ზოგადი ჰისტოლოგია

ზოგადი ჰისტოლოგიის ატლასი. ლალი დათეშიძის  “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”

გამოყენებულია Duke University და Western Australia University მასალები

 

მეზოთელიუმი Mesothelium Мезотелий
ერთშრიანი კუბური ეპითელიუმი Simple cuboidal epithelium Однослойный кубический эпителий
მრავალშრიანი ბრტყელი გაურქოვანებელი ეპითელიუმი Stratified  squamous nonkeratinized epithelium Многослойный плоский неороговевающий эпителий
მრავალშრიანი ბრტყელი გარქოვანებელი ეპითელიუმი Stratified  squamous keratinized epithelium Многослойный плоский ороговевающий эпителий
მრავალშრიანი ბრტყელი გარქოვანებელი ეპითელიუმი (Duke University) Stratified  squamous keratinized epithelium Многослойный плоский ороговевающий эпителий (Duke University)
მელანოციტები მრავალშრიან ბრტყელ ეპითელში (Western Australia University) Melanocytes in stratified epithelium Меланоциты в многослойном плоском эпителии (Western Australia University)
ცხიმის ჯირკვლები Sebaceous glands Сальные железы
ლიმფოციტი Lymphocyte Лимфоцит
ჩხირბირთვიანი ნეიტროფილი Band neutrophil Палочкоядерный нейтрофил
სეგმენტბირთვიანი ნეიტროფილი Neutrophil Сегментоядерный нейтрофил
ნეიტროფილი და მონოციტი Neutrophil and monocyte Нейтрофил и моноцит
ნეიტროფილი და ეოზინოფილი Neutrophil and eosinophil Нейтрофил и эозинофил (Western Australia University)
ნეიტროფილი ჰიპერსეგმენტირებული ბირთვით Hypersegmented (aging) neutrophil Нейтрофил с гиперсегментированным ядром (стареющий)
ლიმფოციტი და ეოზინოფილი Lymphocyte and eosinophil Лимфоцит и эозинофил
მონოციტი Monocyte Моноцит
მონოციტი და ლიმფოციტი Monocyte and lymphocyte Моноцит и лимфоцит
ბაზოფილი Basophil Базофил
ბაზოფილი მეტაქრომატული გრანულებით Basophil with metachromatic granules Базофил с метахроматическими гранулами
ეოზინოფილი Eosinophil Эозинофил
თრომბოციტები (სისხლის ფირფიტები)(Western Australia University) Platelets Тромбоциты (кровяные пластинки) (Western Australia University)
რეტიკულოციტი (Western Australia University) Reticulocyte Ретикулоцит (Western Australia University)
ძვლის წითელი ტვინის ნაცხი Red bone marrow smear Мазок красного костного мозга
ფაშარი ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილი (Western Australia University) Loose connective tissue Рыхлая волокнистая соединительная ткань (Western Australia University)
პოხიერი უჯრედები (Western Australia University) Mast cells Тучные клетки (Western Australia University)
დერმის თეთრი ცხიმოვანი ქსოვილი White adipose tissue Белая жировая ткань дермы
ყავისფერი ცხიმოვანი ქსოვილი (Duke University) Brown adipose tissue Бурая жировая ткань(Duke University)
დერმის მკვრივი ჩამოუყალიბებელი ქსოვილი Dense irregular connective tissue Плотная неоформленная соединительная ткань дермы
მყესების განივი ჭრილი Cross section of tendon Поперечный срез сухожилия
მყესების გასწვრივი ჭრილი Longitudinal section of tendon Продольный срез сухожилия
ჰიალინური ხრტილი (მცირე გადიდება) Hyalin cartilage (LM) Гиалиновый хрящ(малое увеличение)
ჰიალინური ხრტილი (დიდი გადიდება) Hyalin cartilage (HM) Гиалиновый хрящ (большое увеличение)
ელასტიური ხრტილი Elastic cartilage Эластический хрящ
ბოჭკოვანი ხრტილი Fibrous cartilage Волокнистый хрящ
ძვალი. გარეთა საერთო ფირფიტები და ძვლისსაზრდელა Bone. Outer circumferential lamellae and periosteum Кость. Наружные общие пластинки и надкостница
ოსტეონები და ინტერსტიციული ფირფიტები Osteons and interstitial lamellae Остеоны и вставочные пластинки
ოსტეონი (საშუალო გადიდება) Osteon (medium magnification) Остеон (среднее увеличение)
ოსტეონი (დიდი გადიდება) Osteon (high magnification) Остеон (большое увеличение)
ძვლის განვითარება მეზენქიმიდან Intramembranous ossification Развитие кости из мезенхимы
პერიქონდრული ძვლოვანი ქსოვილი Pirichondral bone collar Перихондральная костная ткань
ენდოქონდრული ძვლოვანი ქსოვილი Endochondral bone Энхондральная костная ткань
მეტაფიზარული ფირფიტა Growth plate Метафизарная пластинка
ჩონჩხის კუნთის განივი და გასწვრივი ჭრილი Cross and longitudinal section of skeletal muscle Поперечный и продольный срезы скелетной мышцы
ჩონჩხის კუნთის გასწვრივი ჭრილი Longitudinal section of skeletal muscle Продольный срез скелетной мышцы
მიოკარდიუმის განივი ჭრილი Longitudinal section of myocardium Продольный срез миокарда
გლუვი მონოციტების გასწვრივი ჭრილი Longitudinal section of smooth muscle cells Продольный срез гладких миоцитов (Duke University)
გლუვი მონოციტების გასწვრივი და განივი ჭრილები (Duke University) Cross and longitudinal section of smooth muscle cells Продольный и поперечный срезы гладких миоцитов(Duke University)
მულტიპოლარული ნეირონები (შეღებვა ნისელის წესით) Multipolar neurons (Nissl stain) Мультиполярные нейроны (окр. по Нисслю)
მულტიპოლარული ნეირონი (იმპრეგნაცია) (Western Australia University) Multipolar neurons (Silver impregnation) Мультиполярный нейрон (импрегнация) (Western Australia University)
მულტიპოლარული ნეირონი წვეტიანი დენდრიტებით (Western Australia University) Multipolar neurons. Spinous dendrites Мультиполярный нейрон с шипиковыми дендритами (Western Australia University)
მიელინის ნერვის  ნაძენძი Myelin nerve fibers Расщип миелинового нерва
მიელინის ბოჭკოების განივი ჭრილები Cross sections of myelin fibers Поперечные срезы миелиновых волокон
ფატერ-პაჩინის სხეულაკები (მცირე გადიდება) Pachinian body (LM) Тельце Фатер-Пачини (малое увеличение)
ფატერ-პაჩინის სხეულაკები (დიდი გადიდება) Pachinian body (HM) Тельце Фатер -Пачини (большое увеличение)
ფიბრილარული ასტროციტები კაპილარის ირგვლივ Fibrillar astrocytes Фибриллярные астроциты вокруг капилляра
ტვინის პარკუჭის ეპენდიმა (Duke University) Ependima Эпендима желудочка мозга (Duke University)

 

 

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..