მიზანთა იერარქია

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,,კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>> წინა პარაგრაფებშიში ჩვენ ზოგადად ვახსენეთ პრეპარატის შერჩევის ამოცანა: სამედიცინო პრაქტიკაში გვაქვს კონკრეტული  კლინიკური სურათი. გვაქვს რამდენიმე ასეული პრეპარატი, რომელიც ამ კლინიკური სურათის შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ.

პრეპარატების შერჩევის კრიტერიუმები

 ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>>  თერაპიის მიზნის ფორმულირების შემდეგ, ხდება ამ მიზნის მიღწევის კრიტერიუმების დადგენა. პრეპარატების შერჩევის კრიტერიუმები, დაკავშირებულია სხვადასხვა სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორებთან, რომლებიც თან სდევენ მკურნალობის  პროცესს და გადაწყვეტილების Read More …

თერაპიის მიზნის განსაზღვრა და კლინიკური სურათის ფორმალიზება

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> თერაპიის მიზნის ფორმირება უშუალოდ არაა კლინიკური ფარმაციის ამოცანა. კლინიკური ფარმაცევტი სამუშაო პროცესში ერთვება მიზნის ფორმირების შემდეგ. ამავე დროს, მიზნის ფორმირება იტერაციული პროცესია და რეალურად იგი პრეპარატების Read More …

დაავადებების მონაცემთა ბაზები

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> დაავადებათა ფორმალიზებული მონაცემთა ბაზების შექმნა “კლინიკური ფარმაციის საექსპერტო სისტემისათვის”  აუცილებელი არაა. პროექტის ფარგლებში შექმნილია ზოგადი საინფორმაციო მასივები, რომლებიხ თავისი სტრუქტურით პროტოკოლებთან არის ახლოს. გაგრძელება იხ. >>> Read More …

კლინიკური ფარმაციის საექსპერტო სისტემის არქიტექტურა

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ფარმაცევტული სივრცე გამოირჩევა კომპიუტერიზაციის მაღალი დონით. დიდ ფარმაცევტულ ქსელებში, მრავალი წელია წარმატებით მუშაობს ერთიანი  საინფორმაციო უზრუნველყოფის კომპიუტერული  სისტემა. ეს სისტემები მუდმივად Read More …

კლინიკური ფარმაციის კომპიუტერული მრჩეველი (საექსპერტო) სისტემები

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> ისევე, როგორც ნებისმირ დარგს, კლინიკურ ფარმაციასაც აქვს ორი მიმართულება: კვლევითი და გამოყენებითი. შესაბამისად, სპეციალიტების ორი ჯგუფია ერთნი, რომლებიც კვლევით და საკონსტრუქტორო სამუშაოებს ახორციელებენ კლინიკური ფარმაციის სფეროში, Read More …

ადამიანურ-მანქანური სისტემები

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>> ისევე, როგორც ნებისმირ დარგს, კლინიკურ ფარმაციასაც აქვს ორი მიმართულება: კვლევითი და გამოყენებითი. შესაბამისად, სპეციალიტების ორი ჯგუფია: ერთნი, რომლებიც კვლევით და საკონსტრუქტორო სამუშაოებს ახორციელებენ კლინიკური ფარმაციის სფეროში, მეორენი, Read More …

გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>> გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, მათ შორის გადაწყვეტილებისა პრეპარატის რაციონალური არჩევის შესახებ, მიღებულია დაიყოს ხუთ ეტაპად: წინასწარი ანალიზი იგულისხმება, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა უკვე იცის რაში მდგომარეობს გადასაჭრელი ამოცანა და Read More …

მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის მეთოდთა შედარებითი ანალიზი

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>>    ზემოთ ზოგადად განვიხილეთ მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის რამდენიმე მეთოდი.  მეთოდები გავყევით ორ ჯგუფად:  – რომლებიც მოითხოვენ სარგებლიანობის ფუნქციის პოვნას – რომლების არ მოითხოვენ სარგებლიანობის ფუნქციის ღია ფორმით Read More …

კრიტერიუმთა გადაგვარების მეთოდი

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>> მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის დროს, ხშირად იყენებენ კრიტერიუმთა გადაგვარების მეთოდს. ამ დროს ერთ ან რამდენიმე კრიტერიუმს ცვლიან შეზღუდვით (ამ დროს ხდება კრიტერიუმის შეზღუდვაში გადაგვარება ). მაგალითად: თუკი შეგვიძლია Read More …