ერთ წლამდე ბავშვის განვითარების დონე

ერთ წლამდე ბავშვის განვითარების დონე

აქ მოყვანილია საორიენტაციო მონაცემები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია შეფასდეს ერთ წლამდე ბავშვის განვითარების დონე. მითითებული უნარ-ჩვევები განსაზღვრავს ბავშვის განვითარების ნორმას, ასაკის ზრდის მიხედვით.

გაითვალისწინეთ, რომ შესაბამის დროის მონაკვეთში, გარკვეული უნარ-ჩვევის არ არსებობა, ჯერ კიდევ არ არის შეშფოთების საფუძველი, მითუმეტეს,  თუ დანარჩენი უნარ-ჩვევების განვითარება ნორმალურად მიმდინარეობს. ზოგიერთ ბავშვს უნარ-ჩვევები უვითარდება განსხვავებული თანმიმდევრობით, მაგალითად შეიძლება ბავშვმა არ იხოხოს (არ იცოცოს) და პირდაპირ დაიწყოს სიარული.

ყურადღების გამახვილება და ექიმთან ვიზიტი საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ ორი ან მეტი, ერთმანეთთან დაკავშირებული  უნარ- ჩვევა  არ ვლინდება ნორმალური ვადის ამოწურვიდან  2 და მეტი თვის განმავლობაში.

ამ შემთხვევაში, შესაძლებელია,  ექიმის მითითებით, აუცილებელი გახდეს სპეციალისტის ჩარევა.

მოძრაობა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში

 • მუცელზე წოლისას, თავის დაჭერის მცდელობა:  1-2 თვე;
 • მუცელზე წოლისას ხანმოკლედ თავის დაჭერა: 1-3 თვე;
 • მუცელზე წოლისას ხანგრძლივად თავის დაჭერა:  2-3 თვე;
 • თავის დაჭერა იდაყვებზე დაყრდნობით:  2-4 თვე;
 • თავის დაჭერა ხელის მტევნებზე დაყრდნობით:  3-5 თვე;
 • გვერდზე გადაბრუნების მცდელობა: 3-5 თვე;
 • გვერდზე გადაბრუნება: 3-5 თვე;
 • მუცელზე გადაბრუნება (გადაკოტრიალება ) : 3-5 თვე;
 • მუცელზე წოლისას მხრების წელამდე გადაზნექა:  3-5 თვე;
 • მუცელზე წოლისას ზურგზე გადაბრუნება:  3-6 თვე;
 • ცოცვის მცდელობა:  4-6 თვე;
 • მუცელზე ხოხვა:  5-8 თვე;
 • ოთხზე (კიდურებზე) ხოხვა:  6-დან -9 თვემდე;
 • რაიმე საგანზე აცოცება:  8–დან -10 თვემდე;

დგომა

 • სუსტად დაყრდნობა იღლიით დაჭერის დროს:  2-3 თვე;
 • მყარად დაყრდნობა იღლიით დაჭერისას: 3-4 თვე;
 • დგომა იღლიებით დაჭერის დროს: 4-5 თვე;
 • დგომა ორივე ხელით დაჭერის დროს: 5-7 თვე;
 • დგომა ერთი ხელით დაჭერის დროს: 6-8 თვე;
 • დგომა მცირე საყრდენით: 8-11 თვე;
 • დგომა საყრდენის გარეშე: 8-11 თვე;
 • ნებისმიერი მდგომარეობიდან ადგომა: 9-12 თვე;

სიარული

 • გადაბიჯების რეფლექსი: 1-2 თვე;
 • გადაბიჯება – იღლიების დახმარებით: 3-5 თვე;
 • გადაბიჯება – ხელებით დაჭერის დროს, მცირე ხნით: 5-7 თვე;
 • ხანგრძლივი გადაბიჯება – ხელებით დაჭერის დროს: 7-9 თვე;
 • გადაბიჯება  – ხელებით უძრავ საყრდენზე დამოუკიდებლად ჩაჭიდებით: 7-9 თვე;
 • გადაბიჯება – მოძრავი საყრდენის დახმარებით: 9-12 თვე;
 • გადაბიჯება საყრდენის გარეშე: 9-12 თვე;
 • გვერდულად სიარული საყრდენის დახმარებით: 7-12 თვე;
 • დამოუკიდებლად სიარული: 8-12 თვე;

ჯდომა

 • თავის აწევის მცდელობა ზურგზე მწოლიარე მდგომარეობაში: 1-3 თვე;
 • თავის აწევა და ამ მდგომარებაში დაჭერა, ზურგზე მწოლიარე მდგომარეობაში: 3-5 თვე;
 • წამოჯდომის მცდელობა ხელების დახმარებით: 4-5 თვე;
 • წამოჯდომა ხელების დახმარებით: 5-6 თვე;
 • წამოჯდომა ერთი ხელის დახმარებით: 5-8 თვე;
 • წამოჯდომა საგანზე ხელის მოჭიდებით: 6-8 თვე;
 • წამოჯდომა მცირე დასაყრდენით: 7-9 თვე;
 • წამოჯდომა დასაყრდენის გარეშე: 7-9 თვე;
 • წამოჯდომა ნებისმიერი მდგომარობიდან: 8-11 თვე;

ხელის ჩავლება

 • სათამაშოზე რეფლექსური ხელის ჩავლება: 1-2 თვე;
 • გამოწვდილი ხელების მოძრაობა: 2-4 თვე;
 • გამოწვდილი ხელების მოძრაობით სათამაშოზე ხელის ჩავლება: 2-4 თვე;
 • სათამაშოზე მიზანმიმართული ხელის ჩავლება: 4-6 თვე;
 • სათამაშოს გადაგდება: 6-8 თვე;
 • რთული, აქტიური მოქმედება სათამაშოსთან მიმართებაში: 7-11 თვე;

მხედველობითი ანალიზატორის განვითარება

 • არაგულისხმიერი მხედველობა: 1-2 თვე;
 • მოძრავ საგნებზე თვალის გაყოლების უნარი: 2-4 თვე;
 • მხედველობითი გულისხმიერება, საგნებზე თვალყურის დევნების უნარი: 2-4 თვე;
 • საკმაოდ მცირე მანძილზე საგნის გულისხმიერი დათვალიერების უნარი: 3-5 თვე;
 • საგნის ფორმებისა და ძირითადი ფერების გარჩევის უნარი: 4-6 თვე;
 • ფერებისა და გარშემომყოფი სხვადასხვა ფორმის საგნების მოხაზულობის კარგად გარჩევის უნარი: 7-9 თვე;

სასმენი აპარატის განვითარება

 • საწყისი, ორიენტირებული რეაქცია მკვეთრ ხმებზე: 1თვე;
 • ყველა ტიპის ხმაზე  ყურადღების გამახვილება: 2-4 თვე;
 • მკვეთრი, მყისიერი ირიენტირებული რეაქცია ხმებზე: 3-5 თვე;
 • ხმების გამომცემი წყაროს ძებნა: 4-7 თვე;
 • ხმებზე ყურის დაგდება, რეაქცია ხმოვან გამღიზიანებლებზე: 5-8 თვე;
 • ხმის წყაროს სწრაფი, უშეცდომო გამოცნობა: 5-9 თვე;
 • მაღალდიფერენცირებული აქტიურობა ხმოვანი გამაღიზიანებლების მიმართ: 8-12 თვე;

მეტყველების განვითარება

 • ღუღუნი: 3-5 თვე;
 • წამღერებითი ღუღუნი: 4-6 თვე;
 • საპასუხო ხმები: 4-6 თვე;
 • ტიტინი: 6-12 თვე;
 • დანაწევრებული, მოკლე ბგერების წარმოთქმა: 8-10 თვე;
 • ბგერების ხანგრძლივი, ხმამაღალი გამეორება უფროსებთან ერთად: 9-12 თვე;
 • მარტივი  სიტყვების წარმოთქმის მცდელობა: 9-12 თვე;
 • პირველი, გამართული სიტყვების წარმოთქმა: 12 თვის შემდეგ;

აღებულია: http://www.aura.ge/124-deda-da-shvili/784-ert-tslamde-bavshvis-ganvitarebis-done.html

________________________________________________________

გადასვლა >>> ,,ბავშვი”

Share this...Share on Facebook
Facebook