მყინვარები საქართველოში

წყალი  მ ყ ი ნ ვ ა რ ე ბ ი საქართველოში მხოლოდ კავკასიონზეა. მათი რიცხვი 688, ფართობი – 506 კმ2-ია (რესპუბლიკის ფართობის 0.7%).