საინვესტიციო წინადადების დანართები

საინვესტიციო წინადადების შესაძლო დამატებითი მასალები და დანართები:

– სარეკომენდაციო წერილები ბიზნესის შესახებ და თქვენი ფირმის პარტნიორთა საკონტაქტო  ინფორმაციის სია;
– სარეკომენდაციო წერილები წამყვანი მენეჯერების შესახებ;
– სპეციალიტთა სია (ბანკირები, იურისტები, აუდიტორები, კონსულტანტები და ა.შ.), რომლებთანაც  თქვენი კომპანია მუშაობს და მათი საკონტაქტო  ინფორმაცია;
– ძირითადი მომწოდებლების სია, რაც რანჟირებულია მოწოდების მოცულობის მიხედვით;
– ძირითადი მყიდველების სია, რომელიც რანჟირებულია შესყიდვების მოცულობის მიხედვით;
– დავალიანებათა ნუსხა (თუ ასეთი არსებობს), რომელიც რანჟირებულია მოცულობის მიხედვით;
– ვადაგადაცილებულ დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებათა ნუსხა;
– საიჯარო ხელშეკრულებების ჩამონათვალი, საიჯარო ხელშეკრულებების ასლები;
– საგადასახადო ინსპექციის ცნობა საგადასახადო დავალიანების მდგომარეობის შესახებ.
– ძირითადი შრომითი შეთანხმებები;
– ტოპ-მენეჯერებისა და წამყვანი თანამშრომლების მოკლე რეზიუმე.

..