Sakiki

 
saenciklopedio statiebi
Sakikismieri nevralgia migrainous neuralgia
Tavis tkivili (cefalgia) cephalgia
ganmartebebi da leqsikonebis postebi
mocimcime skotoma
mocimcime skotoma
Tvalbudis zeda nervis nevralgia
ofTalmoplegiuri Sakiki
Sakiki
Sakiki
Sakiki
hemokefalalgia
Sakiki
Sakiki
Sakiki
hortonis sindromi (Sakiki)
hortonis sindromi
Sakiki
Savanis Sakiki
Tavis tkivili
 
http://medgeo.net/2011/02/04/sakiki-2/