კისრის კუნთები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. კისრის კუნთები   Mm. colli Muscles of neck

კისრის კუნთები – mm. colli, ფარავენ რა ერთმანეთს, წარმოქმნიან კუნთების სამ ჯგუფს: ზედაპირულს, შუასა და ღრმას. ღრმა კუნთები იყოფა ლატერალურ და ხერხემლისწინა ჯგუფებად.

კისრის კუნთები

I. კისრის ზედაპირული ჯგუფის კუნთებია: კისრის კანქვეშა კუნთი – platysma, მკერდ-ლავიწ – დვრილისებრი კუნთი – m. sternocleidomastoideus

II. კისრის შუა ჯგუფის კუნთებია:
1. ინის ძვლის ზემოთ მდებარე კუნთები – mm. suprahyoidei (ორმუცელა კუნთი – m. digastricus, სადგის – ინის კუნთი – m. stylohyoideus, ყბა – ინის კუნთი – m. mylohyoideus, ნიკაპ – ინის კუნთი – m. geniohyoideus);
2. ინის ძვლის ქვემოთ მდებარე კუნთები – mm. infrahyoidei (მკერდ – ინის კუნთი – m. sternohyoideus, მკერდ – ფარისებრი კუნთი – m. thyrohyoideus, ბეჭ – ინის კუნთი – m. omohyoideus).

III. კისრის ღრმა ჯგუფის კუნთებია:
1. ლატერალური ჯგუფის კუნთები (წინა კიბისებრი კუნთი – m. scalenus anterior, შუა კიბისებრი კუნთი – m. scalenus medius, უკანა კიბისებრი კუნთი – m. scalenus posterior).
2. ხერხემლის წინა ჯგუფის კუნთები (თავის გრძელი კუნთი – m. longus capitis, კისრის გრძელი კუნთი – m. longus colli, თავის წინა სწორი კუნთი – m. rectus capitis anterior, თავის ლატერალური სწორი კუნთი – m. rectus capitis lateralis).

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.