საქართველოს ტერიტორიული წყლები

წყალი

საქართველოს ტერიტორიული წყლები – შავი ზღვის სანაპირო წყლების ნაწილი, რომლის სიგანეა 12 საზღვაო მილი და რომელიც აითვლება იმ წერტილების შემაერთებელი სწორი ამოსავალი ხაზებიდან, რომელთა კოორდინატებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი. (25.05.2006 N 3161) (საქართველოს კანონიწყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook