გულის შეტევა და ერთი ჭიქა წყალი

 გულის შეტევა და წყალი       გულის შეტევა, წყალი, ძილის აპნოე, ასპირინი რამდენი ადამიანი არ სვამს წყლს, არ იღებს სითხეებს ძილის წინ, რათა არ მოუწიოთ ღამე ადგომა მოსაშარდავათ. ახლი მიდგომებით ადამიანს ჭირდება რაღაც მინიმუმი წყლის რაოდენობის რათა გამოიტანოს ტოქსინები ორგანიზმის Read More …

წყალი. ქართული პოსტების კატალოგი

წყალი ამ პოსტზე თავს იყრის ქართულ ინტერნეტში არსებული წყლების შესახებ პოსტების დასახელებები. ეს  წყლის შესახებ პოსტების კატალოგია. მისი შექმნის უპირველესი მიზანია საშუალება მისცეს რეკლამის მიმცემებს შეარჩიონ პოსტები სუფრის, მინერალური, გარეგანი და სხვა ტიპის წყლების შესახებ სარეკლამო ბანერების განსათავსებლად. ცხადია, კატალოგი Read More …

გარემოსდაცვითი ნებართვა

წყალი გარემოსდაცვითი ნებართვა – საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივირესურსების დაცვის სამინისტროს, მისი რეგიონალური და ადგილობრივიორგანოებისა და აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოსა დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროების წერილობითი გადაწყვეტილება. მისი შინაარსი, ფორმა (გაფორმების წესი) და გაცემის პროცედურა განსხვავებულია საქმიანობის კატეგორიის მიხედვით. გარემოსდაცვითი Read More …

საქმიანობის სუბიექტი

წყალი საქმიანობის სუბიექტი – საქმიანობის განმახორციელებელი საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტი. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

საქმიანობა

წყალი საქმიანობა – სამეწარმეო, სამეურნეო ან ყველა სხვაგვარი საქმიანობა,განსახლებისა და განვითარების გეგმებისა და პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების, განაშენიანებისა და სექტორული განვითარებისგეგმების, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყლის, ტყის, მიწის, წიაღისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვის, გამოყენებისა და სარგებლობის პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების Read More …

მდგრადი განვითარების პრინციპები

წყალი მდგრადი განვითარების პრინციპები პრინციპები, რომლებიც ინტეგრირებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1992 წლისრიო-დე-ჟანეიროს გარემოსა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის მიერ მიღებულ გარემოსა და განვითარების რიოს დეკლარაციის, "21 – ე საუკუნისგლობალური მდგრადი განვითარების პროგრამის – დღის წესრიგ 21-ის" და "ტყეების დაცვის,მდგრადი განვითარებისა და Read More …

მდგრადი განვითარება

წყალი მდგრადი განვითარება – საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც გარემოს დაცვისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის ცხოვრების დონის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას-ისარგებლონ შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი. (საქართველოს კანონი წყლის Read More …

გეოლოგიური მინაკუთვნი

წყალი გეოლოგიური მინაკუთვნი – წიაღის უბანი, რომლის სარგებლობაში გადაცემა ხდება მხოლოდ წიაღის მარაგის შესწავლის მიზნით. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

წყლის სამთო მინაკუთვნი

წყალი სამთო მინაკუთვნი – წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით სივრცობრივად განსაზღვრული წიაღის უბანი,რომლის ფარგლებშიც წიაღით მოსარგებლეს ეძლევა წიაღით სარგებლობის უფლება. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

წყლის საბადო

წყალი სასარგებლო წიაღისეულის საბადო – წიაღის გარკვეულ ფარგლებში ბუნებრივად კონცენტრირებული სასარგებლო წიაღისეული. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

სასარგებლო წიაღისეული წყალი

წყალი სასარგებლო წიაღისეული – დაძიებული წიაღისეული, რომლის მოპოვება და გადამუშავება მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარების თანამედროვე დონეზე შესაძლებელი, ეკონომიკურად მიზანშეწონილი და ეკოლოგიურად მისაღებია. (საქართველოს  კანონი წყლის  შესახებ) ….

კონტინენტური შელფის რესურსები

წყალი კონტინენტური შელფის რესურსები – ზღვის ფსკერზე და მის წიაღში არსებული წიაღისეული და სხვა არაცოცხალი რესურსები,ზღვის ცხოველთა სამყაროს ის ობიექტები და სხვა ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც მათი სარეწაო მოპოვებისათვის განსაზღვრულ პერიოდში მიმაგრებულნი არიან ზღვის ფსკერზე ან წიაღში, ან შეუძლიათ გადაადგილდნენ მხოლოდ Read More …

საქართველოს კონტინენტური შელფი – წყალქვეშა წიაღი

წყალი საქართველოს კონტინენტური შელფი – ზღვის ფსკერი და წყალქვეშა რაიონის წიაღი, რომელიც ვრცელდება სახმელეთო ტერიტორიის ბუნებრივი გაგრძელების მთელ მანძილზე ხმელეთის წყალქვეშა კიდის გარე საზღვრამდე 200 საზღვაო მილის მანძილზე, ან ვრცელდება არა უმეტეს 200 საზღვაო მილისა იმ სწორი ამოსავალი ხაზებიდან, რომლებიდანაც Read More …

საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა

წყალი საქართველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა – საზღვაო რაიონი,რომელიც აითვლება იმ სწორი ამოსავალი ხაზებიდან,რომლებიდანაც ხდება ტერიტორიული წყლების ათვლა და რომელთა სიგანეც არ აღემატება 200 საზღვაო მილს. (საქართველოს კანონიწყლის  შესახებ) ….

საქართველოს ტერიტორიული წყლები

წყალი საქართველოს ტერიტორიული წყლები – შავი ზღვის სანაპირო წყლების ნაწილი, რომლის სიგანეა 12 საზღვაო მილი და რომელიც აითვლება იმ წერტილების შემაერთებელი სწორი ამოსავალი ხაზებიდან, რომელთა კოორდინატებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს Read More …

მიწისქვეშა წყლები

წყალი მიწისქვეშა წყლები – წიაღისეული, წიაღში ნებისმიერ აგრეგატულ (თხევადი, მყარი, აირი), სტატიკურ თუ დინამიურ მდგომარეობაში არსებული წყალი. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

საქართველოს შიგა წყლები

წყალი საქართველოს შიგა წყლები – მდინარეების, ტბების და სხვა წყლის ობიექტების წყლები, რომელთა ნაპირები მთლიანად ეკუთვნის საქართველოს; შავი ზღვის წყლები ხმელეთსა და ტერიტორიული წყლების ასათვლელად დადგენილ სწორ ამოსავალ ხაზებს შორის; საქართველოს ნავსადგურის წყლები,რომლებიც შემოსაზღვრულია ზღვის მხარეს ნავსადგურის ჰიდროტექნიკური ან მისი Read More …

ტრანსსასაზღვრო წყლის ობიექტი

წყალი ტრანსსასაზღვრო წყლის ობიექტი – სასაზღვრო ზოლში განლაგებული მდინარე, ტბა და სხვა ზედაპირული წყალსატევი, რომლის ნაპირების მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ეკუთვნის საქართველოს. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

წყალჩაშვება

წყალი წყალჩაშვება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, საწარმოო, სადრენაჟო, სანიაღვრე და სხვა წყლების ორგანიზებული ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში. (საქართველოს კანონიწყლის  შესახებ) ….

წყალაღება

წყალი წყალაღება – წყლის ზედაპირული ან მიწისქვეშა ობიექტებიდან წყლის გარკვეული რაოდენობის ამოღება ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ან უამისოდ.  (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….

წყალმოსარგებლე

წყალი წყალმოსარგებლე – ფიზიკური ან იურიდიული პირი (საკუთრების და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის განურჩევლად), მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ახორციელებს წყალსარგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ) ….