ხარჯების თვითღირებულებაში ჩართვის მეთოდი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

ხარჯების თვითღირებულებაში ჩართვის მეთოდი; Метод включения затрат в себестоимость; Калькуляция затрат с их полным распределением; Absorption costing; Full absorption costing
  ხარჯების თვითღირებულებაში ჩართვის მეთოდი – არის ხარჯების გაანგარიშების მეთოდი, რომლის დროსაც მთლიანი ხარჯები განაწილებულია სხვადასხვა პროდუქციებს შორის. მეთოდი გულისხმობს საწარმოო ხარჯების მიკუთვნებას პროდუქციის თვითღირებულებისთვის. მეთოდი ხარჯებს ყოფს პირდაპირად და ირიბად.
გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი