სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გოგირდოვანი ანჰიდრიდის შემცვლელი ბუნებრივი ანტისეპტიკის გამოყენების მეცნიერული საფუძვლები

სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გოგირდოვანი ანჰიდრიდის შემცვლელი ბუნებრივი ანტისეპტიკის გამოყენების მეცნიერული საფუძვლები წყარო: პროექტის რეზიუმე ღვინის ხარისხის შეფასებისათვის უდიდესი როლი ენიჭება ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს. მათი დაჟანგვა და მიკრობიოლოგიური პროცესების განვითარება ღვინის ხარისხს აუარესებს. ამ პროცესების შეფერხებისათვის მეღვინეობაში გამოიყენება გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, როგორც Read More …