ქირურგიული პინცეტი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” მკვრივი  ქსოვილის  (კანი, ძვალი და სხ.) დასაჭერი, კბილიანი ქირურგიული ინსტრუმენტი.  (იხ. პინცეტი) (სურ. 1.41) პინცეტის თათებს სამუშაო ზედაპირზე    აქვს კბილები  (ერთი ორის საპირისპიროდ),    რაც ანატომიურ პინცეტთან   შედარებით ქსოვილზე მჭიდრო ფიქსაციის საშუალებას იძლევა.