პროდუქციის თვითღირებულება

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

პროდუქციის თვითღირებულება; Себестоимость продукции; Основные затраты; Cost of product; Product costs
  პროდუქციის თვითღირებულება – იმ პირდაპირი ხარჯების ერთიანობაა, რომლებიც დაკავშირებულია პროდუქციის წარმოებასთან; ასევე ყველა სახის დანახარჯი, რომელიც დასჭირდა პროდუქციის განსაზღვრული სახის წარმოებას და რეალიზაციას.
თვითღირებულება მოიცავს:
  • დანახარჯები მასალებზე;
  • პირდაპირი დანახარჯები მომუშავე ძალაზე;
  • ცვალებადი ხარჯები: მატერიალური ხარჯები, ფიქსირებული აქტივების ამორტიზაცია, ძირითადი და დამატებითი პერსონალის გამომუშავებული ანაზღაურება, წინასწარი ხარჯები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია წარმოებასთან და რეალიზაციასთან.
განასხვავებენ საწარმოო და მთლიან თვითღირებულებას.
გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი