსაჭმელი სოკოების სისტემატიკა და ბოეკოლოგია მონოგრაფია. გამომცემლობა ,,მეცნიერება’’. თბილისი  

2006

 

111

 
3 აჭარის განსხვავებულ ეკოლოგიურ პირო-ბებში  თამბაქოს  არომატული  ჯიშების შერჩევის შედეგები საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის  მოამბე  

2006

 #16

 

259-261

გ. ბოლქვაძე ნ. ბერიძე
4 საჭმელი სოკოების დაავადებები და მათ წინააღმდეგ  ბრძოლის   ეკოლოგიურად უსაფრთხო  ღონისძიებები საქართველოს  ს/მ მეცნიერებათა  აკა-დემიის  მოამბე  

2006

 #16

 

255-258

ნ. ბერიძე
5 აჭარის აგარიკოვანი სოკოების ეკოლოგიური ანალიზი საქართველოს / მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე 2006 

#17

   
6 მცენარეთა ფართოდ გავრცელებული ზოგიერთი პარაზიტული სოკოების  ბიეკოლოგია აჭარაში საქართველოს ს/მ  მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2006

#18

292-294 ს. ღოღობერიძე
7 ციტრუსოვანთა მერქნის დამშლელი სოკოების ბიოეკოლოგიური და სისტემატიკური კვლევის შედეგები  აჭარაში საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2006

#18

295-298  
8 მინერალური სასუქების ეკოლოგიურად უსაფრთხო დოზების გავლენა თამბაქოს არომატული ჯიშების ზრდა-განვითარებაზე საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2006

#18

305-307 ნ. ბერიძე
9 ფუნგიციდების გამოცდის შედეგები თამბაქოს ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2006

#18

92-94 ნ. ბერიძე
10 აჭარის აგრარული სექტორის განვითარების ძირითადი მეცნიერული  მიმართულებანი            საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2007

#21

262-265 გ. ბოლქვაძე ნ. ბერიძე
11 სიმინდის ბუშტოვანი გუდაფშუტას ბიოეკოლოგია კოლხეთის რეგიონში საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2007

#21

90-92 ნ. ჭელიძე
12 ხელვაჩაურის რაიონის უმთავრესი ბოსტნეული კულტურების მიკობიოტა საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2007

#21

93-95 რ. დავითაძე
13 პალმების მიკობიოტა და უმთავრესი დაავადებები ზღვისპირა აჭარაში საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2007

#21

96-98 რ. დავითაძე
14 ციტრუსების დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები აჭარაში წიგნი. გამომცემლობა ,,მეცნიერება’’

თბილისი”

 

2007

 

142  
15 აჭარაში გავრცელებული საჭმელი სოკოების კვლევის შედეგები და კულტივირების მეთოდები აჭარის სავაჭრო –სამრეწველო პალატა-  სტატიების კრებული 2007 266-274  
16 თამბაქოს არომატული ჯიშების გამოცდის შედეგები აჭარაში აჭარის სავაჭრო –სამრეწველო პალატა-  სტატიების კრებული 2007 333-337 ნ. ბერიძე

გ. ბოლქვაძე

17 გარემოს ტემპერატურის გავლენა ამერიკული თეთრი პეპელას ბიოლოგიაზე დასავლეთ საქართველოში საქართველოს აგრა-ლური უნივერსიტე-ტის სამეცნიერო შრომათა კრებული 2008 162-164  
18 gva გვარი Diospyros – ის წარმომადგენლებზე ასაასოცირებული პარაზიტული სოკოები აჭა აჭარაში

 

საქართველოს სახ. სასოფო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული 2008

 

#22

164-165  
19 ციტრუსების უმთავრესი დაავადებები აჭარაში საქართველოს სახ. სასოფო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული 2008 166-169  
20  აჭარის მტკნარი წყლების ფიტობიონტთა სისტემატიკურ-ეკოლოგიური შესწავლის შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამოცემა  2008 48-49  
21 ეკოლოგიური წონასწორობისა და სანიტარულ – ჰიგიენური მდგომარება აჭარაში (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამოცემა 2008 78-79  
22   ციტრუსოვანთა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის  ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შესახებ (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამოცემა 2008 79  
23 აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარე-ბის ძირითადი მეცნიერული  მიმართულებანი            სამეცნიერო –პრაქ-ტიული ჟურნალი რეგიონალური ეკონომიკა 2008

#1

21-24  
24 ლიქენოლოგია კვლევის მეთოდებით სახელმძღვანელო. გამომცემლობა `აჭარა 2008 332  
25 ზამთრის სოკოსა და ზაფხულის მანჭვალას სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიები აჭარის სავაჭრო –სამრეწველო პალატა-  სტატიების კრებული 2008 258-264  
26 გვარი P Phaseolus – ის წარმომადგენლებთან ასოცირებული სოკოები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის უსაფრთხო ღონისძიებები საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2008

#22

73-75  
27

 

აჭარის მტკნარი წყლების ალგოფლორის შესწავლის შედეგები საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2008

#22

235-236  
28 ისპანის ჭაობის მიკოლოგიური და ეკოლოგიური კვლევის შედეგები საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2008

#22

237-239  
29 სასარგებლო სოკოები და ზოგიერთის სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგია წიგნი. გამომცემლობა ,,მეცნიერება’’. თბილისი 2008

 

147  
30 About entomopatchogens fungus in Ajaia citrus agrocenosis (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი მცენარეთა იმუნიტე-ტის სამეცნიერო კვლევითი ისტიტუ-ტის შრომები 2008

 

87 ა.მურვანიძე

მ. წეროძე

შ. ლამპარაძე

31 Biological methods of struggles against Tobacco rot

(საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი

მცენარეთა იმუნიტე-ტის სამეცნიერო კვლევითი ისტიტუ-ტის შრომები 2008 84-85  
32 Биологический метод защиты  табака  от болезней Журнал. Защита  и карантин  растений 2008

 

22  
33 Дереоразрушаюшиу грибы на Черноморском по- бережье  Аджарии Журнал. Микология  и фитопатология 2008 221222  
34 კინტრისის ხეობის და მისი შემოგარენის

წიწვოვან მცენარეთა უმთავრესი დაავადე-ბები

ბათუმის სახელმწი-ფო უნივერსიტეტის შრომები 2008 118-123 რ. დავითაძე
35 კინტრისის ხეობის და მისი შემოგარენის

წიწვოვან მცენარეთა უმთავრესი დაავადე-ბები

საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2009 103-105  
36

 

ციტრუსების მელანოზი Aაჭარაში საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2009

#23

106-107 ა. მურვანიძე

 

37 აჭარის ლიქენთა მონიტორინგის საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2009   ა. მურვანიძე

შ. ლამპარაძე

38 მეთოდური მითითება ამერიკული თეთრი პეპელას გამოვლენასა და გამოვლენილი კერების ლიკვიდაციაზე საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2009

#24

133-

135

ა. მურვანიძე

 

39 Eეკოლოგიური წონასწორობა და სანიტარულ – ჰიგიენური მდგომარეობა აჭარაში საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკა-დემიის მოამბე 2009

#24

271-273 ა. მურვანიძე

შ. ლამპარაძე

40 ამერიკულ თეთრ პეპელაზე ადგილობრივი ენტომოფაგების და ენტომოფაგური მიკროორგანიზმების ეფექტურობა აჭარის რეგიონში (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი  

 

”კოლხა 2009”

 

 

2009 236-239 ა. მურვანიძე

ო. წეროძე

  მარცვლეული კულტურების წარმოების ტექნოლოგია ბროშურა

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2009 38 ა. მურვანიძე

დ. ჯაში

41 მებაღეობა – მევენახეობა ბროშურა

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2009 40 ლ. ებრალიძე

შ. ლამპარაძე

ზ. მახარაძე

42 სუბტროპიკული კულტურების წარმოების ტექნოლოგია ბროშურა

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2009 33 S. lamparaZe

S. lominaZe

43 სუბტროპიკული ხურმის უმთავრესი სო-კოვანი დაავადებები ბათუმის სახელმწი-ფო უნივერსიტეტის შრომები 2009 იბეჭდება რ. დავითაძე
44 ჭარხლის ფესვის შავი სიდამპლის წინა-აღმდეგ ბრძოლის ბიოლოგიური ღონისძი-ებების შესახებ ბათუმის სახელმწი-ფო უნივერსიტეტის შრომები 2009   იბეჭდება რ. დავითაძე
45 აჭარის სოკოების ბიომრავალფეროვნება.   (საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,)    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009 იბეჭდება