პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები (რ)

….

რადომიტი
რადოფენი
რაზილესი
რანიტიდინი
რატენალი
რატოსანი
რაუნატინი
რაციოცეფი-ავერსი
რეგულონი
რევმავეკი
რევმავეკი ემულგელი 1%
რეზალუტ® პრო
რეკორმონი
რელანტანი
რელპაქსი
რენალოფი®
რენელ ნ
რეპაგლინიდ ლეკი
რეტაბოლილი
რეტარპენი
რეფორტანი® N
რეფორტანი® N პლუსი
რეფურილი
რექსეტინი
რიბოქსინი
რიგევიდონი
რიგევიდონი 21+7
რივანოლის 0,1% ხსნარი
რივოტრილი
რინგერის ხსნარი
რინოფლუიმუცილი
რისპოლუქსი
რიტმონორმი®
როვამიცინი
როკალტროლი
რომიკლარი 125 მგ
რომიკლარი 250 მგ ტაბ
რომიკლარი 250 მგ ფხვნილი
რომიკლარი 500მგ ტაბ
როფერონი
როქსიბელი
როქსითრომიცინი
როქსითრომიცინი ლეკი
როქსიტასი ავერსი
როქსიცეფი
როქსიჰექსალი
როცეფინი
რულიდი