როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა

1. ბიზნესგეგმის ფორმატი
1.1. ბიზნეს გეგმის სატიტულო გვერდი
1.2. ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა
1.3. კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში
1.4. მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმისათვის
1.5. პროდუქტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში
1.6. ბაზრის მიმოხილვა ბიზნეს გეგმაში
1.7. კონკურენციის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში
1.8. მარკეტინგის მიმოხილვა ბიზნეს-გეგმაში
1.9. ფინანსური პროგნოზები ბიზნეს გეგმაში
1.10. ბიზნეს გეგმის რეალურობის შემოწმება
1.11. დაწერეთ მინი ბიზნეს – გეგმა

2. როგორი უნდა იყოს ბიზნესგეგმა
3. როგორი არ უნდა იყოს ბიზნესგეგმა
4. საქმიანი ბიზნეს გეგმის  ფინანსური მექანიზმი
5. ბიზნესგეგმის სტრუქტურა

5.1. ბიზნეს გეგმის რეზიუმე
5.2. საწარმოსა და დარგის აღწერა ბიზნეს გეგმაში
5.3. პროდუქციის/მომსახურების აღწერა ბიზნეს გეგმაში
5.4. პროდუქციის/მომსახურების მარკეტინგი და გასაღება
5.5. საწარმოო გეგმა, ბიზნეს გეგმის აუცილებელი ნაწილი
5.6. საორგანიზაციო გეგმა ბიზნეს გეგმაში
5.7. ფინანსური გეგმა – ბიზნეს გეგმის მთავარი ნაწილი
5.8. პროექტის მიზანმიმართულობა და ეფექტურობის დასაბუთება ბიზნეს-გეგმაში

6. ბიზნესგეგმის დამოუკიდებლად შემუშავება

რეკომენდაციები და განმარტებები ბიზნეს – გეგმის შედგენისათვის

7. ბიზნესგეგმის შედგენის ტიპიური შეცდომები
8. როგორ ავარიდოთ თავი შეცდომებს ბიზნესგეგმის შედგენისას
9. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა

9.1. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა
9.2. ინვესტიციების ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინება ბიზნეს გეგმაში
9.3. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა?
9.4. მდგომარეობის რეგულარული კონტროლირების მექანიზმი ბიზნეს გეგმაში

10. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა
11. ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა
12. როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი

მომდევნო გვერდი >>>


თეზაურუსი: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმა,  როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება,  საინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზი,  საფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე , მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?