მომზიდველი არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მომზიდველი არხი Canalis adductorius;  Adductor [Hunter’s, subsartorial] canal დიდი მომზიდველი კუნთის მყესს გააჩნია რამდენიმე ხვრელი, რომელშიც გადიან სისხლძარღვები; მათგან ყველაზე ქვემოთ მდებარესა და ყველაზე  დიდს მომზიდველი შესავალი – hiatus tendineus ეწოდება. აღნიშნული ხვრელის ზემოთ მდებარეობს Read More …

ბარძაყის არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბარძაყის არხი   Canalis femoralis;  Femoral [crural] canal ბარძაყის არხი – canalis femoralis – ნორმის პირობებში არ არსებობს. იგი წარმოიქმნება მხოლოდ ბარძაყის თიაქრის განვითარების დროს. ნორმის პირობებში არსებობს მხოლოდ ბარძაყის ღრმა რგოლი – anulus femoralis Read More …

ტერფის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ტერფის კუნთები Mm. pedis Muscles of foot ტერფის კუნთები – mm. pedis – იყოფა ტერფის ზურგის კუნთებად და ტერფძირის კუნთებად. ტერფის ზურგის კუნთები ძირითადად გამშლელი კუნთებია, ტერფძირისა – უპირატესად მომხრელები. ტერფის ზურგის კუნთები 1. თითების Read More …

კანჭის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. კანჭის კუნთები Mm. cruris;  Muscles of leg კანჭის კუნთები – m. cruris შედგება სამი  ჯგუფისაგან: ლატერალური, წინა და უკანა; უკანა ჯგუფის კუნთები ორ შრედაა განლაგებული: ზედაპირულ და ღრმა შრეებად. ლატერალურ ჯგუფს შეადგენენ უპირატესად მომხრელი კუნთები Read More …

ბარძაყის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბარძაყის კუნთები Mm. femoris Muscles of femoris ბარძაყის კუნთები – mm. femoris – იყოფა წინა, მედიალურ და უკანა ჯგუფის კუნთებად. პირველ ჯგუფში უპირატესად გამშლელი კუნთებია, მეორე ჯგუფში – მომზიდველი კუნთები, მესამეში – მომხრელები. ბარძაყის წინა Read More …

ქვემო კიდურის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის კუნთები Mm. membri inferioris; Muscles of lower limb ქვემო კიდურის კუნთები – mm. membri inferioris ტოპოგრაფიულ – ანატომიური თავისებურებების მიხედვით იყოფა ქვემო კიდურის სარტყლისა (მენჯის) და ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთებად. 1. ქვემო Read More …

ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები  Mm. cinguli membri inferioris;  Muscles of pelvic girdle ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები იყოფა შიგნითა და გარეთა ჯგუფის კუნთებად. მენჯის შიგნითა ჯგუფის კუნთები 1. სუკის დიდი კუნთი – m. psoas Read More …

ზემო კიდურის ფასციები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის ფასციები Fasciae of upper limb ზემო კიდურის სარტყლის მიდამოში არჩევენ შემდეგ ფასციებს: ა) დელტისებრი ფასცია – წარმოქმნილია ორი ფურცლით – ზედაპირული, შედარებით სუსტი და ღრმა, შედარებით ძლიერი. ზედაპირული ფურცელი ფარავს დელტისებრ კუნთს გარედან, Read More …

იღლიის ფოსო

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. იღლიის ფოსო Fossa axillaris Axillary cavity იღლიის ფოსო – fossa axillaris წარმოადგენს ჩაღრმავებას გულმკერდის კედლის ლატერალურ ზედაპირსა და მხრის მედიალურ ზედაპირს შორის. ფოსო კარგად ჩანს მხრის მაქსიმალური განზიდვის დროს. თუკი ფოსოს მოვაცილებთ მფარავ კანს, მის Read More …

ხელის მტევნის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ხელის მტევნის კუნთები Muscles of hand მტევნის კუნთები იყოფა ორ ჯგუფად: 1. ხელისგულის ზედაპირის კუნთები და 2. დორსალური (ხელზურგის) ზედაპირის კუნთები. ხელისგულის ზედაპირის კუნთებს შორის არჩევენ: ცერის შემაღლების კუნთებს (thenar-ის მიდამო), ნეკის შემაღლების კუნთებს (hypothenar-ის Read More …

მხრის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მხრის კუნთები Mm. brachii;  Muscles of arm მხრის კუნთები იყოფა წინა და უკანა ჯგუფის კუნთებად. წინა ჯგუფს შეადგენენ უპირატესად მომხრელი კუნთები (ორთავა კუნთი – M.biceps brachii, ნისკარტ – მხრის კუნთი – m. coracobrachialis, მხრის კუნთი Read More …

წინამხრის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. წინამხრის კუნთები Mm. antebrachii Muscles of forearm წინამხრის კუნთები – mm. antebrachii სამ ჯგუფად იყოფა: წინა, ლატერალური და უკანა ჯგუფის კუნთებად. წინა და უკანა ჯგუფის კუნთები რამდენიმე შრედაა განლაგებული. I. წინა ჯგუფის კუნთები ოთხ შრედაა Read More …

ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები    mm. cinguli membri superioris;  Muscles of shoulder [thoracic] girdle ზემო კიდურის სარტყლის კუნთებია: 1. დელტისებრი კუნთი – m. deltoideus 2. ქედზედა კუნთი – m . supraspinatus 3. ქედქვედა კუნთი – Read More …

ზემო კიდურის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის კუნთები mm. membri superioris;  Muscles of upper limb ზემო კიდურის კუნთები – mm. membri superioris მათი ტოპოგრაფიულ-ანატომიური თავისებურებების მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა: ზემო კიდურის სარტყლის კუნთები – mm. cinguli membri superioris და ზემო Read More …

მუცლის ფასციები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის ფასციები Fasciae of abdomen მუცლის კედლის ფარგლებში განვითარებულია შემდეგი ფასციები: 1. მუცლის ზედაპირული ფასცია – მუცლის კედლის ზემო ნაწილში იგი თხელია, ქვემოთ კი სქელდება და გამოირჩევა ელასტიკური ბიჭკოების არსებობით. შუა ხაზზე ზედაპირული ფასცია შეზრდილია Read More …

მუცლის თეთრი ხაზი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის თეთრი ხაზი   Linea alba (Sergent’s) white [Hunter’s] line მუცლის თეთრი ხაზი – linea alba წარმოადგენს მუცლის სამი გვერდითი კუნთის მყესოვანი ფირფიტების გადაწნულ მკვრივ ზონარს, რომელიც მიემართება მკერდის ძვლის მახვილისებრი მორჩიდან – Processus xiphoideus Read More …

საზარდულის არხი

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. საზარდულის არხი Canalis inguinalis    Inguinal canal საზარდულის არხი –  canalis inguinalis წარმოადგენს ნაპრალს მუცლის კედლის ქვემო ნაწილში. მამაკაცებში მასში მოთავსებულია სათესლე ბაგირაკი – funiculus spermaticus, ქალებში – საშვილოსნოს მრგვალი იოგი- lig. teres uteri. არხს Read More …

მუცლის უკანა კედლის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის უკანა კედლის კუნთები Posterior muscles of abdomen წელის კვადრატული კუნთი – m. quadratus lumborum, ბრტყელი კუნთია, ავსებს XII ნეკნსა და თეძოს ქედს – crista iliaca შორის შუალედს; კუნთი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე და ზურგის Read More …

მუცლის გვერდითი კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის გვერდითი  კუნთები  Lateral muscles of abdomen მუცლის გვერდითი კედლის კუნთები სამ შრედაა განლაგებული. ყველაზე ზედაპირულად მოთავსებულია მუცლის გარეთა ირიბი კუნთი – m. obliquus abdominis externus, შემდეგ – მუცლის შიგნითა ირიბი კუნთი – m. obliquus Read More …

მუცლის წინა კედლის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის წინა კუნთები Anterior muscles of abdomen მუცლის წინა კედლის კუნთებია: მუცლის სწორი კუნთი – m. rectus abdominis და პირამიდული კუნთი – m. pyramidalis

მუცლის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის კუნთები Mm. abdominis      Muscles of abdomen მუცლის კუნთები ტოპოგრაფიულად იყოფა მუცლის გვერდით, წინა და უკანა კედლის კუნთებად. მუცლის გვერდითი კუნთებია:

დიაფრაგმა

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. შუასაძგიდი, ანუ დიაფრაგმა Diaphragma    Diaphragm შუასაძგიდი, ანუ დიაფრაგმა – diaphragma, კენტი, განიერი კუნთია, აქვს გუმბათისებრი ფორმა და ხურავს გულმკერდის ქვედა ხვრელს; დიაფრაგმა ერთმანეთისაგან განაცალკევებს გულმკერდისა და მუცლის ღრუებს. დიაფრაგმის კუნთოვანი ნაწილის კონები იწყება გულმკერდის Read More …

გულმკერდის ფასციები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. გულმკერდის ფასციები Fasciae of thorax გულმკერდის ფასცია – fascia pectoralis – მისი ზედაპირული ფირფიტა – laminig superficialis ფარავს მკერდის დიდი კუნთის – M. pectoralis major გარეთა ზედაპირს. ზემოთ იგი შეზრდილია ლავიწთან, მედიალურად – მკერდთან, ლატერალურად Read More …

გულმკერდის ზედაპირული კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. გულმკერდის ზედაპირული კუნთები      Superficial muscles of thorax გულმკერდის ზედაპირული კუნთებია: მკერდის დიდი კუნთი – m. pectoralis major მკერდის მცირე კუნთი – m. pectoralis minor ლავიწქვეშა კუნთი – m. subclavius წინა დაკბილული კუნთი – Read More …

გულმკერდის ღრმა კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. გულმკერდის ღრმა კუნთები Deep muscles of thorax გულმკერდის ღრმა კუნთები მოკლე ბრტყელი კუნთებია, ავსებენ ნეკნთაშუა სივრცეებს და იყოფიან გარეთა, შიგნითა და ყველაზე შიგნითა კუნთებად. ესენია: ნეკნთაშუა გარეთა კუნთები – mm. intercostales externi ნეკნთაშუა შიგნითა კუნთები Read More …

გულმკერდის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. გულმკერდის კუნთები Muscles of thorax გულმკერდის კუნთები – mm. thoracis ორ ჯგუფად იყოფა: ა) გულმკერდის ზედაპირული კუნთები (რომლებსაც კავშირი აქვთ ზემო კიდურის სარტყელთან) და ბ) გულმკერდის ღრმა, ანუ საკუთარი კუნთები. გულმკერდის ზედაპირული კუნთებია: 1. მკერდის Read More …

ზურგის ზედაპირული კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზურგის ზედაპირული კუნთები Superficial muscles of back ზურგის ზედაპირული კუნთებია: 1. ტრაპეციული კუნთი – m. trapezius 2. ზურგის უგანიერესი კუნთი – m. latissimus dorsi. 3. დიდი და მცირე რომბისებრი კუნთები – mm. rhomboidei major et Read More …

ზურგის კუნთები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზურგის კუნთები  Musculi dorsi Muscles of backზურგის კუნთები – musculi dorsi იყოფა ზედაპირულ და ღრმა კუნთებად. I. ზურგის ზედაპირული კუნთებია: 1. ტრაპეციული კუნთი – m. trapezius 2. ზურგის უგანიერესი კუნთი – m.  latissimus  dorsi. 3. Read More …

კისრის სამკუთხედები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. კისრის სამკუთხედები Triangles [trigone] of neck კისრის წინა მიდამო – regio colli anterior ორივე მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთით იყოფა სამ სამკუთხედად: ერთი წინა და ორი გვერდითი. კისრის თითოეულ ნახევარს (გვერდებზე) მკერდ – ლავიწ Read More …

კისრის ფასციები

ლალი დათეშიძე ადამიანის ნორმალური ანატომია. კისრის ფასციები Fascia of neck კისრის მიდამოში მდებარეობს კისრის ფასცია – fascia cervicalis, რომელშიც არჩევენ სამ ფირფიტას. ზედაპირული ფირფიტა – Lamina superficialis ფარავს კისრის ყველა კუნთსა და ყბისქვეშა ჯირკვალს – gl. submandibularis; სასულესწინა ფირფიტა – Read More …