აბალიხინ – პივოვაროვის მეთოდი

აბალიხინ – პივოვაროვის მეთოდი – თვალბუდის რენტგენოგრაფიის მეთოდი ნახევრადაქსილარული (ფირი მდებარეობს ჰორიზონტალურად ნიკაპის ქვეშ, სახე მცირედ დახრილია წინ, მზერა ფიქსირებულია ჰორიზონტალური მიმართულებით) და პროფილის პროექციებით; გამოიყენება თვალში უცხო სხეულების ლოკალიზაციის დასადგენად.