აბსცესი განგრენოზული აიროვანი

აბსცესი განგრენოზული აიროვანი – (abscessus gangraenosusgaseus) განგრენოზული აბსცესი, რომელიც შეიცავს მიკროორგანიზმების ცხოველქმედების შედეგად წარმოქმნილ აირს.