ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

ნერვულკუნთოვანი სისტემა

Neuromuscular

Нервно-мышечная система

ხშირად გაქვთ ძლიერი თავბრუსხვევები? Do  you   often    have spells of severe dizziness? У вас часто бывают приступы      сильного головокружения?
გქონიათ ისეთი შეგრძნება, თითქოს ბრუნავთ ან საგნები ტრიალებენ თქვენს გარშემო? Do    you    ever    feel yourself or your surroundings spin? Бывает    ли    у    вас ощущение,    что    вы вращаетесь или предметы вращаются вокруг вас?
როდისმე სხეულის რომელიმე ნაწილის დამბლა გქონიათ? Was any part of your body ever paralyzed? У  вас   был   паралич какой-нибудь    части тела?
გქონიათ კისერმრუდობა (უმიზეზოდ, თავის ტრავმის გამო, ინფექციურ დაავადებასთან დაკავშირებით)? Have you ever had a stiff neck (for no reason   at   all,   or   after a head injury, or associated  with  an  infectious illness)? У   вас   была   когда-нибудь        кривошея (совсем    без   причины,    после     травмы головы,  связанная  с инфекционным  заболеванием)?
სახის, თავის ან მხრის პერიოდული კრთომები გქონიათ? Have   you    at  times had    a    twitching  of the    face,    head    or shoulders? У вас бывало периодическое   подергивание     лица,     головы или плеч?
გქონიათ თავის უნებლიე ტრიალი ან მოხრა ერთ-ერთი მხრისაკენ? Does your head turn or   tip    involuntarily toward one shoulder? Бывают    ли    у    вас непроизвольные    повороты или наклоны головы     к     одному плечу?
უთქვამთ თქვენთვის, რომ სახის გამომეტყველება ან ფორმა შეგეცვალათ? Has anyone said that your facial expression or the appearance of your   facial   features has changed? Вам говорили, что у вас   изменилось   выражение     или     вид лица?
…. რომ გაძნელებული სიცილი გაქვთ? …that you smile less readily? …что вы  улыбаетесь с трудом?
… რომ არ შეგიძლიათ ემოციის გამოხატვა? …that    you    fail    to show  emotion? …что вам не удается выразить  эмоции?
.. რომ გადმოკარკლული თვალები გაქვთ? …that  your  eyes  are more prominent? …что  у  вас  выпучены глаза?
… რომ მძინარეს გამომეტყველება გაქვთ? …that you look sleepy? …что   у   вас   сонный вид?
გაქვთ ხოლმე ხელების ან ფეხების მოუხერხებელი, ბიძგისებრი  მოძრაობა? Are   your   hands   or feet awkward or jerky? У   вас    бывают   неловкие движения рук или    ног,    движения резкими толчками?
ხშირად გაქვთ სახსრების შეშუპება და ტკივილი? Are   your   joints   often    painfully    swollen? У  вас  часто  бывает припухлость    и    болезненность      суставов?
მუდმივად გრძნობთ  სახსრებისა და კუნთების შებოჭილობას? Do your muscles and joints constantly feel stiff? Вы    постоянно   чувствуете   скованность мышц и суставов?
გტკივათ ხელები და ფეხები? Do you usually have severe   pains   in  the arms or legs? У  вас  сильно  болят руки  и ноги?
მწვავე რევმატიზმის (ართრიტის) გამო დაკარგეთ შრომისუნარიანობა? Are      you      crippled with   severe   rheumatism (arthritis)? Вы  потеряли  трудоспособность        из-за острого    ревматизма (артрита)?
ზურგში ტკივილების გამო გიძნელდებათ მუშაობა? Do pains in the back make it hard for you to keep up with your work? Бывает ли вам трудно    работать    из-за болей в спине?
რაიme ფიზიკური ნაკლი ან განვითარების მანკი ხომ არ გაქვთ? Are     you     troubled with a serious bodily disability or deformity? Вас    беспокоит    какой-нибудь      серьезный   физический  недостаток   или   порок развития?
როდისმე გქონიათ გულყრა ან კონვულსია (ეპილეფსია)? Did   you    ever    have a    fit    or   convulsion (epilepsy)? У вас был когда-нибудь   припадок   или конвульсия   (эпилепсия)?
ზურგის ტვინის პუნქცია გაკეთებული გაქვთ? Were  you  ever  done a  spinal  puncture? Вам    делали    спинно-мозговую      пункцию?
ხელებში სიმძიმეს ან სისუსტეს გრძნობათ? Do   your   arms    feel heavy or weak? Вы    чувствуете    тяжесть   или   слабость в руках?
ხელებით იმდენივეს ტარება შეგიძლიათ, როგორც უწინ? Are you  able to carry   as   much   as   before? Вы можете носить в руках    столько    же, как прежде?
ხელიდან ადვილად გივარდებათ საგნები? Do   you   drop   things easily? Вы    легко    роняете предметы из рук?
ხელების თავისუფალი მოძრაობა შეზღუდული გაქვთ? Is the free movement of  your  arms   restricted? He    ограничено    ли свободное   движение ваших рук?
ხელები სწრაფად გეღლებათ? Do   your   arms   tire easily? У  вас  быстро  устают руки?
ხელების რომელი ნაწილები გეღლებათ უფრო სწრაფად, ან რომელ ნაწილებში გრძნობთ სისუსტეს? Which  parts  of your arms tire most easily and seem most weak? Какие   части   ваших рук устают   быстрее всего      и      кажутся наиболее     слабыми?
ხელებს ვერ ამოძრავებთ? Are  they stiff? Они неподвижны?
ხელები საითკენაც გსურთ იმავე მიმართულებით მოძრაობენ? Do   your   hands    go where you want them to go? Ваши руки двигаются   в   том   направлении, в каком вы хотите?
ხელები გიკანკალებთ? Do your arms shake or tremble? У вас трясутся, дрожат  руки?
წერა გიძნელდებათ? Do you have trouble in writing? Вам  трудно  писать?
ბოლო დროს ხელწერა შეგეცვალათ? Has    your    handwriting   changed   lately? У вас изменился почерк     в     последнее время?
ხომ არ შეგიმჩნევიათ ერთი ან ორივე ხელის დასუსტება? Have     you     noticed thinning  or   wasting of one or both arms? Вы      не      заметили утончение или исхудание     одной     или обеих рук?
როდისმე დაგინახავთ ან გიგრძვნიათ  პულსაცია ან კრთომა კანქვეშ? Have    you    seen    erfelt twitching or rippling  under  the  skin? Вы  видели  или  чувствовали   подергивание   или   пульсацию под кожей?
რაიმე ცვლილება ხომ არ შეგინიშნავთ ხელებით საგნების შეხების მგრძნობელობის უნარში? Have you noticed any change in your ability to feel things with your hands or arms? Вы заметили какую-нибудь    перемену   в своей       способности чувствовать   предметы  кистями рук или руками?
როცა ხელთათმანი გაცვიათ, გრძნობთ მას? Can you feel a glove on your hand? Вы   чувствуете   перчатку,   когда   она   у вас на руке?
ცხელ წყალში რეცხვისას ტემპერატურას ერთნაირად გრძნობთ ორივე ხელით? When you wash your hands  in  hot   water, does the temperature feel the same on both hands? Когда  вы  моете  руки   в   горячей   воде, вы    одинаково    чувствуете температуру воды обеими руками?
ცივ წყალს ერთნაირად გრძნობთ ორივე ხელით? Does cold  water  feel the    same    on    each arm? Вы   одинаково   чувствуете        холодную воду    обеими    руками?
გქონიათ დამწვრობა, ისე, რომ ვერ იგრძენით? Have     you     burned yourself without knowing it? Вы   получили   ожог, не почувствовав этого?
ხელის თითების ბოლოებში გაბუჟება, ჩხვლეტა გაწუხებთ? Are  you  troubled   by numbness,     prickling or   tingling   in   your finger tips? Вас   беспокоит   онемение,   покалывание или       пощипывание кончиков пальцев на руках?
ხელები გიოფლიანდებათ? Do   your   hands    always   sweat   a   great deal? У  вас   всегда   очень потеют руки?
ფრჩხილები ორივე ხელზე ერთნაირი  სისწრაფით გეზრდებათ? Do the nails grow at the same rate in both hands? Ногти  на  обеих  руках  растут с одинаковой скоростью?
შენობიდან გარეთ, ცივ ამინდში გამოსვლისას, ან როცა ხელები ცივ წყალში გაქვთ, თითები გტკივდებათ ან ძლიერ გიწითლდებათ? If you go out in cold weather or if you put your   hands   in   cold water do your fingers turn white  or   purple and become painful? Если    вы    выходите из  помещения  в  холодную   погоду   или опускаете руки в холодную   воду,   ваши пальцы   белеют   или багровеют и начинают болеть?
ერთი ხელი უფრო ცივი ან უფრო თბილი ხომ არ გაქვთ მეორეზე? Is one arm cooler or warmer      than      the other? Одна  рука  холоднее или   теплее   другой?
ცეკვა შეგიძლიათ? Can you dance? Вы    можете    танцевать?
სირბილი შეგიძლიათ? Can you run? Вы   можете   бегать?
მყარად დგომა შეგიძლიათ? Can  you  stand  steadily? Вы    можете    стоять устойчиво?
სწორ ხაზზე გავლა შეგიძლიათ? Can     you     walk    a straight line? Вы  можете  идти  по прямой линии?
თვალდახუჭული სიარული შეგიძლიათ? Can  you   walk   with your eyes closed? Вы   можете   идти   с закрытыми       глазами?
ფეხები მოულოდნელად გეკეცებათ? Do your legs suddenly “cave in”? У вас подкашиваются внезапно ноги?
პირის დაბანისას, ხშირად ვარდებით წინ? Do you often fall forward   when   washing your face? Вы    часто    падаете вперед,   когда   умываете лицо?
სხეულის რომელიმე ნაწილში მუდმივ გაბუჟებას ან ჩხვლეტას გრძნობთ? Do you have constant numbness or tingling in  any  part  of  your body? У  вас есть постоянное     онемение    или покалывание   какой-нибудь   части   тела?
როდისმე გონება დაგიკარგავთ? Were you ever knocked unconscious? Вы    теряли     когда-нибудь сознание?
გქონიათ როდისმე გონების დაბინდვა, გულის წასვლა ან უგონო მდგომარეობაში ყოფილხართ? Have you ever had a blockout,   a   fainting spell, or  a  period  of unconsciousness? У   вас   было   когда-нибудь     затемнение сознания,      обморок или   период   бессознательного     состояния?

გაგრძელება იხ. >>>

Share this...Share on Facebook
Facebook