ზურგის კუნთები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზურგის კუნთები  Musculi dorsi Muscles of backზურგის კუნთები – musculi dorsi იყოფა ზედაპირულ და ღრმა კუნთებად.

ზურგის კუნთები

I. ზურგის ზედაპირული კუნთებია:

1. ტრაპეციული კუნთი – m. trapezius

2. ზურგის უგანიერესი კუნთი – m.  latissimus  dorsi.

3. დიდი და მცირე რომბისებრი კუნთები –  mm. rhomboidei major et minor

4. ბეჭის ამწევი კუნთი – m. levator scapulae

5. უკანა ზედა დაკბილული კუნთი – m.  serratus posterior superior

6. უკანა ქვედა დაკბილული კუნთი – m.  serratus posterior inferior.

II. ზურგის ღრმა (საკუთარი) კუნთებია
ა) გრძელი კუნთები:
1. თავის სალმუნის კუნთი – m. splenius capitis
2. კისრის სალმუნის კუნთი – m. splenius cervicis
3. ზურგის გამმართველი კუნთი – m. erector spinae
4. განივ-წვეტიანი კუნთი – m. transversospinalis
ბ) მოკლე კუნთები:
1. წვეტთაშუა კუნთები – mm. interspinales
2. განივ მორჩთაშუა კუნთები – mm. intertransversarii
3. ნეკნების ამწევი კუნთები – mm. levatores costarum.
4. კეფისქვეშა კუნთები
ზურგის ღრმა კუნთებს ფარავს გულმკერდ – წელის ფასცია – fascia thoracolumbalis.

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.