ანტიტრიფსინი

ანტიტრიფსინი (antitrypsin) – ანტიტრიფსინები წარმოადგენს შრატისმიერი ცილების ჯგუფს, მიეკუთვნება ალბუმინურ ფრაქციას, რომლებიც მრავალ ხერხემლიანებში, არიან ტრიფსინისმაგვარი პროტეაზების ინჰიბიტორები. ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვან ანტიტრიფსინებს მიეკუთვნება ანტრიფსინი-1, მას ახასიათებს მრავალფეროვანი იზოფორმები (ადამიანში მათი რიცხვი რამდენიმე ათეულია), რომლებიც დეტერმინირებულია ერთი გენის (PI, Pi), მრავლობითი ალელებით. Read More …