ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

სარჩევი >>>

ზოგადი ანკეტური მონაცემებ

IDENTIFICATION

общие анкетные сведения о болезни

თქვენი სრული სახელი და გვარი What     is    your    full name? Ваше  полное  имя  и фамилия?
თქვენი გვარი? What   is   your   surname? Ваша фамилия?
თქვენი სახელი? What    is    your    first (Christian)   name? Ваше имя?
რამდენი წლის ბრძანდებით? How old  are  you? Сколько вам лет?
თქვენი ეროვნება What is your nationality? Какой     вы     национальности?
უცოლო (გასათხოვარი) ბრძანდებით? Are   you   single? Вы     холост     (незамужняя)?
ცოლიანი (გათხოვილი) ბრძანდებით? Are you married? Вы    женаты    (замужем)?
ქვრივი ბრძანდებით? Are you widowed? Вы вдовец   (вдова)?
დაშორდით ერთმანეთს? Are       you       separated? Вы разошлись?
გაცილებულები ხართ? Are  you  divorced? Вы разведены?
რა პროფესიის ბრძანდებით? What   is  your   profession? Какова    ваша    профессия?
რას საქმიანობთ? What do you do for a living? Чем     вы     занимаетесь?
სად მუშაობთ? Where   do   you   work? Где вы работаете?
თქვენი სამსახურის მისამართი What is your business address? Адрес   вашей   работы?
რა თანამდებობა გიკავიათ? What    post     do     you hold? Какую       должность вы занимаете?
დიასახლისი ბრძანდებით? Are you  a  housewife? Вы домохозяйка?
პენსიაზე ხართ? Are   you   on   pension? Вы на пенсии?
სად ცხოვრობთ? Where do you  live? Где  вы  живете?
თქვენი საცხოვრებელი სახლის მისამართი What is your home address Ваш   домашний   адрес?
დაბადების თარიღი When were you born? (Date   of   birth.) Когда вы родились? (Дата рождения.)
სად დაიბადეთ? Where were you born? (Place  of  birth.) Где    вы    родились? (Место    рождения.)

ძირითადი ჩივილები

CHIEF COMPLAINTS

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ

რა გაწუხებთ? What   kind   of  trouble do you have? Что   вас   беспокоит?
რა დაგემართათ? What    is    the    matter with you? Что с вами?
რა არ გაქვთ წესრიგში? What   is   wrong   with you? Что  у  вас  не  в  порядке?
რა სირთულეს გრძნობთ? What is your difficulty? Какое     затруднение вы испытываете?
რა პრობლემა გაქვთ? What   is   your   problem? Что   вас   тревожит?
რა გტკივათ? What  ails you? Что у вас болит?
რა ჩივილები გაქვთ? What  are your  complaints? Какие  у   вас   жалобы?
რატომ ითხოვთ დახმარებას? Why do you  seek  relief? Почему вы обращаетесь за помощью?
რის გამო მიმართეთ საავადმყოფოს? What  brought  you  to the hospital? Что   вас   привело   в больницу?

დაავადების ისტორია

PRESENT ILLNESS

ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

დაავადების ხანგრძლივობა

Duration

Продолжительность заболевания

დაავადება მწვავეა თუ ქრონიკული? Is the trouble acute or chronic? Болезнь  острая   или хроническая?
რამდენი ხანია რაც ავად ხართ? How   long   have   you been ill? Как долго вы  болеете?
უკანასკნელად როდის გრძნობით თავს ჯანმრთელად? When   were   you   last well? Когда вы чувствовали   себя   здоровым в последний раз?
როდის გამოვლინდა დაავადების პირველი ნიშნები? When   did   symptoms first begin? Когда         появились первые признаки заболевания?
დაავადება უეცრად დაიწყო თუ თანდათანობით? Was the onset  of the disease      sudden      or slow? Начало заболевания было внезапным или постепенным
უკავშირებთ თუ არა დაავადების დაწყებას რაიმე ფაქტორებს? Are there  any  known  precipitating      factors associated with the onset of illness? Известны ли факторы, ускорившие начало болезни?

ტკივილის ლოკალიზაცია

Location

Локализация боли

სად გრძნობთ ტკივილს? Where   do   you   have pain? Где    вы    чувствуете боль?
შეგიძლიათ დამიდოთ თითი, სადაც ტკივილს გრძნობთ? Would you show with your  finger  the   place where it hurts you? Не   покажете ли вы пальцем место, где у вас болит?
ტკივილი ერთ ადგილზეა ლოკალიზებული, გადაინაცვლებს, თუ გადაეცემა სხეულის სხვა ნაწილებს? Does the  pain remain localized,   or   does   it travel    or    radiate   to some other region? Боль   локализируется    в   одном    месте, перемещается или отдает в какую-нибудь другую   часть   тела?

დაავადების მიმდინარეობა

Progress

Течение болезни

დაავადება სწრაფად ვითარდება, თუ ნელა? Has the trouble developed rapidly or slowly? Болезнь     развилась быстро  или   медленно?
სიმპტომები გაძლიერდა თუ შესუსტდა? Have    the    symptoms become  worse  or  better? Симптомы        усилились или стали слабее?
მდგომარეობის გაუმჯობესება – გაუარესების პერიოდები მონაცვლეობენ? Are    they    better     at times    and   worse    at others? Не     сменяются     ли периоды    улучшения периодами     ухудшения?

ტკივილის ხასიათი

Character

Характер боли

ტკივილი მწვავე თუ ყრუ? Is  the pain  sharp  or dull? Боль острая или тупая?
ეს ნამდვოლად ტკივილია, თუ უსიამოვნო შეგრძნება? Is it really pain or is it discomfort? Это      действительно боль    или    неприятное самочувствие?
ტკივილი უეცრად იწყება და სწრაფად ქრება? Does the  pain  appear suddenly and disappear quickly? Боль         появляется внезапно   и    быстро исчезает?
ტკივილი თანდათანობით ძლიერედება და ნელ-ნელა ცხრება? Does the pain gradually increase in intensity and   slowly   subside? Боль постепенно усиливается   и   медленно  затихает?

გაგრძელება იხ. >>>>

Share this...Share on Facebook
Facebook