უარყოფითი ბრუნვითი კაპიტალი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.
უარყოფითი ბრუნვითი კაპიტალი; Отрицательный оборотный капитал; Negative working capital
უარყოფითი ბრუნვითი კაპიტალი – არის სიტუაცია, როდესაც კომპანიის მიმდინარე ვალდებულებები აღემატება მის მიმდინარე აქტივებს.

გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>

თეზაურუსი: ბიზნეს გეგმა , ბიზნეს გეგმები,ბიზნეს გეგმების მომზადება ,ბიზნეს გეგმების შედგენა,როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმა , ბიზნეს გეგმა , როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი , ინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებები ,საინვესტიციო წინადადება, საინვესტიციო პროექტები ,საინვესტიციო პროექტი ,საინვესტიციო წინადადების მომზადება ,ბიზნესის მენეჯმენტი,ფინანსური ანალიზი ,საფინანსო ანალიზი,საფინანსო ანალიზი,ფინანსური ანალიზი ,ძირტკბილა,საინვესტიციო პროექტი,საინვესტიციო პროექტის მომზადება,ფისტა , რა ღირს ბიზნეს გეგმა