სამეცნიერო კვლევები გა-40 – ის შესახებ

გა-40 – მა წინაკლინიკური და კლინიკური სამეცნიერო კვლევები და დაკვირვებები გაიარა შემდეგ ორგანიზაციებში:

 • მედიკო-ბიოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი და ცენტრი, კომპანია <<ალექსისი>>;
 • წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის ბიო-სამედიცინო ტექნოლოგიების სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი;
 • ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი, კანცეროგენეზის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება;
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური და ექსპერიმენტული სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი;
 • საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს თბილისის N1 კანისა და ვენერიულ სნეულებათა დისპანსერი;
 • უკრაინის ნაციონალური სამეცნიერო აკადემიის რ.ე.კავეცკის სახელობის ექსპერიმენტული პათოლოგიის, ონკოლოგიისა და რადიობიოლოგიის ინსტიტუტი;
 • უკრაინის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოქიმიის კათედრა;
 • უკრაინის ბუკოვინის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
 • უკრაინის სამედიცინო აკადემიის ონკოლოგიური ცენტრი;
 • უკრაინის მედ. მეცნ. აკადემიის ი.პალადინის სახელობი ბიოქიმიის ინსტიტუტი, უჯრედის სიგნალის მექანიზმების ლაბორატორია;
 • რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვის სამინისტროს ფიზიკური ქიმიის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტი;
 • რუსეთის ფედერაციის სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიური განყოფილება;
 • იაპონიის ფარმაცევტული კორპორაცია ოცუკას სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 • იაპონიის ტოკუშიმას უჯრედის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი;
 • იაპონიის ბივაკოს ფუჯის სახელობის წინაკლინიკური გამოკვლევების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 • იაპონიის ჰანოს კიბოს შესწავლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;
 • იაპონიის ტოკუშიმას ოცუკას იმუნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 • იაპონიის ტოკუშიმას ახალი წამლების და მათი უსაფრთხოების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 • ამერიკის შეერთებული შტატების ვაშინგტონის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიისა და კანცეროგენეზის დეპარტამენტი;

სპეციალისტთა გამოცდილება და მოსაზრებები გა-40ის შესახებ

გა-40  ვებ-საიტები: UKRAINE:   www.regul.kiev.ua;  www.zdravo.in.ua

სამეცნიერო სტატიები და მიმოხილვითი ინფორმაციები გა-40-ს შესახებ

GA-40 A New Immunotherapeutic  &  Anti-Cancer Drug.

Исследование с помощью ВРТ «Имедис Тест+» влияния препарата GA-40 и КФС Кольцова № 5 «реабилитационный» на состояние печени при острой гемической гипоксии

29.09.2009 г.

Ю.Е. Роговый, Л.Г. Архипова, И.Л.Муравьева, В.В.Белявский
Кафедра патологической физиологии Буковинского государственного медицинского университета, ЧОМДЦ, г. Черновцы, Украина

Вплив препарату GA-40 на перебіг гепато-ренального синдрому за умов гострої гемічної гіпоксії

29.09.2009 г.

Ю.Є.Роговий, Г.Б.Попович, М.Д.Перепелюк
Буковинський державний медичний університет

Вплив імунопрепарату ГА-40 на неоваскуляризацію, метастазування та рівень VEGF на моделі експериментальних пухли

24.06.2008 г.

 С.А. Лисенко, К.О. Галахін, Т.В.Гордієнко

Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Державна установа «Інститут раку» МОЗ України, Київ

В експерименті на моделях метастазуючи пухлин виявлено суттєвий вплив нового імунотерапевтичного препарату ГА-40 на неоваскуляризацію, метастазування та рівень сироваткового VEGF.

Иммунотерапевтический лечебный препарат ГА-40 стал ближе

10.06.2008 г.

В патогистологической лаборатории Института онкологии АМН Украины под руководством Президента ассоциации патологов Украины, д.м.н., проф., К.А.Галахина доказана антинеопластическая активность ГА-40 на цитологическом уровне.

10.01.2008 г

Влияние препарата GA-40 на течение гепато-ренального синдрома при условиях острой гемической гипоксии.

Ю.Е.Роговой, Г.Б.Попович, М.Д.Перепелюк

Буковинский государственный  медицинский  университет.

ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА  GA-40  И КФС КОЛЬЦОВА № 5 «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ» НА СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
XIV Международный конгресс по реабилитации в медицине и
иммунореабилитации, Тель-Авив (Израиль)

ИНДУКТОР АПОПТОЗА ГА-40  В СХЕМАХ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ:

иммунокорригирующий эффект и направленное моделирование исходной радиочувствительности опухоли.

Л.П. Чибисов, В.А. Болдырева, З.В. Шепиль

Луганский областной онкологический диспансер

В патогистологической лаборатории Института онкологии АМН Украины под руководством Президента ассоциации патологов Украины, д.м.н., проф., К.А.Галахина доказана антинеопластическая активность ГА-40 на цитологическом уровне.

НИИ онкологии АМН Украины, Киев

Новый индуктор апоптоза

А.А.Литвиненко, В.Ф.Коноваленко (НИИ онкологии АМН Украины)

Полные предклинические испытания по новой программе в России
(ГУ НИИ ФХМ РАМН г. Москва):

Доклиническое изучение препарата ГА-40 (рус)

Predclinic-GA-40 from Russion (англ)

«Исследование иммунотропной активности препарата ГА-40» ГУ НИИ ФХМ РАМН г. Москва
«Исследование клеточных и молекулярных механизмов действия препарата ГА-40»

ГУ НИИ ФХМ РАМН г. Москва

Презентация препарата ГА-40.

Investigation of molecular mechanisms of the anti-carcinogenic action of the GA-40 preparation.
University of Washington, School of Medicine, Department of Pathology.
Loeb Lawrence A.
Head of Cancer Research laboratory, Department of Pathology/ M.D., Ph.D., Professor  США, Вашингтон

Rohovyy Yu. Ye., Arhypova L. G., Muravieva I. L., Savka V. G., Dikal M. V.
Company ALEXIS, Georgia, Tbilisi
Bukovinian State Medical University
(City of Chernovtsy) Ukraine
The Centre of Intellectual Medical Systems “IMEDIS”
(City of Moscow) Russian Federation

.D.Pirtzkhalaishvili, R.Vepkhvadze, G.Alexidze, G.Chakhunashvili, A.Avaliani. The Study of the GA-40 Means of Treatment on Primary Cell Cultures of Malignant Human Tumors. Conclusion of Carcinogenic Virus Laboratory of Oncological Scientific Center of the Ministryof Public Health of the Republic of Georgia. № 293, 1997.

M.Gedevanishvili, I,Cukharulidze, N.Gogitidze, G.Alexidze, G.Chakhunashvili, A.Avliani. The Study of Specific Activity of the GA-40 Means of Treatment on Standard Strains (B-16, Ca-755, LLC, L-1210). Conclusion of the Science Research Center of Exrerimental and Clinical Medicine of the Tbilisi State Medical University, 1998.

G.Alexidze, G.Chakhunashvili. New Georgian Anticancer Drug with Immonomodulating Activity. Future Trends in Chemotherapy. 11 Interdisciplinary World Congress on Antimicrobial and Anticancer Drugs, Palexpo, Geneva (Switzerland), 1994.

G.Alexidze, G.Dumbadze, M.Moictsrapishvili, G.Chakhunashvili, L.Tuskia, I.Shubladze, A.Avaliani. Allergic Evaluating Effects of the GA-40 Preparation. Scientific-Research Center of Molecular Biomedicine

“Neobios”, Scientific Research Institute of Experimental Clinical Medicine of Tbilisi State Medical University. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.12, 1998.

G.Alexidze. R.Vepkhvadze, R.Gagua, G.Chakhunashvili, L.Charkviani, N.Piradashvili, K.Mardaleishvili, G.Ordjonikidze, G.Nemcadze, A.Tslugelashvili, D.Gotsadze, T.Kovzuridze, A.Avaliani. The Effectiveness in Applying New Cancerostatic and Immunomodulating GA-40 Means of Treatment in Treating the Malignant Tumors of  Basic Locality. Scientific-Research Center of Molecular Molecular Biomedicine “Neobios”, Tbilisi Oncological Scientific Center. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.14, 1998.

G.Alexidze, G.Dumbadze, G.Chakhunashvili, M.Moictsrapishvili, R.Karchvadze, I.Nioradze, Avaliani. Preclinical Evaluating Means of Safety of GA-40. Scientific-Research Center of Molecular Biomedicine “Neobios”, Scientific Research Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Tbilisi State Medical University. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.301, 1998.

Алексидзе, Г.Я., Кандашвили, Н., Алексидзе, Н., Горделадзе, Д., Двали, М.              Иммунологические сдвиги, вызванные токсическими гепатопатиями, и вазможности их коррекциию.International Jouranal on Immunorehabilitation

____________________________________________________

გადასვლა: გა-40 ; გა-40 ევროპასა და ამერიკაში; დისტანციური კონსულტაციები გა-40 -ის შესახებ;  გიორგი ალექსიძის ბიოგრაფიაალექსის ემესეს; გა-40-ზე შემომავალი ლინკები


გვერდი, ტექსტები, ბანერები და რეკლამები ეკუთვნის ფირმა ”ალექსის ემესეს”.
medgeo.net ასრულებს ჰოსტინგის  ფუნქციას.
გვერდზე წარმოდგენილ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი: გა-40  სამკურნალო პრეპარატის ავტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, დოქტორი, ინტერნკონტინენტალური სამედიცინო და სოციალური აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, მედიკო-ბიოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის,  შპს ”ალექსის”  პრეზიდენტი,  გიორგი იაგოს-ძე ალექსიძე
ელ. ფოსტა: giorgi_alexidze@yahoo.com; მობ. 555 90 30 00


.