ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

სასუნთქი სისტემა Respiratory Дыхательная система
ხშირად ცივდებით? Do   you   often    catch severe colds? Часто ли вы простуживаетесь?
ხშირად ავადობთ მწვავე ბრონქიტით? Do     you    frequently suffer     from     heavy chest colds? Вы   часто  страдаете острыми     бронхитами?
როცა გაციებული ხართ, ყოველთვის წოლით რეჟიმს იცავთ? When   you   catch    a cold,  do you   always have to go to bed? Когда вы  простуживаетесь,    вы    всегда вынуждены     соблюдать  постельный  режим?
ზამთარში ხშირად ცივდებით? Do     frequent     colds keep   you   miserable all winter? Вы     часто     простужаетесь зимой?
ხშირად გაქვთ ამოხველების სურვილი? Do you have to clear your throat frequently? У вас часто появляется    необходимость откашляться?
გაწუხებთ მუდმივი ხველა? Are  you troubled  by constant coughing? Вас    беспокоит    постоянный  кашель?
ნახევლს გამოყოფთ? Do    you    raise    any phlegm? У    вас    выделяется мокрота?
ნახველი უხვია? Is the sputum profuse? Мокрота    обильная?
ყოველდღიურად რა რაოდენობის ნახველს გამოყოფთ? How much sputum do you  raise daily? Сколько   мокроты  у вас выделяется ежедневно?
ნახველის რაოდენობა იცვლება სხეულის მდგომარეობის მიხედვით? Does   the   volume   of the sputum depend on the   position   of   the body? Количество      мокроты зависит от положения тела?
დილაობით დიდი რაოდენობით ნახველს გამოყოფთ? Do   you   raise   much sputum in  the morning? Много ли мокроты у вас   выделяется   утром?
როდისმე ამოგიფურთხებიათ  სისხლი? Have   you   ever  spit up blood? Вы сплевывали  когда-нибудь  кровь?
როდისმე ამოგიხველიათ სისხლი? Have        you        ever coughed up blood? Вы        откашливали когда-нибудь   кровь?
ღამით ოფლიანობთ? Do    you     sometimes have   severe   soaking sweets   at   night? У  вас бывают иногда обильные ночные поты?
გქონიათ ფილტვების ქრონიკული დაავადება? Have you ever had a chronic   chest   condition? У  вас   было   хроническое     заболевание легких?
ტუბერკულოზით ყოფილხართ ავად? Have   you   ever   had ТВ   (tuberculosis)? Вы  болели туберкулезом?
როდისმე გიცხოვრიათ ტუბერკულოზიან ავადმყოფთან ერთად? Did    you    ever    live with anyone who had ТВ? Вы   жили   когда-нибудь вместе с больным    туберкулезом?
როდის ჩაიტარეთ გულმკერდის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა? When   did   you   have your chest X-rayed? Когда    вам    делали рентгеновское исследование грудной клетки?
გქონიათ თივის ცხელება? Do   you   get   hay   fever? У вас бывает сенная лихорадка?
ასთმით ხართ დაავადებული? Do   you   suffer   from asthma? Вы    страдаете    астмой?
გულსისხლძარღვთა სისტემა Cardiovascular Сердечно-сосудистая система
როდისმე გქონიათ ქოშინი? Have  you  ever  been shortwinded? У   вас   была   когда-‘ нибудь одышка?
ხშირად გაწუხებთ სუნთქვის გაძნელება? Do   you   often   have difficulty   in   breathing? У  вас часто  бывает затрудненное    дыхание?
სხვებთან შედარებით, თქვენ უფრო მალე გიჩნდებათ ქოშინი? Do   you   get  out  of breath    long    before anyone else? Одышка   появляется у вас намного раньше, чем у других?
ფიზიკური დატვირთვისას ქოშინი გაქთ? Do   you   have   shortness    of    breath    on exertion? У вас бывает одышка   при   физическом напряжении?
ქოშინი ნებისმიერი ფიზიკური დატვირთვისას გიჩნდებათ? Do       you       become breathless     on     any unusual effort? Появляется ли у вас одышка   при   любом необычном     физическом  напряжении?
კიბეზე ასვლისას  ქოშინი გაქვთ? Do you ever get breathless when walking upstairs? У    вас     появляется одышка    при    подъеме по лестнице?
მშვიდ მდგომარეობაში ქოშინი გაქვთ? Does     shortness     of breath    occur    while you  are at rest? Одышка бывает, когда вы находитесь в  покое?
მშვიდად ჯდომისას ქოშინი გაქვთ? Do    you    sometimes get out of breath just sitting still? У     вас     появляется одышка,    когда    вы сидите спокойно?
ქოშინი გვერდზე  თუ ზურგზე წოლისას გიჩნდებათ? Does     shortness    of breath    occur    while you are recumbent or while    lying   on    the side? Одышка      появляется, когда вы лежите на    спине    или    на боку?
დასაძინებლად ბალიში გჭირდებათ? Do you need any pillows to sleep? Вам   нужны   подушки,       чтобы       лечь спать?
ღამით ძილისთვის დამატებითი ბალიში გჭირდებათ? Do you need an extra pillow at night? Вам    нужна   дополнительная    подушка для сна ночью?
გაქვთ ხოლმე ტკივილი გულში ან გულმკერდში? Do you have pains in the heart or chest? У вас   бывают   боли в сердце или в груди?
ფიზიკური დატვირთვისას როდისმე გქონიათ ტკივილი გულმკერდში? Have you ever had a pain in your chest on exercise? У    вас    появлялась когда-нибудь боль в груди    при    физическом напряжении?
რამდენ ხანს გრძელდება ტკივილი? How  long  does   the pain last? Как    долго   продолжается боль?
რა მიმართულებით ირადირებს ტკივილი? Where does the pain radiate? Куда   боль   ирради- ирует?
ტკივილის წარმოქმნა დაკავშირებულია საკვების მიღებასთან? Does    the    pain    occur    in    relation    to meals? Появление боли связано   с    приемом пищи?
ტკივილი დაკავშირებულია სუნთქვასთან? Does   the   pain   have any     relation     with your respiration? Появление  боли связано с дыханием?
ტიკივლი მკერდში წარმოიქმნება დახრისას, დაძაბვისას, ხველის ან დაცემინებისას? Do   you   have   chest pain on bending over, straining at stool, coughing  or   sneezing? У    вас     появляется боль в груди при нагибании,    натуживании   при   испражнении, при кашле или чихании?
ლოგინში წოლა გიმსუბუქებთ ტკივილის? Does  rest in bed relieve the chest pain? Отдых в постели облегчает боль  в груди?
მშვიდ მდგომარეობაში გადასვლისას  ტკივილი მაშინვე ქრება? Is the chest pain promptly     relieved     by rest? Боль  в  груди  сразу успокаивается   в   покое?
გაქვთ ხოლმე გულმკერდში მოჭერის გრძნობა? Do  you  have  a feeling   of   tightness   in your chest? У   вас   бывает   ощущение    стеснения    в груди?
გაქვთ ხოლმე ტკივილი ან ზეწოლის გრძნობა მკერდის არეში? Do you have a sense of substernal oppression   or   pain? У   вас   бывает   чувство    давления    или боли  в области  грудины?
გაქვთ ხოლმე ისეთი შეგრძნება, თითქოს ,,გული გაჩერდა”? Do you  ever have a sensation      that     the heart  has  “stopped”? Бывает ли у вас такое   ощущение,  будто   сердце    «остановилось»?
გაწუხებთ გულის ფრიალი? Are   you  ever  troubled  with  palpitations of the heart? Вас  беспокоит сердцебиение?
უჩვეულოდ გახშირებული გულისცემა როდისმე გქონიათ? Does   the  heart   ever beat unusually rapidly? Сердце   бьется   когда-нибудь   необычно быстро?
ხშირად გაწუხებთ გულის ფრიალი უმიზეზოდ? Are you often troubled with sudden  palpitation  of the  heart without obvious
cause?
Вас часто беспокоит внезапное       сердцебиение  без   видимой причины
წვივის არეში ტკივილები გაწუხებთ? Do   you    ever    have pain   in   the   back of your legs? У вас бывает боль в икрах ног?
გაწუხებთ ხშირი კრუნჩხვები ფეხებში? Do   you   suffer   from frequent    cramps    in your legs? Страдаете ли  вы  от частых судорог в ногах?
ფეხები გიშუპდებათ? Do   your   legs   ever swell? У вас отекают ноги?
ხშირად გიშუპდებათ კოჭები? Are       your       ankles often badly swollen? У вас   часто   сильно отекают лодыжки?
ფეხსაცმლის გახდის შემდეგ ფეხებზე რჩება ჩანაჭდევები? Does  removal  of  the shoes   leave   pressure marks? Остаются   ли   знаки вдавления   на   ногах после   того   как   вы снимете обувь?
ხელები ან ფეხები გიცივდებათ ცხელ ამინდშიც კი? Do    cold    hands    or feet trouble you even in hot weather? Бывают    ли    у    вас холодные   руки   или ноги даже в жаркую погоду?
რა სიხშირით გაქვთ გულის შეტევები? How   often    do   you have heart attacks? Как часто у вас бывают сердечные приступы?
გულის ტკივილს ახლვას თან სახის გაფითრება, ოფლიოანობა, კიდურების გაცივება, სისუსტე, გულის ფრიალი, სუნთქვის გაძნელება, ასთმა, გულისრევა, რებინება, გონების დაკარგვა? Are the attacks of heart pain accompanied by   pallor  of  the  face, perspiration, coldness of the limbs, weakness,     palpitation, disturbance   of   breathing,   asthma,   nausea,   vomiting,   faintness? Сопровождается    ли боль    в    сердце   побледнением        лица, потом,    похолоданием конечностей, слабостью,     сердцебиением,       нарушением  дыхания,        астмой, тошнотой,       рвотой, обморочным   состоянием?
მკერდის უკან ძალიან ძლიერ ტკივილს ახლავს თან აფორიაქება, მოუსვენრობა, გარდაუვალი სიკვდილის შიში? Are the attacks of severe   substernal   pain accompanied  by  agitation,   worrying,   fear of impending dissolution? Сопровождается    ли очень   сильная   боль за грудиной тревожным состоянием,беспокойством,  страхом неминуемой   смерти?
ექიმს უთქვამს თქვენთვის, რომ გულის დაავადება გაქვთ? Has a doctor ever said you had heart trouble? Вам говорил доктор, что у вас болезнь сердца?
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი Gastrointestinal Желудочно-кишечный тракт
კარგი მადა გაქვთ? Do you have a good appetite? У   вас   хороший   аппетит?
ყოველთვის ცუდი მადა გაქვთ? Is   your   appetite   always poor? У вас всегда плохой аппетит?
მადა არა გაქვთ? Do you have lack of appetite? У вас нет аппетита?
როდის დაკარგეთ მადა? When    did    you   lose your appetite? Когда   вы   потеряли аппетит?
წყურვილი გაძლიერებული გაქვთ? Do you ever have any excessive thirst? У  вас   бывает  чрезмерная жажда?
მიირთმევთ კანფეტს, ან სხვა რაიმეს, კვებათა შორის პერიოდებში? Do   you   usually   eat sweets or other food between  meals? Обычно     вы     едите конфеты  или другие пищевые     продукты между  приемами пищи?
საკვებს გადაყლაპვისას ჩქარობთ? Do  you  always  gulp your food in a hurry? Вы    всегда    проглатываете    пищу    наспех?
გაწუხებთ კუჭის ან ნაწლავების ტკივილი? Do you ever have any pain in your stomach or bowels? У вас бывает боль в желудке или кишечнике?
ტკივილის წარმოქმნა დაკავშირებულია საკვების მიღებასთან? Does   the   pain   have any    relationship    to your meals? Появление  боли связано   с   приемом пищи?
საკვების მიღების შემდეგ ტკივილი გიმსუბუქდებათ ? Is   the   pain   relieved by   the   ingestion   of food? Облегчается  ли боль после  приема  пищи?
ღამით გაწუხებთ ტკივილი? Does the pain bother you at night? Беспокоит     ли    вас , боль ночью?
უზმოზე გაქვთ ტკივილები? Do you have pains on an empty stomach? У вас   бывают   боли натощак?
მშიერი ტკივილები გაქვთ? Do you have hunger pains in the stomach? У   вас    бывают    голодные   боли   в   желудке?
ჭამის შემდეგ უჩივით ტკივილს ფერდქვეშ? Do you have pain in the pit of the stomach after meals? У   вас   бывает   боль под ложечкой  после приема  пищи?
გაწუხებთ სიმძიმის გრძნობა ფერდქვეშ? Do you  ever  have  a sensation of pressure and fullness in the pit of the stomach? У   вас   бывает   чувство давления и распирания  под ложечкой?
ჭამის შემდეგ მუცელის შებერილობას გრძნობთ? Do  you   usually  feel bloated after eating? После   еды   вы   чувствуете  вздутие  живота?
გიძნელდებათ გაზებზე გასვლა? Do you have difficulty in evacuating gas? У     вас     затруднено отхождение газов?
ჭამის შემდეგ ბევრს აბოყინებთ? Do you usually belch a lot after eating? После еды у вас бывает    обильная    отрыжка?
მჟავედ ამობოყინებთ? Do you ever have sour eructations? У   вас   бывает   кислая отрыжка?
ჭამის შემდეგ გულძმარვა გაქვთ? Do you  ever have a heartburn   after   eating? У  вас  бывает изжога после еды?
სლოკინი გაწუხებთ? Do you suffer from a hiccup? Вас   беспокоит   икота?
დიეტას იცავთ? Do you watch a diet? Вы   соблюдаете   диету?
საკვებისადმი ზიზღი გაქვთ? Do you have a distaste for food? У вас есть отвращение к пище?
რა საჭმელი გიყვართ? What   foods   do   you crave for? К   какой    пище    вы питаете         пристрастие?
რა საჭმელი არ გიყვართ? What   foods   do you avoid? Какую  пищу вы  избегаете?
რაიმე საკვებს ვერ იტანთ? Do    you    have    any food that doesn’t agree with you? У вас есть непереносимость  к  какой-либо пище?
როდისმე გქონიათ გულისრევა? Have  you  ever  been sick at your stomach? У   вас   была   когда- нибудь тошнота?
ხშირად გაწუხებთ გულისრევა? Are you often sick at your   stomach? У вас часто  бывает тошнота?
როდისმე გქონიათ ღებინება? Have you ever vomited? У   вас   была   когда- нибудь рвота?
როდისმე გქონიათ სისხლიანი ღებინება? Have you ever thrown up blood? У   вас   была   когда- нибудь         кровавая рвота?
როდისმე გქონიათ შავი ფერის განავალი? Have you ever had a black   (tarry)    bowel movement? У вас был когда-нибудь черный   (дегтеобразный)   стул?
ხშირად გაქვთ ფაღარათი? Do  you  often   suffer from    an    upset   stomach? Вы  часто  страдаете расстройством      желудка?
ხშირად გავთ  მოუნელებლობა? Do   you   suffer   from indigestion? Вы страдаете несварением желудка?
ხშირად გაქვთ თხიერი განავალი? Do   you   suffer   from frequent   loose  bowel movements? Вы    страдаете    частым     жидким     стулом?
ნაწლავების არასრული დაცლის შეგრძნება გაქვთ? Do you have a sense of incomplete emptying? У   вас   есть   чувство неполного     опорожнения   кишечника?
კუჭის უნებლიე მოქმედება გქონიათ? Do you ever lose control of your bowels? У   вас   бывают    непроизвольные      опорожнения    кишечника?
როდისმე გქონიათ უხვსისხლიანი ფაღარათი? Have   you   ever   had severe   bloody   diarrhea? У вас был когда-нибудь  обильный   кровяной  понос?
შეკრულობა მუდმივად გაქვთ? Do    you    constantly suffer  from bad constipation? Вы   постоянно  страдаете   сильными   запорами?
ფაღარათი და შეკრულობა პერიოდული მონაცვლეობით გაქვთ? Do you   have   recurrent bouts of diarrhea alternating with constipation? У вас  бывают периодические       поносы, чередующиеся   с  запорами?
საფაღარათოებს ღებულობთ? Are    you    sometimes obligated  to take laxatives? Вы вынуждены иногда   принимать   слабительное?
ოყნას ხმარობთ? Do  you  ever  use an enema? Вы     прибегаете     к клизме?
როდისმე გქონიათ ბუასილი? Have   you   ever  had piles   (rectal  hemorrhoids)? У вас был когда-нибудь геморрой?
როდისმე გაგიკეთებიათ კუჭის ამორეცხვა? Were  you  ever   done a stomach washing? Вам   делали   когда- нибудь    промывание желудка?
როდისმე საკვებით მოწამლულხართ? Have   you   ever had food poisoning? У   вас   было   когда- нибудь   пищевое отравление?
ნაწლავები გაწუხებთ? Do    you    have     any trouble with your bowels? Вас    беспокоит    кишечник?
რამდენჯერ გაქვთ კუჭის მოქმედება? How    frequently    do you have bowel movements? Как часто у вас бывает стул?
კუჭის მოქმედება ყოველდღე გაქვთ? Do you move your bowels every day? У   вас   стул   бывает каждый день?
გიძნელდებათ კუჭში გასვლა? Do you have difficulty in evacuation? Вы  испытываете  затруднение   при   опорожнении    кишечника?
განავალი რა ფერისაა (ღია ყვითელი, მუქი ყავისფერი, მუქი მწვანე, წითელი, შავი, მოთეთრო, თიხისფერი, წითელი ღვინისფერი, კუპრისებრი, გაუფერულებული)? What color is the stool (light yellow, dark brown, dark green, red, black, whitish, clay colored, burgundy red, tarry, discolored)? Какого    цвета    стул (светло-желтого,   темно-коричневого,  темно-зеленого,    красного,  черного,   беловатого,  цвета   белой глины, красного бургундского вина, дегтеобразного,      обесцвеченный)?
განავალში შეგინიშნავთ სისხლი, ლორწო, ჩირქი? Have you  ever noticed blood, mucus, pus in stools? Вы   не   замечали  в кале    крови,    слизи, гноя?
განავლის ფორმის შეცვლა შეგინიშნავთ? Have     you     noticed change   in    form   of stool? Вы не заметили изменение   формы   кала?
გარეგნულად როგორია განავალი (გაფორმებული, მშრალი, სიგარეტისებრი, დაკლაკნილი ბოლოებით, ზონარისებრი, ქაფიანი)? What is gross appearance    of    the    stool (moulded and dry, cigarette  shaped   with twirled ends,   ribbonshaped,   foamy)? Какой   внешний   вид кала    (оформленный и    сухой,    папиросо-образный    с    закрученными      концами, лентообразный,     пенистый)?
როდისმე გქონიათ ნაწლავის ჭიები? Were         you       evertroubled with intestinal worms? Вас беспокоили когда-нибудь  кишечные глисты?
ჭიები გამოდიოდნენ განავალთან? Were  worms   passed out with feces? Глисты   выходили   с калом?
კუჭი მუდმივად გაწუხებთ? Do   you   suffer   from constant         stomach trouble? Вы страдаете постоянной  болезнью  желудка?
ექიმს უთქვამს თქვენთვის, რომ კუჭის წყლული გაქვთ? Has    a    doctor    ever said you had stomach ulcers? Вам говорил доктор, что  у  вас   язва   желудка?
სიყვითლე გქონიათ? Have   you   ever   had jaundice (yellow eyes and skin)? У вас была желтуха (желтые глаза и кожа)?
როდისმე გქონიათ ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის რაიმე სერიზული დაავადება? Have   you   ever  had serious   liver  or   gall bladder trouble? У вас  было  серьезное  заболевание  печени   или    желчного пузыря?
გაქვთ მუცლის ტკივილები? Do   you    ever     have bellyache? У  вас  бывают  боли в животе?
გჭრით ხოლმე მუცელი? Do you ever have abdominal        cramping (colics)? У  вас   бывают   рези в животе?

გაგრძელება >>>>

Share this...Share on Facebook
Facebook