გარემოსდაცვითი ნებართვა

  • თურმანიძის მალამოები

წყალი

გარემოსდაცვითი ნებართვა – საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივირესურსების დაცვის სამინისტროს, მისი რეგიონალური და ადგილობრივიორგანოებისა და აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოსა დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროების წერილობითი გადაწყვეტილება. მისი შინაარსი, ფორმა (გაფორმების წესი) და გაცემის პროცედურა განსხვავებულია საქმიანობის კატეგორიის მიხედვით. გარემოსდაცვითი ნებართვა არის ინტეგრირებული ნებართვა, რომელიც შეიცავს ნებართვას გამონაბოლქვზე,ნარჩენების განთავსებაზე და სხვა. გარემოსდაცვით ნებართვას საჭიროებს მხოლოდ ის საქმიანობა, რომლის განხორციელება დაგეგმილი იყო "გარემოსდაცვითი ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook