ზემო კიდურის კუნთები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის კუნთები mm. membri superioris;  Muscles of upper limb

ზემო კიდურის კუნთები – mm. membri superioris მათი ტოპოგრაფიულ-ანატომიური თავისებურებების მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა: ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები – mm. cinguli membri superioris და ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთები – mm. partis liberae membri superioris.

ზემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთები იყოფა:

1. მხრის კუნთები – mm. brachii
2. წინამხრის კუნთები – mm. antebrachii
3. მტევნის კუნთები – mm. manus

ზემო კიდურის სარტყლის კუნთებია:

1. დელტისებრი კუნთი – m. deltoideus
2. ქედზედა კუნთი – m . supraspinatus
3. ქედქვედა კუნთი – m. infraspinatus
4. მცირე მრგვალი კუნთი – m. teres minor
5. დიდი მრგვალი კუნთი – m. teres major
6. ბეჭქვეშა კუნთი – m. subscapularis

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.