დისტანციური კითხვარი ანამნეზისათვის

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შესაკრებად
 1. ზოგადი ანკეტური მონაცემები IDENTIFICATION общие анкетные сведения о болезни
 2. ძირითადი ჩივილები CHIEF COMPLAINTS ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ
 3. დაავადების ისტორია PRESENT ILLNESS ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
 4. ტკივილის ლოკალიზაცია Location Локализация боли
 5. დაავადების მიმდინარეობა Progress Течение болезни
 6. ტკივილის ხასიათი Character Характер боли
 7. სიმპტომების კავშირი ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე Relation to Physiologic Function Зависимость симптомов от физиологической функции
 8. დაავადების შედეგები Effects of Disease Последствия болезни
 9. გადატანილი დაავადებები PAST ILLNESSES ПРЕЖДЕ ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
 10.  ბავშვობაში გადატანილი დაავადებები Diseases of Childhood Болезни, перенесенные в детстве
 11. მძიმე დაავადებები Serious Illnesses Тяжелые заболевания
 12. ტრავმები Injuries Травмы
 13. ოპერაციები და ჰოსპოტალიზაცია Surgery and HospitaFizations Операции и госпитализации
 14. ავადმყოფის ცხოვრების ისტორია PERSONAL HISTORY ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО
 15. ოჯახური მდგომარეობა Marital Status Семейное положение
 16. ჩვევები Habits Привычки
 17. შრომითი საქმიანობა Occupation Трудовая деятельность
 18. ოჯახის ანამნეზი და მემკვიდრეობა FAMILY HISTORY AND FAMILIAL TENDENCY СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
 19. ორგანიზმის სისტემები და სხეულის ნაწილები SYSTEM REVIEW ЧАСТИ ТЕЛА И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
 20. თავი Head Голова
 21. ტკივილის ხასიათი Qualify Характер боли
 22. ტკივილის ინტენსივობა Intensity Интенсивность боли
 23. ტკივილის ლოკალიზაცია Locality Локализация боли
 24. გარდამავალი ფაქტორები Temporal Factors Преходящие факторы
 25. გარემოებები, რომლებიც აძლიერებენ ტკივილს Circumstances which Aggravate Pain Обстоятельства, которые усугубляют боль
 26. თანმხლები შეგრძნება ან შეგრძნებების ერთობლიობა Associated Sensations or Mixtures of Sensations Сопутствующие ощущения или совокупность ощущений
 27. თვალები Eyes Глаза
 28. ყურები Ears Уши
 29. ცხვირი, ყელი, პირი Nose, Throat, Mouth Нос, горло, рот
 30. სასუნთქი სისტემა Respiratory Дыхательная система
 31. გულ-სისხლძარღვთა სისტემა Cardiovascular Сердечно-сосудистая система
 32. კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი Gastrointestinal Желудочно-кишечный тракт
 33. შარდ-სასქესო სისტემა Genifourinary Мочеполовая система
 34. გინეკოლოგია Gynaecology Гинекология
 35. ნივთიერებათა ცვლა Metabolic Обмен веществ
 36. კანი Skin Кожа
 37. ნერვულ-კუნთოვანი სისტემა Neuromuscular Нервно-мышечная система
 38. ფსიქო-ნევროლოგიური სტატუსი  Neuropsychiatric Психо-неврологический статус