ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

სიმპტომების კავშირი ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე Relation to Physiologic Function Зависимость симптомов от физиологической функции
სხეულის მდებარეობა როგორ მოქმედებს სიმპტომებზე? What  is  the  effect  of posture upon the symptoms? Как положение тела влияет    на    симптомы?
ძლიერედება თუ არა სიმპტომები დგომის, ჯდომის, ან წოლის დროს? Are      the      symptoms worse   when   you   are standing or sitting or lying down? Симптомы    усиливаются, когда вы стоите,   сидите   или   ложитесь?
როგორ ზემოქმედებას ახდენს ფიზიკური დატვირთვა? What effect does exercise produce? Какое  влияние  оказывает     физическая нагрузка?
სიარულის დროს მწვავდება სიმპტომები? Are     the      symptoms worse when you walk? Симптомы    обостряются  во время  ходьбы?
საკვების მიღება ამსუბუქებს თუ პირიქით, აძლიერებს სიმპტომებს? Does eating relieve the symptoms    or    aggravate them? Прием   пищи   облегчает  или  усугубляет симптомы?
ძილი გიმსუბუქებთ მდგომარეობას? Does      sleep       bring relief? Сон  приносит облегчение?-
ღღმა ძილიდან გაღვიძებენ დაავადების სიმპტომები? Do    symptoms    wake you    from    a    sound sleep? Не   пробуждают   ли вас     симптомы     от крепкого сна?
დაავადების შედეგები Effects of Disease Последствия болезни
მკურნალობდით თქვენი დაავადების გამო? რა სახის მკურნალობა გაქვთ ჩატარებული? Have   you   been   treated   for   your   ailment and what was the treatment? Лечились  ли   вы по поводу  своей  болезни, и какое лечение принимали?
როგორი იყო სხვა ექიმების დასკვნა? What was the opinion of other physicians? Каково было заключение    других    врачей?
წონაში დაიკელით? Have      you      become weak and lost weight? Вы ослабели и потеряли в весе?
გაქვთ თუ არა მაღალი ტემპერატურა, შემცივნება, ან ოფლიანობა? Do you have fever, or chills,  or sweats? У вас бывает температура,    озноб     или потоотделение?
გადატანილი დაავადებები PAST ILLNESSES ПРЕЖДЕ ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ბავშვობაში გადატანილი დაავადებები Diseases of Childhood Болезни, перенесенные в детстве
ბავშვთა რომელი დაავადებები გაქვთ გადატანილი? What     childhood     diseases did you have? Какими        детскими болезнями    вы    болели?
გადატანილი გაქვთ წითელა? ჩუტყვავილა? ყივანახველა? წითურა? Did    you    ever    have measles? Chicken-pox? Whooping cough? German measles? Вы    болели    корью? Ветряной оспой? Коклюшем?       Краснухой?
ბავშვობაში ხომ არ ავადობდით რევმატიული პოლიართრიტით, ხომ არ გქონიათ რევმატული, ნევროლოგიური ტკივილები, ან კრუნჩხვები ფეხის არეში? As   a   child,   did   you have  rheumatic  fever, growing pains or twitching   of   the   limbs? В   детском   возрасте у  вас  был  ревматический     полиартрит, ревматические,    неврологические     боли, или   судороги   в   ногах?
მძიმე დაავადებები Serious Illnesses Тяжелые заболевания
გიავადმყოფიათ ადრე? Have   you   ever   been sick before? Вы   болели   раньше?
წარსულში რა დაავადებებით ყოფილხართ ავად? What kind of sickness did   you   have   in   the past? Какими     болезнями вы   болели   в   прошлом?
ქუნთრუშა გქონიათ? Did    you   ever   have scarlet fever? Вы   болели   скарлатиной?
მალარიით ყოფილხართ ავად? Did you ever have malaria? Вы     болели     малярией?
მკურნალობდით თუ არა მწვავე ანემიის (სისხლნაკლებობის) გამო? Were you ever treated for      severe      anemia (thin blood)? Вы лечились от острой   анемии    (малокровия)?
როდისმე ხომ არ გიმკურნალიათ ვენერიული დაავადების გამო? Were you ever treated for “bad blood” (venereal disease)? Вы   лечились когда нибудь    по     поводу «дурной       болезни» (венерической       болезни)?
შაქრიანი დიაბეტი ხომ არ გაქვთ? Вы    болеете    диабетом     (сахарной    болезнью)?
ხომ არ უთქვია თქვენთვის ექიმს, რომ ჩიყვი გაქვთ? Did a doctor ever say you had  a  goiter   (in your neck)? Говорил      ли      вам врач, что у вас зоб (на шее)?
როდისმე ხომ არ გიმკურნალიათ სიმსივნის ან კიბოს გამო? Did    a     doctor    ever treat you for tumor or cancer? Вы когда-нибудь лечились у доктора по поводу  опухоли  или рака?
რაიმე ქრონიკული დაავადება ხომ არ გაქვთ? Do   you   suffer   from any chronic disease? Вы    страдаете    каким-нибудь хроническим   заболеванием?
როდისმე ხომ არ უთქვია თქვენთვის ექიმს, რომ ვენების ვარიკოზული გაფართოება გაქვთ ფეხებზე? Did a doctor ever say you had varicose veins (swollen     veins)      in your legs? Вам       когда-нибудь говорил  доктор,  что у вас варикозное расширение  вен   (опухшие вены) на ногах?
ტრავმები Injuries Травмы
რაიმე სერიოზული ტრავმა ხომ არ გქონიათ? Did  you  ever  have  a serious injury? У   вас   была   когда- нибудь        серьезная травма?
გქონიათ ძვლის მოტეხილობა? Did   you   ever   break any bones? У вас  были раньше переломы костей?
როდისმე თქვენთვის გაუკეთებიათ ტეტანუსის საწინააღმდეგო აცრა? Were  you  ever inoculated against tetanus? Вам   делали   когда- нибудь         прививку против столбняка?
ოპერაციები და ჰოსპოტალიზაცია Surgery and HospitaFizations Операции и госпитализации
რაიმე ოპერაცია ხომ არ გაქვთ გაკეთებული? Did  you ever  have  a serious operation? У   вас   была   когда- нибудь        серьезная операция?
ოპერაცია ნარკოზის ქვეშ გაგიკეთეს? Was the operation performed  on  you  under anesthetic machine? Вам   делали   операцию   под   наркозом?
როდის ცაიტარეთ აპენდიქსის ამოკვეთის ოპერაცია? When was your appendix removed? Когда   вам   удалили аппендикс?
როდისმე წოლილხართ საავადმყოფოში? Did   you   ever   lie   in the hospital? Вы    лежали    когда- нибудь   в  больнице?
როდის გაქვთ გაკეთებული ქოლერის საწინააღმდეგო აცრა? When   were   you   vaccinated against cholera (yellow fever)? Когда    вам    делали прививку против холеры   (желтой лихорадки)?
ბოლოს როდის ჩაიტარეთ ყვავილის საწინააღმდეგო რევაქცინაცია? When were you revaccinated against smallpox? Когда   вы   были   ревакцинированы   против оспы?
რამე წამლის მიმართ ხომ არ გაქვთ განსხვავებული მგრძნობელობა? Do you have an  unusual sensitivity to any drug? У   вас   есть необычная         чувствительность   к   какому-нибудь лекарству?
ხომ არ გაქვთ მომატებული მგრძნობელობა რაიმე სახის მტვრის მიმართ? Are you allergic to any pollens? У вас есть повышенная         чувствительность     к     какой-нибудь пыльце?
როდისმე გადაუსხამთ თქვენთვის სისხლი? Did   you   ever   receive blood transfusion? Вам  делали  переливание   крови   когда- нибудь?
სისხლის გადასხმის შემდეგ რაიმე გართულება ხომ არ გქონიათ? (შემცივნება, სიყვითლე) Did you have any complications   after   blood transfusion (chills, jaundice)-? У  вас  были   осложнения после переливания  крови   (озноб желтуха) ?
ავადმყოფის ცხოვრების ისტორია PERSONAL HISTORY ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО
ოჯახური მდგომარეობა Marital Status Семейное положение
რამდენი ხანია რაც ქორწინებაში ხართ? How many years have you been married? Сколько  лет  вы  состоите в  браке?
თქვენი ცოლი (ქმარი) ჯანმრთელია? Is your wife (your husband)    in    good   health? Ваша     жена     (ваш муж)  здорова?
ბედნიერად თვლით თავს? Are  you  happily married? Вы      счастливы      в браке?
გაქვთ ხოლმე რაიმე უთანხმოება თქვენს ცოლთან (ქმართან)? Do you have difficulties with your wife (your husband)? У   вас   бывают   разногласия     с     вашей женой    (вашим    мужем)?
სქესობრივი ურთიერთობა თქვენთვის სასურველია? განიჭებთ სიამოვნებას ცოლ-ქმარს? Are    sexual    relations desired, enjoyed, satisfying for both marital partners? Половые   отношения желаемые,      доставляющие     удовольствие,     удовлетворяющие обоих супругов?
რამდენი ბავშვი გყავთ? How many children do you have? Сколько   у   вас   детей?
რამდენი წლისანები არიან თქვენი ბავშვები? How old are your children? Какого возраста  ваши дети?
გსურთ კიდევ ბავშვის ყოლა? Do    you    want    more children? Вы хотите еще иметь детей?
იცავთ თავს არასასურველი ორსულობისაგან? Do you  prevent  pregnancy? Вы   предохраняетесь от беременности?
რატომ არ ხართ გათხოვილი (ცოლიანი)? Why are you not married? Почему вы не замужем    (не   женаты)?
რაიმე განსაკუთრებული მიზეზი ხომ არ არსებობს? Is there a special reason for it? Имеется   ли   особая причина   для   этого?
გაწუხებთ ის, რომ გათხოვილი (ცოლიანი) არა ხართ? Do   you   worry   about not being married? Вас    беспокоит    то, что  вы  не замужем (не женаты)?
ჩვევები Habits Привычки
სვამთ? ეწევით? Do     you     smoke     or drink? Вы курите, пьете?
ხშირად ღებულობთ ალკოჰოლურ სასმელებს? How    often    do    you take alcoholic drinks? Как  часто  вы  употребляете     алкогольные напитки?
რა რაოდენობით ღვინოს (ლუდს, ვისკის) სვამთ დღის განმავლობაში? How much wine (beer, whisky)   do you drink daily? Сколько вина  (пива, виски)   вы   выпиваете ежедневно?
რამდენ ღერ სიგარეტს ეწევით დღის განმავლობაში? How many cigarettes (cigars, pipes) a day do you smoke? Сколько         папирос (сигар,   трубок)   выкуриваете вы в течение дня?
ღამით დგებით სიგარეტის მოსაწევად? Do   you   get   up   at night to have a smoke? Вы    встаете    курить ночью?
უზმოზე ეწევით? Do you smoke on an empty   stomach? Вы курите натощак?
ღებულობთ რაიმე დამამშვიდებელ საშუალებას? Do you take any sedatives? Вы   принимаете   успокаивающие    средства?
ღებულობთ საძილე საშუალებას? Do    you    take    any sleeping drugs? Вы  принимаете снотворные?
ნარკოტიკს ხმარობთ? Do   you   use   narcotics? Вы         употребляете наркотики?
რეგულარულად ღებულობთ წამლებს, რომლებიც ექიმის გამოწერილი არაა? Do you regularly use unprescribed  drugs? Не    принимаете    ли вы регулярно непрописанные     доктором лекарства?
კარგად გძინავთ? Do you have a good sleep? У вас  хороший сон
ძნელად იძინებთ, ან ღამით ხომ არ იღვიძებთ? Do you usually have great difficulty in falling asleep or staying asleep? Обычно вы засыпаете с трудом или просыпаетесь ночью?
უძილობას ხომ არ უჩივით? Do  you   suffer    from sleeplessness  (insomnia)? Вы страдаете бессонницей?
სწრაფად იძინებთ? Do  you   go  to   sleep at once? Вы   сразу   засыпаете?
ღრმად გძინავთ? Do you  sleep  soundly? Вы крепко спите?
სიზმრები გაწუხებთ? Do   you   sleep   fitfully? У   вас   беспокойный сон?
ღამით ხშირად იღვიძებთ? Do you often wake up at night? Вы  часто  просыпаетесь ночью?
ფხიზლად გძინავთ? Are you a light sleeper? Вы чутко спите?
დღისით იძინებთ ხოლმე? Do you have a nap in the    middle    of    the day? Вы    спите    немного днем?’
როგორი სიზმრები გესიზმრებათ – მტანჯველი, თუ სასიამოვმო? What kind of dreams do you have — frightening    or    pleasant dreams? Какие    вам    снятся сны — страшные или приятные?
ხშირად გეღვიძებათ არასასიამოვნო სიზმრების გამო?

გაგრძელება იხ. >>>>>

Are you often awakened out of your sleep by    frightening   dreams? Вы  часто  просыпаетесь    от    страшных сновидений?
Share this...Share on Facebook
Facebook