დისტანციური კითხვარი ანამნეზისათვის

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შესაკრებად ზოგადი ანკეტური მონაცემები IDENTIFICATION общие анкетные сведения о болезни ძირითადი ჩივილები CHIEF COMPLAINTS ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ დაავადების ისტორია PRESENT ILLNESS ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ტკივილის ლოკალიზაცია Location Локализация боли დაავადების მიმდინარეობა Progress Течение болезни ტკივილის ხასიათი Character Характер Read More …