გულის შეტევა და ერთი ჭიქა წყალი

 გულის შეტევა და წყალი       გულის შეტევა, წყალი, ძილის აპნოე, ასპირინი რამდენი ადამიანი არ სვამს წყლს, არ იღებს სითხეებს ძილის წინ, რათა არ მოუწიოთ ღამე ადგომა მოსაშარდავათ. ახლი მიდგომებით ადამიანს ჭირდება რაღაც მინიმუმი წყლის რაოდენობის რათა გამოიტანოს ტოქსინები ორგანიზმის Read More …

გარემოსდაცვითი ნებართვა

წყალი გარემოსდაცვითი ნებართვა – საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივირესურსების დაცვის სამინისტროს, მისი რეგიონალური და ადგილობრივიორგანოებისა და აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოსა დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროების წერილობითი გადაწყვეტილება. მისი შინაარსი, ფორმა (გაფორმების წესი) და გაცემის პროცედურა განსხვავებულია საქმიანობის კატეგორიის მიხედვით. გარემოსდაცვითი Read More …

საქმიანობის სუბიექტი

წყალი საქმიანობის სუბიექტი – საქმიანობის განმახორციელებელი საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტი. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

საქმიანობა

წყალი საქმიანობა – სამეწარმეო, სამეურნეო ან ყველა სხვაგვარი საქმიანობა,განსახლებისა და განვითარების გეგმებისა და პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების, განაშენიანებისა და სექტორული განვითარებისგეგმების, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყლის, ტყის, მიწის, წიაღისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვის, გამოყენებისა და სარგებლობის პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების Read More …

მდგრადი განვითარების პრინციპები

წყალი მდგრადი განვითარების პრინციპები პრინციპები, რომლებიც ინტეგრირებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1992 წლისრიო-დე-ჟანეიროს გარემოსა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის მიერ მიღებულ გარემოსა და განვითარების რიოს დეკლარაციის, "21 – ე საუკუნისგლობალური მდგრადი განვითარების პროგრამის – დღის წესრიგ 21-ის" და "ტყეების დაცვის,მდგრადი განვითარებისა და Read More …

მდგრადი განვითარება

წყალი მდგრადი განვითარება – საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც გარემოს დაცვისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის ცხოვრების დონის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას-ისარგებლონ შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი. (საქართველოს კანონი წყლის Read More …

გეოლოგიური მინაკუთვნი

წყალი გეოლოგიური მინაკუთვნი – წიაღის უბანი, რომლის სარგებლობაში გადაცემა ხდება მხოლოდ წიაღის მარაგის შესწავლის მიზნით. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

წყლის სამთო მინაკუთვნი

წყალი სამთო მინაკუთვნი – წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით სივრცობრივად განსაზღვრული წიაღის უბანი,რომლის ფარგლებშიც წიაღით მოსარგებლეს ეძლევა წიაღით სარგებლობის უფლება. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

წყლის საბადო

წყალი სასარგებლო წიაღისეულის საბადო – წიაღის გარკვეულ ფარგლებში ბუნებრივად კონცენტრირებული სასარგებლო წიაღისეული. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….