გულის შეტევა და ერთი ჭიქა წყალი

 გულის შეტევა და წყალი       გულის შეტევა, წყალი, ძილის აპნოე, ასპირინი რამდენი ადამიანი არ სვამს წყლს, არ იღებს სითხეებს ძილის წინ, რათა არ მოუწიოთ ღამე ადგომა მოსაშარდავათ. ახლი მიდგომებით ადამიანს ჭირდება რაღაც მინიმუმი წყლის რაოდენობის რათა გამოიტანოს ტოქსინები ორგანიზმის Read More …

გარემოსდაცვითი ნებართვა

წყალი გარემოსდაცვითი ნებართვა – საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივირესურსების დაცვის სამინისტროს, მისი რეგიონალური და ადგილობრივიორგანოებისა და აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოსა დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროების წერილობითი გადაწყვეტილება. მისი შინაარსი, ფორმა (გაფორმების წესი) და გაცემის პროცედურა განსხვავებულია საქმიანობის კატეგორიის მიხედვით. გარემოსდაცვითი Read More …

საქმიანობის სუბიექტი

წყალი საქმიანობის სუბიექტი – საქმიანობის განმახორციელებელი საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტი. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

საქმიანობა

წყალი საქმიანობა – სამეწარმეო, სამეურნეო ან ყველა სხვაგვარი საქმიანობა,განსახლებისა და განვითარების გეგმებისა და პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების, განაშენიანებისა და სექტორული განვითარებისგეგმების, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყლის, ტყის, მიწის, წიაღისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვის, გამოყენებისა და სარგებლობის პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების Read More …