ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

შრომითი საქმიანობა Occupation Трудовая деятельность
პირველად სად მუშაობდით? What  was  your  first job? Какова   была   ваша первая работа?
რა სახის სამუშაოს ასრულებდით და რამდენ ხანს? What was its nature and duration? Каков    был   ее   характер  и продолжительность?
რას საქმიანობდით კიდევ? What other  kinds oi job have you had? Какого    рода    занятия были у вас еще?
რატომ დაანებეთ თავი სამსახურს? Why  did   you   leave? Почему   вы  бросали работу?
გაკმაყოფილებთ თუ არა თქვენი ამჟამინდელი სამუშაო და ხელფასი? Are     your     present work and salary satisfactory? Вас      удовлетворяет ваша настоящая  работа и зарплата?
თვლით თუ არა თქვენს ამჟამინდელ სამუშაოს ძალიან მძიმედ ან ძალიან მსუბუქად? Do      you      consider your work too hard or too easy for you? Считаете      ли      вы свою   работу   слишком     тяжелой     или очень легкой?
თვლით თუ არა, რომ თქვენი სამსახური მოითხოვს დაძაბულობას? Do you consider your work a  strain? Вы считаете, что ваша    работа   требует напряжения?
ხიმ არ მუშაობთ არასათანადო სანიტარულ პირობებში? Do   you   work   under unfavorable   hygienic conditions? Вы   работаете  в  неблагоприятных      санитарных   условиях?
ხომ არ ხართ რაიმე პროფესიული მავნეობის ზემოქმედების ქვეშ? Are   you   exposed  to any occupational hazards? Вы        подвергаетесь каким-либо   профессиональным   вредностям?
თქვენს საწარმოში რა სახის საწარმოო მავნეობაა? What   industrial   hazards    are   there   in your enterprise? Какие         производственные    вредности имеются   на    вашем предприятии?
გიხდებათ მუშაობა ტყვიასთან (ვერცხლისწყალთან, მჟავეებთან, ტუტეებთან, დარიშხანთან, ამიაკთან, ნიკელთან, ბენზინთან, რადიოაქტიურ ნივთიერებებთან)? Do   you   work   with lead (mercury, acids, alkalis,   arsenic,   ammonia,  antimony,  nickel, benzine, benzol, radioactive    substances)? Работаете ли вы со свинцом         (ртутью, кислотами,    щелочами,   мышьяком,   аммиаком,        сурьмой, никелем,    бензином, бензолом,    радиоактивными     веществами)?
ოჯახის ანამნეზი და მემკვიდრეობა FAMILY HISTORY AND FAMILIAL TENDENCY СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
მშობლები ცოცხლები გყავთ? Are   your   folks   (parents)   living? Ваши  родители  живы?
ჯანმრთელები არიან? Are they well? Они здоровы?
რა ასაკისანი არიან თქვენი მშობლები? How old are your parents? Сколько   лет вашим родителям?
რა იყო მიზეზი მამათქვენის გადაცვალებისა? What     caused     your father’s   death? Отчего     умер     ваш отец?
რა ასაკში გარდაიცვალა დედათქვენი? At what age did your mother  die? В    каком    возрасте умерла   ваша   мать
და-ძმა გყავთ? Do you have brothers and sisters? У вас есть братья и сестры?
ჯანმრთელები არიან? Are    they    in    good health? Они здоровы?
თქვენს ოჯახში დიაბეტი გადაეცემა მემკვიდრეობით? Does diabetes run in your family? Диабет     передается по  наследству в вашей семье?
თქვენს ოჯახში ჰიპერტონია გადაეცემა მემკვიდრეობით? Does       hypertension (high blood pressure) run in your family? Гипертония      (высокое  кровяное давление)    передается   по наследству  в   вашей семье?
თქვენს ოჯახში ტუბერკულოზი გადაეცემა მემკვიდრეობით? Does ТВ run in your family? Туберкулез    передается   по   наследству в вашей семье?
ტქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ჰქონია აპოპლექსია (ტვინში სისხლჩაქცევა) Did   anyone   in   your family   ever   have   a stroke (apoplexy)? В вашей семье было у   кого-нибудь    кровоизлияние    в    мозг (апоплексия)?
თქვენი ოჯახისათვის დამახასიათებელია ნევროზულობა? Does nervousness run in your family? Вашей  семье  присуща нервозность?
თქვენი ოჯახისათვის დამახასიათებელია აფორიაქება? Does worrying run in your family? Вашей семье присуще беспокойство?
თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ჰქონია ფსიქიკური აშლილობა? Did   anyone   in   your family   ever   have   a nervous breakdown? У кого-нибудь из вашей      семьи      было когда-либо    нервное расстройство?
თავის ტკივილები დამახასიათებელია თქვენი ოჯახის წევრებისათვის? Are   headaches   common  in  your  family? Головные боли обычны   в   вашей   семье?
თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს როდისმე ჰქონია გულყრის შეტევა ან კონვულსიები (ეპილეფსია)? Has   anyone  in  your family  ever  had   fits or   convulsions   (epilepsy)? У кого-нибудь из вашей семьи были когда-либо       припадки или конвульсии (эпилепсия)?
თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი როდისმე მკურნალობდა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში? Was  anyone  in your family ever a patient in a mental  hospital (for their nerves)? Кто-нибудь    из    вашей   семьи   лечился когда-либо  в  психиатрической     больнице   (по   поводу   нервов)?
თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ჰქონია სიმსივნე ან კიბო? Did anyone in your family ever have tu¬mor or cancer? В вашей семье была у кого-нибудь когда- либо    опухоль    или рак
თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს აქვს მსგავსი ჩივილები? Does any other member of your family have similar complaints or   difficulties? В  вашей семье еще кто-нибудь        имеет подобные       жалобы или затруднения?
აქვს თუ არა მსგავსი დაავადება თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს? Is  there   any  history of a similar illness in your family? Есть    ли    в    вашей семье   подобная   болезнь?
თქვენს ოჯახში კუჭის დაავადება  გადაეცემა მემკვიდრეობით? Does   stomach  trouble run in your family? Болезнь        желудка передается    по    наследству    в    вашей семье?
თქვენს ოჯახში გულის  დაავადება  გადაეცემა მემკვიდრეობით? Does    heart    trouble run   in   your   family? Болезнь   сердца   передается  по наследству в вашей семье?
თქვენს ოჯახში რევმატიზმი (ართრიტი)  დაავადება  გადაეცემა მემკვიდრეობით? Does         rheumatism (arthritis) run in your family? Ревматизм   (артрит) передается    по    наследству     в     вашей семье?
ორგანიზმის სისტემები და სხეულის ნაწილები SYSTEM REVIEW ЧАСТИ ТЕЛА И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
თავი Head Голова
ტკივილის ხასიათი Qualify Характер боли
გაქვთ თუ არა თავის ტკივილები, ან ტკივილი თავის რომელიმე ნაწილში? Do you have headache or pain anywhere in the head? У вас бывает головная боль или боль в каком-либо    участке головы?
როგორ ვლინდება? What does it feel like? Как    она     проявляется?
ტკივილი მწვავეა? Is it a burning pain, an aching pain? Это     жгучая,    ноющая боль?
ტკივილი ვლინდება სიმძიმის გრძნობით კეფის არეში? Does it feel like a weight on top of the head? Она        проявляется как чувство тяжести в теменной области?
ტკივილი მოჭერითი ხასიათისაა? Like    a    constricting band  or  like  a  tight cap? Как ощущение сдавливания        обручем или тесной шапкой?
ტკივილი მუდმივია თუ პულსირებადი? Is it steady or throbbing? Она        непрерывная или    пульсирующая
ტკივილის ინტენსივობა Intensity Интенсивность боли
რამდენად ძლიერია ტკივილი? How   intense   is   the pain? Насколько      сильна боль?
ტკივილი სუსტია, ზომიერი, თუ ძლიერი? Is it mild, moderate, or severe? Она слабая, умеренная или сильная?
მუშაობა შეგიძლიათ თუ იძულებული ხართ რომ იწვეთ ლოგინში? Can   you   work   with it, or must you go to bed? Вы можете работать или вынуждены лечь в постель?
ტკივილი დაძინების საშუალებას არ გაძლევთ? Does    it    keep    you awake? Она    вам    не    дает спать?
ტკივილი გაღვიძებთ? Does    it    wake    you from sleep? Она вас пробуждает от сна?
ტკივილის ლოკალიზაცია Locality Локализация боли
სად გტკივათ? მიჩვენეთ თითით Where   is   the  pain? Outline the area with your finger. Где  боль?  Обведите пальцем эту область.
ტკივილი ირადირებს? Does  it  spread from this area? Она иррадиирует?
ტკივილი გადაეცემა ყბაში ან კისერში? Does the pain spread to   the   jaw   or   the neck? Боль   отдает   в   челюсть или шею?
გარდამავალი ფაქტორები Temporal Factors Преходящие факторы
რამდენად ხშირად გაქვთ ტკივილები? How often does pain occur? Как часто появляется боль?
ტკივილი მუდმივია, თუ პერიოდული? Is it continuous or in termittent? Она постоянная или периодическая?
რამდენ ხანს გრძელდება ტკივილი? How    long    does    it last? Как долго она  продолжается?
რა დროს გეწყებათ (დღის განმავლობაში) ტკივილი? What    time    of    day does it start? В   какое   время   дня она начинается?
ტკივილი დროის ხანმოკლე პერიოდებით ვლინდება და ქრება? Does it come and go over  short  intervals? Она     появляется     и проходит   через   короткие    промежутки времени?
ტკივილი გეწყებათ სამსახურში, კვირის რომელიმე გარკვეულ დღეს, თუ გამოსასვლელ დღეებში? Does it occur at work, during one particular day of the week, or on weekends? Она    появляется   на работе,   в   какой-нибудь    определенный день  недели  или  по выходным дням?
გარემოებები, რომლებიც აძლიერებენ ტკივილს Circumstances  which   Aggravate Pain Обстоятельства, которые усугубляют боль
რა აძლიერებს ტკივილის ინტენსოვიბას? (ხველა, ცემინება, დაძაბულობა, სხეულის დახრა, წოლითი მდგომარეობა, ჯდომითი მდგომარეობა) What increases the intensity of the pain? (coughing, sneezing, straining, stooping, jolting or shaking the head, lying down, sitting up) Что увеличивает интенсивность       боли? (кашель,      чихание, напряжение,    наклонение         туловища, встряхивание или кивание головой, положение   лежа,    положение сидя)
ტკივილი იწყება სახის ან ტავის რომელიმე ნაწილიდან?

გაგრძელება >>>>

Is it set off by touching any portion of the face or head? Она    начинается    в какой-либо        части лица или головы?
Share this...Share on Facebook
Facebook