დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (III)

F41               სხვა საშიში (შემაშფოთებელი) დარღვევები

F41.0            სხვა საშიში დარღვევები პანიკური დარღვევები (ეპიზოდური პაროქსიზმალური მღელვარება)

F41.1            გენერალიზირებული საშიში (მღელვარე) დარღვევები

F41.2            შერეული მღელვარე და დეპრესიული დარღვევები

F41.9            დაუზუსტებელი საშიში (მღელვარე) დარღვევები

F42               ობსესიურ-კომპულსიური დარღვევები

F42.0            უპირატესად აკვიატებული აზრები და იდეები

F42.9            ობსესიურ-კომპულსიური დარღვევები, დაუზუსტებელი

F43               რეაქცია მძიმე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევა

F43.0            მწვავე რეაქცია სტრესზე

F43.1            პოსტტრავმული სტრესული დარღვევა

F43.2            შემგუებელი რეაქციების დარღვევები

F43.9            რეაქცია მძიმე სტრესზე, დაუზუსტებელი

F44               დისოციაციური (კონვერსიული) დარღვევები

F45               სომატოფორმული დარღვევები

F45.2            იპოქონდრიული დარღვევები

F45.3            ვეგეტაციური ნერვული სისტემის სომატოფორმული დისფუნქცია

F48               სხვა ნერვოზული დარღვევები

F48.0            ნევრასთენია

F48.1            დეპერსონალიზაცია-დერეალიზაციის სინდრომი

F48.8            სხვა დაზუსტებული ნერვოზული დარღვევები

F48.9            ნერვოზული დარღვევები, დაუზუსტებელი

F50               საკვების  მიღების დარღვევები

F50-F59      ქცევითი სინდრომები, რომლებიც დაკავშირებულია ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან

F50.0            ნერვული ანორექსია

F50.2            ნერვული ბულიმია (ბულემია)

F50.5            ღებინება, რომელიც დაკავშირებულია სხვა ფსიქოლოგიურ დარღვევებთან

F51               ძილის დარღვევა, არაორგანული ეტიოლოგიის

F51.0            უძილობა არაორგანული ეტიოლოგიის

F51.1            ძილიანობა (ჰიპესომნია) არაორგანული ეტიოლოგიის

F51.3            მთვარეულობა (სომნამბულიზმი)

F52               სექსუალური დისფუნქცია, რომელიც განპირობებული არ არის ორგანული დარღვევებით ან  დაავადებებით

F52.0            სექსუალური ლტოლვის არაასებობა ან დაკარგვა

F52.2            გენიტალური რეაქციების უკმარისობა

F52.4            ნაადრევი ეაკულაცია

F52.7            მომატებული სექსუალური ლტოლვა

F60               პიროვნების სპეციფიური დარღვევები

F60-F69      პიროვნების და ქცევის დარღვევა ზრდასრულ ასაკში

F60.0            პიროვნების პარანოიდული დარღვევები

F60.2            პიროვნების დისოციალური დარღვევები

F60.3            პიროვნების ემოციონალურად არამყარი დარღვევა

F63               ჩვევების და მისწრაფებების დარღვევები

F70-F79      გონებრივი ჩამორჩენილობა

F79               გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუზუსტებელი

F80               ენის და მეტყველების განვითარების სპეციფიური დარღვევები

F80-F89      ფსიქოლოგიური განვითარების დარღვევები

F81               სასწავლო ჩვევების განვითარების სპეციფიური დარღვევები

F84               ფსიქოლოგიური განვითარების ზოგადი დარღვევები

F84.0            ბავშვთა აუტიზმი

F00-F99      კლასი V ფსიქიკური და ქცევის დარღვევები

F90               ჰიპერკინეტიკური დარღვევები

F90-F98      ემოციონალური და ქცევის დარღვევები, რომლებიც ჩვეულებრივ იწყება ბავშთა და მოზრდთა ასაკში

F90.0            აქტიურობის და ყურადღების დარღვევები

F91               ქცევის დარღვევები

F92               ქცევის და ემოციების შერეული დარღვევები

F95               ტიკები

F95.2            ვოკალიზმების და მრავლობითი მოტორული ტიკების კომბინაცია (დე ლა ტურეტის სინდრომი)

F98               სხვა ემოციონალური და ქცევის დარღვევები, რომლებიც ჩვეულებრივ იწყება ბავშვთა და მოზარდობის ასკში

F98.0            ენურეზი, არაორგანული ბუნების

F98.5            ენაბლუობა (ენის ბორძიკი)

F99               დაუზუსტებელი ფსიქიკური დარღვევები

G00              ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

G00-G09     ცენტრალური ნერვული სისტების ანთებითი დაავადებები

G00-G99     კლასი VI ნერვული სისტემის დაავადებები

G00.1           პნევმოკოკური მენინგიტი

G00.3           სტაფილოკოკური მენინგიტი

G00.9           ბაქტერიული მენინგიტი, დაუზუსტებელი

G01              მენინგიტი ბაქტერიული დაავადებების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბიკებში

G02              მენინგიტი სხვა პარაზიტული და ინფექციური დაავადებების დროს, რომლებიც კლაისფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G02.1           მენინგიტი მიკოზების დროს

G03              მენინგიტი, რომელიც განპირობებულია სხვა და დაუზუსტებელი მიზეზებით

G03.9           მენინგიტი, დაუზუსტებელი

G04              ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

G04.8           სხვა ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

G04.9           ენცეფალიტი, მიელიტი ან ენცეფალომიელიტი, დაუზუსტებელი

G05              ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი, დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G06              ქალასშიდა და ხერხემლისშიდა აბსცესი და გრანულომა

G09              ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებების შედეგები

G10              ჰენტიგტონის დაავადება

G10-G13     სისტემური ატროფიები, რომლებიც აზიანებენ უპირატესად ცენტრალურ ნერვულ სისტემას

G12              სპინალური კუნთოვანი ატროფია და მსგავსი სინდრომები

G12.0           ბავშვთა სპინალური კუნთოვანი ატროფია (ვერდნიგ-ჰოფმანის ტიპი)

G12.2           მამოძრავებელი ნეირონის დაავადება

G20              პარკინსონის დაავადება

G20-G26     ექსტრაპირამიდული და სხვა მამოძრავებელი დარღვევები

G21              მეორადი პარკინსონიზმი

G21.0           ავთვისებიანი ნეიროლეპტიური სინდრომი

G21.1           მეორადი პარკინსონიზმის სხვა ფორმები, რომლებსაც იწვევენ სამკურნალო პრპარატები

G21.2           მეორადი პარკინსონიზმი, რომლის გამომწვევია სხვა გარე ფაქტორი

G21.3           პოსტენცეფალიტური პარკინსონიზმი

G22              პარკინსონიზმი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G24              დისტონია

G24.0           დისტონია, რომელსაც იწვევს სამკურნალო საშუალებები

G24.3           სპაზმური კისერმრუდობა

G24.8           დისტონიის მიზეზები

G24.8.0        კუნთოვანი ჰიპერტონუსი

G25              სხვა ექსტარპირამიდული და მამოძრავებელი დარღვევები

G25.0           ესენციალური ტრემორი

G25.1           ტრემორი, რომელსაც იწვევს სამკურნალო პრეპარატი

G25.3           მიოკლონუსი

G25.4           ქორეა, რომელსაც იწვევს სამკურნალო საშუალება

G25.5           ქორეის სხვა სახეები

G25.9           დაუზუსტებელი ექსტარპირამიდული და მამოძრავებელი დარღვევები

G30              ალცჰეიმერის დაავადება

G30-G32     ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული დაავადებები

G35              გაფანტული სკლეროზი

G35-G37     ცენტრალური ნერვული სისტემის დემიელინიზირებელი დაავადებები

G40              ეპილეფსია

G40-G47     ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები

G40.0           ლოკალიზებული (ფოკალური) (პარციალური) იდიოპათიური  ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები კრუნჩხვითი გულყრებით და ფოკალური დაწყებით

G40.1           ლოკალიზებული (ფოკალური) (პარციალური) სიმპტომატური  ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები მარტივი პარციალური გულყრებით

G40.2           ლოკალიზებული (ფოკალური) (პარციალური) სიმპტომატური  ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები კომპლექსური პარციალური კრუნჩხვითი გულყრებით

G40.3           გენერალიზირებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები

G40.5           განსაკუთრებული ეპიოლეფსიური სინდრომები

G40.6           გულყრები grand mal დაუზუსტებელი (მცირე გულყრებით { petit mal } ან მათ გარეშე)

G40.7           მცირე გულყრები (petit mal), დაუზუსტებელი grand mal გულყრების გარეშე

G40.9           ეპილეფსია დაუზუსტებელი

G41              ეპილეფსიური სტატუსი

G41.1           ეპილეფსიური სტატუსი petit mal (მცირე გულყრების)

G43              შაკიკი

G43.0           შაკიკი აურის გარეშე (მარტივი შაკიკი)

G43.1           შაკიკი აურით (კლასიკური შაკიკი)

G44              თავის ტკივილის სხვა სინდრომები

G44.1           სისხლძარღვოვანი თავის ტკივილი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

G44.2           თავის ტკივილი დაძაბული ტიპის

G45              გარდამავალი ტრანზიტორული ცერებრალური იშემიური შეტევები და მსგავსი სინდრომები

G45.0           ვერტებრობაზილარული არტერიული სისტემის სინდრომი

G46              თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულარული დაავადებების დროს

G47              ძილის დარღვევა

G47.0           ჩაძინების და ძილის შენარჩუნების დარღვევა (უძილობა)

G47.1           დარღვევა მომატებული ძილიანობის სახით (ჰიპერსომნია)

G47.2           ძილის და სიფხიზლის ციკლურობის დარღვევა

G47.4           ნარკოლეპსია და კატაპლექსია

G47.8           ძილის სხვა დაღვევები

G50              სამწვერა ნერვის დაზიანება

G50-G59     ცალკეული ნერვების, ნერვული ფესვების და წნულების დაზიანება

G50.0           სამწვერა ნერვის ნევრალგია

G51              სახის ნერვის დაზიანება

G52              თავის ქალის სხვა ნერვების დაზიანება

G52.1           ენა-ხახის ნერვის დაზიანება

G53              თავის ქალის ნერვების დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G53.0           ნევრალგია შემოსარტყვლითი ლიქენის შემდეგ

G54              ნერვული ფესვების და წნულების დაზიანება

G54.0           მხრის წნულის დაზიანება

G54.1           გავა-წელის წნულის დაზიანება

G54.5           ნევრალგიური ამიოტროფია

G54.6           კიდურების ფანტომის სინდრომი ტკივილებით

G54.9           ნერვული ფესვების და წნულების დაზიანება, დაუზუსტებელი

G55              ნერვულ ფესვებზე და წნულებზე ზეწოლა დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G56              ზედა კიდურების მონონევროპათიები

G56.4           კაუზალგია

G57              ქვედა კიდურების მონონევროპათიები

G58              სხვა მონონევროპათიები

G59              მონონევროპათიები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G60              მემკვიდრეობითი და იდიოპათიური ნევროპათია

G60-G64     პოლინეიროპათიები და პერიფერიული ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები

G61              ანთებითი პოლინეიროპათია

G61.0           გიიენ-ბარის სინდრომი

G62              სხვა პოლინეიროპათიები

G62.1           ალკოჰოლური პოლინეიროპათია

G63              პოლინეიროპათიები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G63.2           დიაბეტური პოლინეიროპათია

G63.6           პოლინეიროპათია სხვა ძვალ-კუნთოვანი დაზიანებებისას

G64              პერიფერიული ნერვული სისტემის სხვა დარღვევები

G70              Myasthenia gravis და ნერვულ-კუნთოვანი სინაფსის სხვა დარღვევები

G70-G73     ნერვულ-კუნთოვანი სინასის და კუნთების დაავადებები

G71              კუნთების პირველადი დაზიანებები

G71.0           კუნთოვანი დისტროფია

G71.1           მიოტონიური დარღვევები

G72              სხვა მიოპათიები

G72.9           მიოპათია დაუზუსტებელი

G73              ნერვულ-კუნთოვანი სინაფსის და კუნთების დაზიანებები დაავადებებისას, როლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G80              ბავშვთა ცერებრალური დამბლა

G80-G83     ცერებრალური დამბლა და სხვა პარალიზური სინდრომები

G80.0           სპაზმური ცერებრალური დამბლა

G81              ჰემიპლეგია

G81.1           სპაზმური ჰემიპლეგია

G82              პარაპლეგია და ტეტრაპლეგია

G82.1           სპაზმური პარაპლეგია

G83              სხვა პარალიზური სინდრომები

G83.9           პარალიზური სინდრომი, დაუზუსტებელი

G00-G99     კლასი VI ნერვული სისტემის დაავადებები

G90              ვეგეტაციური (ავტონომური) ნერვული სისტემის დარღვევა

G90-G99     ნერვული სისტემის სხვა დარღვევები

G90.8           ვეგეტაციური (ავტონომური) ნერვული სისტემის სხვა დარღვევები

G92              ტოქსიკური ენცეფალოპათია

G93              თავის ტვინის სხვა დაზიანებები

G93.2           კეთილთვისებიანი ქალასშიდა ჰიპერტენზია

G93.3           გადაღლის სინდრომი გადატანილი ვირუსული დაავადების შემდეგ

G93.4           ენცეფალოპათია, დაუზუსტებელი

G93.6           თავის ტვინის შეშუპება

G93.9           თავის ტვინის დაზიანება, დაუზუსტებელი

G95              ზურგის ტვინის სხვა დაავადებები

G95.9           ზურგის ტვინის დაავადება, დაუზუსტებელი

G96              ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დარღვევები

G96.8           ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

G97              ნერვული სისტემის დარღვევები სამედიცინო პროცედურების შემდეგ, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბროკებში

G99              ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G99.2           მიელოპათია დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G99.8           ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული დარღვევები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

G999            ნერვული სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა

G999.1         ვენტრიკულოგრაფია

G999.2         თავის და ძვლის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

G999.3         მიელოგრაფია

G999.4         ცისტერნოგრაფია

H00              გორდეოლუმი და ქალაზიონი

H00-H06    ქუთუთოების, საცრემლე გზების და თვალბუდის დაავადებები

H00-H59    კლასი VII თვალის და მისი დანამატი ღრუების დაავადებები

H00.0           გორდეოლუმი და ქუთუთოების სხვა ღრმა ანთებები

H01              ქუთუთოების ღრმა ანთებები

H01.0           ბლეფარიტი

H01.1           ქუთუთოების არაინფექციური დერმატოზები

H01.8           ქუთუთოების სხვა ანთებები, დაზუსტებული

H02              ქუთუთოების სხვა დაავადებები

H02.1           ქუთუთოს ექტროპიონი

H02.2           ლაგოფთალმი

H04              საცრემლე აპარატის დაავადებები

H04.1           საცრემლე ჯირკვლის სხვა დაავადებები

H04.3           საცრემლე არხების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება

H04.8           საცრემლე აპარატის სხვა დაავადებები

H05              თვალბუდის დაავადებები

H05.0           თვალბუდის მწვავე ანთება

H10              კონიუნქტივიტი

H10-H13    კონიუნქტივის დაავადებები

H10.1           მწვავე ატოპიური კონიუნქტივიტი

H10.2           სხვა მწვავე კონიუქტივიტები

H10.3           მწვავე კონიუნქტივიტი, დაუზუსტებელი

H10.4           ქრონიკული კონიუნქტივიტი

H10.5           ბლეფაროკონიუნქტივიტი

H10.9           კონიუნქტივიტი, დაუზუსტებელი

H11              კონიუნქტივუს სხვა დაავადებები

H11.1           კონიუნქტივალური გადაგვარება და დალექვა (დაგროვება)

H11.2           კონიუნქტივის ნაწიბურები

H11.3           კონიუნქტივალური სისხლჩაქცევა

H11.4           სხვა კონიუნქტივალური ვასკულარული დაავადებები და კისტები

H13              კონიუნქტივის დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H13.1           მწვავე კონიუნქტივიტი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H15              სკლერის დაავადებები

H15-H22    სკლერის, რქოვანას, ფერადი გარსის და ცილიარული სხეულI დაავადებები

H15.0           სკლერიტი

H15.1           ეპისკლერიტი

H15.9           სკლერის დაავადებები, დაუზუსტებელი

H16              კერატიტი

H16.0           ქროვანას წყლული

H16.2           კერატოკონიუქტივიტი

H16.3           ინტერსტიციალური (სტრომალური) და ღრმა კერატიტი

H16.8           კარატიტის სხვა ფორმები

H17              რქოვანას ნაწიბურები და შემღვრევა

H18              რქოვანას სხვა დაავადებები

H18.1           ბულოზური კერატოპათია

H18.3           რქოვანას გარსების ცვლილებები

H18.4           რქოვანას დეგენერაცია

H18.5           რქოვანას მემკვიდრეობითი დისტროფიები

H18.7           რქოვანა გარსის სხვა დეფორმაციები

H18.8           რქოვანას სხვა დაზუსტებული დაავადებები

H18.9           რქოვანას დაავადება, დაუზუსტებელი

H19              სკლერის და რქოვანას დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H19.1           კერატიტი, რომელიც განპირობებულია მარტივი ჰერპესის ვირუსით და კერეტოკონიუქტივიტი

H19.2           კერატიტი და კერატოკონიუქტივიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H19.3           კერატიტი და კარატოკონიუნქტივიტი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H15-H22    სკლერის, რქოვანას, ფერადი გარსის და ცილიარული სხეულის დაავადებები

H20              ირიდოციკლიტი

H20.8           სხვა ირიდოციკლიტები

H20.9           ირიდოციკლიტი, დაუზუსტებელი

H22              ფერადის გარსის და ცილიარული სხეულის დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H22.0           ირიდოციკლიტი ინფექციური დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H25              მუხუცებულების კატარაქტა

H25-H28    ბროლის დაავადებები

H26              სხვა კატარაქტები

H26.9           კატარაქტა, დაუზუსტებელი

H28              კატარაქტა და ბროლის სხვა დაზიანებები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H28.0           დიაბეტური კატარაქტა

H30              ქორიორეტინალური ანთება

H30-H36    ბადურას და სისხლძარღვოვანი გარსის დაავადებები

H30.9           ქორიორეტინალური ანთება, დაუზუსტებელი

H31              თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის სხვა დაავადებები

H31.1           თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დეგენერაცია

H31.3           სისხლჩაქცევა და თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის გასკდომა

H32              ქორიორეტინული დარღვევები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H34              ბადურას სისხლძარღვების ოკლუზია

H34.0           გარდამავალი რეტინული არტერიული ოკლუზია

H34.1           ცენტრალური რეტინული არტერიული ოკლუზია

H34.2           სხვა რეტინული არტერიული ოკლუზიები

H34.8           სხვა რეტინული სისხლძარღვოვანი ოკლუზიები

H35              ბადურას სხვა დაავადებები

H35.0           ფონური რეტინოპათია და რატინალური სისხლძარღვოვანი ცვლილებები

H35.3           უკანა პოლუსის და მაკულის დეგენერაცია

H35.4           პერიფერიული რეტინული დეგენერაციები

H35.5           მემკვიდრეობითი რეტინულოდისტროფიები

H35.6           რეტინული სისხლჩაქცევები

H35.8           სხვა დაზუსტებული რეტინული დარღვევები

H36              ბადურას დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H36.0           დიაბეტური რეტინოპათია

H40              გლაუკომა

H40-H42    გლაუკომა

H40.0           ეჭვი გლაუკომაზე

H40.1           პირველადი ღიაკუთხოვანი გლაუკომა

H40.2           პირველადი დახურულკუთხოვანი გლაუკომა

H40.3           გლაუკომა მეორადი, პოსტტრავმული

H40.4           გლაუკომა მეორადი, თვალის ანთებითი დაავადების შედეგად

H40.5           გლაუკომა მეორადი, თვალის სხვა დაავადებების შედეგად

H40.6           გლაუკომა მეორადი, გამოწვეული სამკურნალო პრეპარატების მიღებით

H40.8           სხვა გლაუკომა

H40.9           გლაუკომა დაუზუსტებელი

H42              გლაუკომა დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H43              მინისებრი სხეულის დაავადებები

H43-H45    მინისებრი სხეულის და თვალის გუგის დაავადებები

H43.1           სისხლჩაქცევა მინისებრ სხეულში

H43.9           მინისებრი სხეულის დაავადება, დაუზუსტებელი

H44              თვალის გუგის დაავადებები

H44.0           ჩირქოვანი ენდოფთალმიტი

H44.1           სხვა ენდოფთალმიტები

H44.8           თვალის გუგის სხვა დაავადებები

H44.9           თვალის გუგის დაავადება, დაუზუსტებელი

H46              მხედველობის ნერვის ნევრიტი

H46-H48    მხედველობის ნერვის და მხედველობის გზების დაავადებები

H47              მხედველობის (მე-2) ნერვის და მხედველობის გზების სხვა დაავადებები

H47.0           მხედველობის ნერვის დაავადებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

H47.2           მხედველობის ნერვის ატროფია

H48              მხედველობის (მე-2) ნერვის და მხედველობის გზების დაზიანებები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიოკებში

H49-H52    თვალის კუნთების დაავადებები, თვალის თანმიმდევრული მოძრაობის, რეფრაქიის და აკომოდაციის დარღვევები

H00-H59    კლასი VII თვალის და მისი დანამატი აპარატის დაავადებები

H49-H52    თვალის კუნთების დაავადებები, თვალის თანმიმდევრული მოძრაობის, რეფრაქიის და აკომოდაციის დარღვევები

H52              რეფრაქციის და აკომოდაციის დარღვევები

H52.1           მიოპია

H52.5           აკომოდაციის დარღვევები

H53              მხედველობის მოშლა

H53-H54    მხედველობის მოშლა და სიბრმავე

H53.0           ამბლიოპია ანოფსიის შედეგად

H53.1           სუბიექტური მხედველობითი დარღვევები

H53.6           ღამის სიბრმავე

H53.8           მხედველობის სხვა მოშლილობები

H53.9           მხედველობის მოშლა, დაუზუსტებელი

H54              სიბრმავე და მხედველობის დაქვეითება

H54.2           მხედველობის დაქვეითება ორივე თვალში

H55              ნისტაგმი და თვალების სხვა უნებლიე მოძრაობები

H55-H59    თვალის და მისი დანამატი აპარატის სხვა დაავადებები

H57              თვალის და მისი დანამატი აპარატის სხვა დაავადებები

H57.1           თვალის ტკივილი

H57.8           თვალის და დანამატი აპარატის სხვა დაუზუსტებელი დაავადებები

H58              თვალის და მისი დანამატი აპარატის სხვა დაზიანებეი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H58.8           თვალის და მისი დანამატი აპარატის სხვა დაზიანებეი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

H59              თვალის და მისი დანამატი აპარატის დაზიანება სამედიცინო პროცედურების შემდეგ

Share this...Share on Facebook
Facebook