რეკლამა ინტერნეტით

..

რეკლამა ზოგადად, ყველა ტიპის ორგანიზაციებისათვის

  • ინტერნეტ-რეკლამა
  • რეკლამის კონცეფცია
  • არა კლიკერებს!
  • საიმიჯო და საპრეზენტაციო ვიდეოებისა და სტატიების მომზადება
  • სპეციალური გადაცემებისა და ტელერეკლამის მომზადება
  • კონფერენციების ორგანიზება

რეკლამა სამედიცინო ინფრასტრუქტურისათვის