თავის ფასციები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. თავის ფასციები   Fasciae of head

თავის ფასციებს მიეკუთვნება:
1. საფეთქლის ფასცია – fascia temporalis
2. საღეჭი ფასცია – fascia masseterica
3. ყბა-ყურა ჯირკვლის ფასცია – fascia parotidea
4. ლოყა – ხახის ფასცია – fascia buccopharyngea

თავის ფასციები

1. საფეთქლის ფასცია – fascia temporalis იწყება ქალას ძვლების ძვლისაზრდელადან საფეთქლის ხაზისა – linea temporalis და მყესოვანი აბჯარის – galea àðîneurotica მიდამოში. საფეთქლის ფასცია ფარავს საფეთქლის კუნთს და ყვრიმალის რკალთან ახლოს იყოფა ორ ნაწილად: ზედაპირულ ფირფიტად – lamina superficialis, რომელიც უმაგრდება ყვრიმალის რკალის ზემო კიდესა და გარეთა ზედაპირს, და ღრმა ფირფიტად – lamina profunda, რომელიც გადადის ყვრიმალის რკალის შიგნითა ზედაპირზე. საფეთქლის ფასციის ფირფიტებს შორის მდებარეობს სისხლძარღვები და ცხიმოვანი ქსოვილი.

2. საღეჭი ფასცია – fascia masseterica, იწყება ყვრიმალის რკალიდან, სადაც იგი გადადის საფეთქლის ფასციაში და მიემართება ქვემოთ. ფასცია უკანა უმაგრდება გარეთა სასმენი მილის ხრტილს და გადადის დვრილისებრ მორჩზე. ქვემოთ იგი გადადის კისრის ფასციაში – fascia colli, წინ კი – საღეჭ კუნთზე – m. masseter და გრძელდება ლოყა – ხახის ფასციაში – fascia buccopharyngea.

3. ყბა-ყურის ჯირკვლის ფასცია – fascia parotidea უკანა ნაწილში უკავშირდება საღეჭ ფასციას და იყოფა ორ ნაწილად, რომლებიც ყბა-ყურას ჯირკვალს ფარავენ ორი მხრიდან.

4. ლოყა – ხახის ფასცია – fascia buccopharyngea ფარავს ლოყის კუნთს – m. buccinator და საღეჭი კუნთის – m. masseter წინა კიდესთან გადადის ქვედა ყბის ტოტის შიგნითა ზედაპირზე. აქ ფასცია ფარავს ფრთისებრ მედიალურ კუნთს – m. pterygoideus medialis და გადადის ხახის კედელზე.

თავის ფასციები

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.