აზო,აზოტო

განმარტებითი ლექსიკონი

აზო,აზოტო – მიუთითებს აზოტშემცველი ნაერთის (მაგალითად,შარდოვანას)  არსებობაზე.