კოლოპროქტოლოგიური დაავადებები და სიმპტომები

წარმოდგენილია კოლოპროქტოლოგიური დაავადებებბის არასრული სია. ჩვენ საბაზოს ავიღეთ ავიღეთ რუსული ოფიციალური სია. (перечень утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 13 апреля 2007 года № 265.)  ქართულ ენაზე პროქტოლოგიაში არაა ბევრი მასალა, ამიტომ ლინკები გადის რუსულ მასალებზეც. 

პერიანალური მიდამოს აბსცესი, ფლეგმონა (L02.3 – L03.3) абсцесс, флегмона перианальной области
ალერგიული, ტოქსიკური და რაიდაციული კოლიტი (К52.0 – К52.2) аллергический, токсический и радиационный колиты
ანალური ინკონტინენცია (განავლისა და აირების შეუკავებლობა) анальная инконтиненция (недержание кала и газов);
ანალური ნევრალგია (პროქტალგია) Анальная невралгия (прокталгия);
ანალური ნაპრალი (მწვავე და ქრონიკული) (К60.1) анальная трещина  
ანალური დვრილები (პაპილიტი) (I84.6) анальные сосочки
ანალური ქავილი  (L29.0, L29.3) анальный зуд
ანალური პოლიპი Анальный полип; 
განივი კოლინჯის ანგიოდისპლაზია  (К55.2) ангиодисплазия ободочной кишки
მსხვილი ნაწლავის ანგიომატოზი (მრავლობითი ჰემანგიომები) Ангиоматоз (множественные гемангиомы) толстой кишки; 
კოქციგოდინია  (М53.3) анокопчиковый болевой синдром
განივი კოლინჯის განვითარების ანომალი  (Q43.2, Q43.3) аномалии развития ободочной кишки
მოზრდილებში სწორი ნაწლავისა და ანორექტული მიდამოს განვითარების ანომალია (Q42, Q42.9) аномалии развития прямой кишки и аноректальной области у взрослых
მსხვილი ნაწლავის განვითარების ანომალია (ჰირშპრუნგის დაავადება, მეგაკოლონი, დოლიქოსიგმა) Аномалии развития толстой кишки (болезнь Гиршпрунга, мегаколон, долихосигма); 
ჰირშპრუნგის დაავადება (Q43.1) болезнь Гиршпрунга
კრონის დაავადება(К51) болезнь Крона
სწორი ნაწლავის გამოვარდნა ჩაჭედვით (К62.3) выпадение прямой кишки с ущемлением
ჰემოროი (I84.2, I84.5) геморрой 
მსხვილი ნაწლავის დივერტიკულიტი და დივერტიკულოზი дивертикулез и дивертикулит толстой кишки; 
განივი კოლინჯის დივერტიკულური დაავადება ( К57.2) дивертикулярная болезнь ободочной кишки
განივი კოლინჯის, სწორი ნაწლავისა და უკანა გასავლის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები (D12.2, D12.9) доброкачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки и заднего прохода
ახალგაზრდა ასაკის პირებში შეკრულობა (მსხვილი ნაწლავის მოტორიკის ფუნქციური დარღვევები) Запор у лиц молодого возраста (функциональные нарушения моторики толстой кишки); 
ანალური არხის ავთვისებიანი სიმსივნეები (С21) злокачественные опухоли анального канала
განივი კოლინჯის ავთვისებიანი სიმსივნეები (С18, С19) злокачественные опухоли ободочной кишки
სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეები (С20) злокачественные опухоли прямой кишки
უცხო სხეული მსხვილ ნაწლავში (Т18.4) инородное тело в толстой кишке
უცხო სხეული სწორ ნაწლავში Инородные тела прямой кишки; 
პრესაკრალური დერმოიდული კისტა Киста дермоидная пресакральная; 
გავა-კუდუსინის მიდამოს კისტა Киста крестцово-копчиковой области; 
საშვილოსნო-ნაწლავშორისი ხვრელმილი(N82.4) кишечно-маточный свищ
არასპეციფიური წყლულოვანი კოლიტი Колит неспецифический язвенный; 
კოლიტი(К52, К55.1) колит
კოლოვაგინალური ფისტულები(N32.3) коловагинальные свищи
კოლორექტული კიბო колоректальный рак. 
კოლოსტომა, ილეოსტომა Колостома, илеостома; 
შორისის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები Кондиломы остроконечные перианальные;Новообразования доброкачественные промежности, анального канала, прямой и ободочной кишки; 
კრიპტიტი(К62.8) криптит
ანალური სფინქტერის უკმარისობა(R15) недостаточность анального жома
მწვავე ანალური ნახეთქები(К60.0) острая анальная трещина
მსხვილი ნაწლავის მწვავე ტოქსიკური დილატაცია(К59.3) острая токсическая дилатация толстой кишки
მწვავე მსხვილნაწლავური გაუვალობა(К56.1, К56.2) острая толстокишечная непроходимость
მწვავე ნაწლავური სისხლდენა(К92.2, К62.5) острое кишечное кровотечение 
პერიანალური მახვილწვერიანი კონდილომები (B08.1) остроконечные перианальные кондиломы
მწვავე ჰემოროი (I84.9 – I84.4) острый геморрой
მწვავე და ქრონიკული პარაპროქტიტი острый и хронический парапроктит
მწვავე იშემიური კოლიტი(К55.0) острый ишемический колит
მწვავე პარაპროქტიტი(К61.0 – К61.4) острый парапроктит
პაპილიტი(К62.8) папиллит
მწვავე პარაპროქტიტი Парапроктит острый; 
პარარექტული ტერატოიდური კისტა(D12.8) параректальная тератоидная киста
პერიანალური დვრილები(I84.9) перианальные сосочки
მსხვილი ნაწლავის პერფორაცია(К62.8) перфорация толстой кишки
პილონიდური კისტა აბსცესით(L05.0) пилонидальная киста с абсцессом
შორისის პიოდერმია(L08.8) пиодермия промежности
მსხვილი ნალწავის დიფუზური პოლიპოზი (ოჯახური) Полипоз диффузный толстой кишки (семейный); 
ანალური არხის და სწორი ნაწლავის პოლიპი (К62.0, К62.1) полипы анального канала и прямой кишки
მსხვილი ნაწლავის პოლიპი და პოლიპოზი полипы и полипоз толстого кишечника; 
პროქტიტი და პროქტოსიგმოიდიტი(К62.8, К63, К52.9) проктит и проктосигмоидит
შარდის ბუშტ -ნაწლავის ფისტულა (N32.1) пузырно-кишечный свищ
რადიაციული პროქტიტი (К62.7) радиационный проктит
რექტოვაგინალური ფისტულა (N82.3) ректовагинальные свищи
რექტოცელე(N81.6) ректоцеле
სწორი ნაწლავის ფისტულა(К60.3 – К60.5) свищи прямой кишки
მსხვილი ნაწლავის ოჯახური ადენომატოზი(D12.6 – D12.8)  семейный аденоматоз толстой кишки
გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი(К58) синдром раздраженного кишечника
უკანა გასავლის სტრიქტურა(К62.4) стриктура заднего прохода 
სწორი ნაწლავის და განივი კოლინჯის სტრიქტურა (შეძენილი) Стриктуры прямой и ободочной кишки (приобретенные); 
მსხვილი ნაწლავის ფისტულა(К63.2) толстокишечный свищ
მუცლის ღრუს რამდენიმე ორგანოს ტრავმული დაზიანება(S36.7) травмы нескольких внутрибрюшных органов
განივი კოლინჯის ტრავმული დაზიანება(S36.5) травмы ободочной кишки
შორისისა და ანალური არხის ტრავმა(S39.6) травмы промежности и анального канала
სწორი ნაწლავის ტრავმა(S36.6) травмы прямой кишки
ფუნქციური ნაწლავური დარღვევები(К59) функциональные кишечные нарушения
ქრონიკული მსხვილნაწლავური შეგუბება хронический толстокишечный стаз (запор); 
მსხვილი ნაწლავის ენდომეტრიოზი(N80.5) эндометриоз толстой кишки
გავა-კუდუსუნის ეპითელიალური ხვრელი (პილონიდური კისტა), მწვავე და ქრონიკული (მეორადი ჩირქოვანი ფისტულით Эпителиальный копчиковый ход (пилонидальная киста), острый и хронический (с наличием вторичный гнойных свищей). 
გავა-კუდუსუნის ეპითელიალური ხვრელი(Z05.9) эпителиальный копчиковый ход
წყლულოვანი კოლიტი(К51.0) язвенный колит

..

კომენტარი:  ქართული მასალების დაგროვების შემდეგ საჭიროა  სიის შევსება და ქართულ პოსტებზე ჩალინკვა.

__________________________________________

გადასვლა >>> ,,კოლოპროქტოლოგია

.