აბსცესი ქრონიკული

აბსცესი ქრონიკული – (abscessus chronicus) აბსცესი, რომელიც მიმდინარეობს ნელა, ჩირქოვანი ანთების სუსტად გამოხატული, ზოგადი და ადგილობრივი სიმპტომებით; წარმოიქმნება ზოგიერთი ინფექციური დაავადებების დროს (ტუბერკულოზი, აქტინომიკოზი და სხვ.) ან ჩირქოვანი ინფექციის ნაკლებვირულენტური გამომწვევების გავრცელებით.