ფაგების კლასიფიკაცია

ფაგების კლასიფიკაცია 

 

ვირუსების კლასიფიკაციის საერთაშორისო ცენტრის მონაცემებით ბაქტერიოფაგები იყოფა 13 ოჯახად, რომლებშიც გაერთიანებულია 31 გვარი.

ბაქტერიოფაგების კლასიფიკაცია
ვირუსების კლასიფიკაციის საერთაშორისო ცენტრის მიხედვით

რიგი

ოჯახი

მორფოლოგია

ნუკლეინის მჟავა

Caudovirales Myoviridae უშალითო, კუდი კუმშვადი დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი
Siphoviridae უშალითო, კუდი გრძელი, არაკუმშვადი დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი
Podoviridae უშალითო, კუდი მოკლე, არაკუმშვადი დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი
Tectiviridae უშალითო, იზომეტრული დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი
Corticoviridae უშალითო, იზომეტრული დნმ ორძაფიანი, წრიული
Lipothrixviridae შალითით, ჩხირის ფორმის დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი
Plasmaviridae შალითით, პლეომორფული დნმ ორძაფიანი, წრიული
Rudiviridae უშალითო, ჩხირის ფორმის დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი
Fuselloviridae უშალითო, ლიმონის ფორმის დნმ ორძაფიანი, წრიული
Inoviridae უშალითო, ძაფისებრი დნმ ერთძაფიანი, წრიული
Microviridae უშალითო, იზომეტრული დნმ ერთძაფიანი, წრიული
Leviviridae უშალითო, იზომეტრული რნმ ერთძაფიანი, ხაზოვანი
Cystoviridae შალითით, სფეროსებრი რნმ სეგმენტირებული

..

____________________________________

>>>>> ფაგები, ბაქტერიოფაგები

..

Share this...Share on Facebook
Facebook