ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

თავის ტკივილის შემასუსტებელი ფაქტორები Factors which Reduce Pain Факторы, которые ослабляют боль
რა გიმსუბუქებთ ტკივილს? (ყინული, სათბურა, მასაჟი, საფეთქელზე ან ქალას სხვა არტერიებზე თითის დაჭერა, წოლითი მდგომარეობა, ჯდომითი მდგომარეობა, ძილი, ყავა, ასპირინი ან რაიმე სხვა წამალი) What reduces the intensity of the pain? (ice bag, hot water bottle, massage, finger pressure over temporal or other scalp arteries, lying down, sitting up, sleeping, coffee, aspirin, or  other  medication) Что   уменьшает   интенсивность       боли? (пузырь    со    льдом, грелка,  массаж,  нажатие    пальцем    на височные    или    другие   черепные   артерии,   положение   лежа, положение сидя, сон,    кофе,    аспирин или    другое    лекарство)
გრძნობთ ხოლმე თავის კანის ტკივილს? Is   there   tenderness on the scalp? Болезненна ли кожа головы?
რა ადგილზე გრძნობთ უფრო მეტ ტკივილის? Where is U most ten der? Где    она    наиболее болезненна?
თანმხლები შეგრძნება ან შეგრძნებების ერთობლიობა Associated Sensations or Mixtures of Sensations Сопутствующие ощущения или совокупность ощущений
სხვა რა მოვლენები ახლავს თავის ტკივილის? What other symptoms are,  associated    with the headache?   (nauting, vomiting, anorexta, distention,   diarrhea, frequent urination, or swelling of any part of the body Какими другими явлениями   сопровождается головная боль?         (тошнотой, рвотой,   потерей   аппетита, вздутием живота, поносом, частым мочеиспусканием или отеканием какой-нибудь части тела)
თავზე ხომ არ გაქვთ რაიმე გამობერილობა, სიმსივნე, მტკივნეული ადგილი ან ჩაღრმავება? Have you any bumps, swelling,   sore   spots, or     depressions     on your head? У вас на голове есть какие-нибудь        выпуклости,      опухоли, болезненные     места или  углубления?
იცვლება თქვენი თავის ზომა? Is   the   size   of   your head changing? Не    изменяется    ли размер   вашей   головы?
უფრო დიდი ზომის ქუდებს ხომ არ ატარებთ, ვიდრე ადრე ატარებდით? Do you have to wear larger   hats   than  in the past? Не носите ли вы теперь шляпы большего      размера,      чем раньше?
თავის ტრავმა გქონიათ? Has  your  head  ever been injured? У вас не было травмы  головы?
რაიმე ხომ არ მოგხვედრიათ თავში, ან თავი ხომ არ დაგირტყამთ რამეზე? Has it ever been hit by      something,      or have you ever struck it against anything? Не  было ли  ударов по ней, или не ударялись ли  вы  ею о что-нибудь?
თავის ტრავმის შემდეგ გონება დაკარგეთ? Have  you  ever been unconscious     following   a   head   injury? Вы  теряли  сознание после     травмы     головы?
რამდენ ხანს იყავით უგონოდ? How   long  were  you unconscious? Как долго  вы  были без сознания?
ხომ არ დაგიკარგავთ მეხსიერება ტრავმამდე ან მის შემდეგ მომხდარ მოვლენებზე? Did you have a  loss of memory for events before  and   after the injury? У   вас   была   потеря памяти   на   события, происходившие  до. и после травмы?
თვალები Eyes Глаза
როდისმე გაწუხებდათ თვალები? Did   you   ever   have any trouble with your eyes? Вас  беспокоили когда-нибудь  глаза?
კარგი (ცუდი) მხედველობა გაქვთ? Do you have a good (poor)   eyesight? У вас хорошее (плохое) зрение?
მხედველობის დარღვევა გაქვთ? Do you have a disturbance of vision? У  вас  есть  нарушение зрения?
ატარებთ სათვალეს? Do    you    wear    eyeglasses? Вы носите очки?
ახლომხედველი (შორსმხედველი) ხართ? Are   you  nearsighted (farsighted)? Вы близоруки (дальнозорки)?
კითხვის დროს სათვალეს ხმარობთ? Do you need  glasses to read? Вам     нужны     очки для  чтения?
შორ მანძილზე საგნების დასანახად სათვალე გჭირდებათ? Do you need glasses to see things at a distance? Вам     нужны     очки, чтобы   видеть   предметы  вдали?
წვრილი შრიფტით ნაწერს კითხულობთ? Can    you    read    fine print? Вы    можете    читать мелкий шрифт?
შეამჩნიეთ მხედველობის სიმახვილის დაქვეითება? Have you noticed reduction in visual acuity? Вы не заметили понижение        остроты зрения?
როდის შეამჩნიეთ მხედველობის გაუარესება? When did you notice impairment of vision? Когда   вы   заметили ухудшение     зрения?
ბოლო დროს მხედველობა გაგიუარესდათ? Has     your     eyesight failed lately? Ваше   зрение   ослабело     в     последнее время?
მხედველობა სუსტი, დაბინდული თუ გაურკვეველი გაქვთ? Is   your   vision   dim, blurred  or  cloudy? У вас зрение слабое, затуманенное       или неясное?
მხედველობის დაკარგვა როდის დაგეწყოთ? When  did   you  begin losing vision? Когда вы начали терять зрение?
ბინდში უკეთ ხედავთ თუ კაშკაშა სინათლეზე? Can you see better at dusk   than   in   bright light? Вы  лучше  видите  в сумерки или при ярком свете?
რომელი თვალით ვხედავთ უარესად? With   which   eye   can you  see worse? Каким     глазом    вы видите хуже?
რომელი თვალი გებინდებათ? Which eye is getting blind? Какой глаз слепнет?
ხშირად გქონიათ თვალების სრული დაბინდვა? Has your eyesight often blacked out completely? У вас  часто  бывало полное потемнение в глазах?
პირდაპირ უკეთ ხედავთ, თუ რომელიმე  მხარეს? Can   you   see   better when looking straight ahead or do you  see better  off  to one  side? Вы    видите    лучше, когда смотрите прямо вперед или в какую-либо сторону?
ეჯახებით გვერდზე მყოფ საგნებს, იმის გამო, რომ ვერ ამჩნევთ მათ? Do    you    bump   into things   on    one   side because you don’t see them? Вы     наталкиваетесь на   предметы,   которые   находятся   сбоку, из-за того, что не замечаете их?
ჩავარდნილხართ რთულ სიტუაციაში, იმის გამო, რომ ვერ ხედავთ მოძრავ ტრანსპორტს თვალის კუთხის გარეთა ნაწილით? Do you have trouble in traffic because you can’t see out the corner of your eye? Вы  попадаете  в  затруднительные      положения   из-за того, что   не   можете  увидеть        движущийся транспорт  наружной частью глаза?
საგნებს გაორებულად ხედავთ? Do    you    over     see double? Вы   видите   предметы двоящимися?
როგორი მიმართულებით – ზემოთ, ქვემოთ, პირდაპირ, თუ გვერდზე? In     what     direction: looking     up,     down, straight  ahead,  or to either side? В   каком    направлении:     при     взгляде вверх,    вниз,   прямо вперед   или    в   сторону?
გიძნელდებათ მზერის მიპყრობა ზემოთ ან ქვემოთ? Do you  have trouble looking up or down? Вы  испытываете  затруднения при взгляде   вверх   или   вниз?
შეგიმჩნევიათ, ან ვინმეს უთქვემს, რომ ერთი გუგა უფრო დიდი გაქვთ? Have   you   ever    noticed,   or   did   anyone ever tell you that one pupil was larger than the other? Вы когда-нибудь замечали  или   вам   говорили,   что    у    вас один    зрачок    шире другого?
როდისმე გქონიათ ქუთუთოს დაშვება ცალ მხარეს? Have you ever had a drooping    eyelid    on one side? У  вас   было   опущение    века    с    одной стороны?
შეგიმჩნევიათ როდისმე, რომ ერთ-ერთი  თვალი ელამი გაქვთ? Have   you   ever   had one  eye  turn  out  or in? Вы  замечали  когда- нибудь,     что     один глаз   у   вас   косит   к носу или виску?
მუდმივად ახამხამებთ თვალებს? Do your eyes continually blink? У   вас   беспрерывно мигают глаза?
თვალები მუდმივად გიცრემლდებათ? Do   your   eyes   continually water? У   вас   глаза   постоянно  слезятся?
როდისმე უთქვამთ თქვენთვის, რომ ცალ თვალს უფრო ხშირად ახამხამებთ, ვიდრე მეორეს? Has anyone ever told that  you  blink  more with    one    eye    than with the other? Вам   говорили когда- нибудь,     что     один глаз   у   вас    мигает чаще, чем другой?
ხშირად გიწითლდებათ თვალები? Are   your   eyes   often red or inflamed? У вас часто краснеют или воспаляются глаза?
ხშირად გრძნობთ ძლიერ ტკივილს თვალებში? Do   you   often   have bad    pains    in    your eyes? Вы  часто  ощущаете сильную боль в глазах?
თვალების წვას გრძნობთ? Do you  feel burning in your eyes? Вы чувствуете жжение в глазах?
დილაობით ქუთუთოები გიშუპდებათ? Are your lids swollen in the morning? У вас  отекают  веки по утрам?
თვალებში ქვიშის შეგრძნება გაქვთ? Do  you   have  a sandy    feeling    in     the eyes? У   вас   есть   ощущение    песка    в    глазах?
ძილის შემდეგ ქუთუთოები შეწებებული გაქვთ? Do your lids stick together after sleep? У вас слипаются веки после сна?
ქუთუთოების წვისა და სიმძიმის შეგრძნება გაქვთ? Do your lids feel hot and heavy? У   вас   есть   чувство жара и тяжести век?
გაწუხებთ ქუთუთოების მუდმივი გაღიზიანება და აუტანელი ქავილი? Do you  feel constant irritation   and  intolerable itching of your lids? Вы  испытываете постоянное    раздражение   и   невыносимый зуд век?
ბოლოს როდის გამოიკვლიეთ თვალები? When   did   you   have your   eyes   examined   last? Когда вы последний раз   проверяли   глаза?
ფერებს არჩევთ? Can   you   appreciate colors? Вы   различаете  цвета?
ხედავთ ხოლმე შავ ლაქებს? Do you ever see black spots      or      dancing lights? Видите ли вы когда- нибудь   черные   пятна    или    блестящие летающие  мушки?
გაწუხებთ გაელვებები თვალების წინ? Are  you  troubled   by dancing   or   swaying vision? Вас беспокоит мелькание   перед   глазами?
ეს იმ დროს ხდება, როდესაც თქვენ გარკვეული მიმართულებით იყურებით? Does     it    occur    on looking in  any  particular direction? Это  случается, когда вы   смотрите   в   каком-то       определенном   направлении?
თვალების წინ ჩნდება ნაპერწკლები ან უეცარი განათებები? Do you  have attacks of  sparks  or  flashes of  light  before eyes? У    вас    появляются искры  или   вспышки света    перед    глазами?
თვალის კუთხეებში გიჩნდებათ ლორწოვანი ან ლორწოვან-ჩირქოვანი გამონადენი? Is      there      mucoid or mucopurulent  discharge in the corners of the eyes? Бывает ли слизистое или      слизисто-гнойное     отделяемое     в уголках глаз?
ყურები Ears Уши
კარგი სმენა გაქვთ? Is       your good hearing У       вас       хороший слух?
ცუდად გესმით? Are you hard of hearing? Вы  плохо слышите?
ბოლო დროს ყურთასმენა შეგეცვალათ? Has     your     hearing changed  lately? Ваш слух изменился в   последнее   время?
ბოლო დროს სმენა შეგისუსტდათ? Has     your     hearing failed lately? Ваш слух ослабел в последнее время?
რომელი ყურით არ გესმით? Which    ear    are   you deaf? На    какое    ухо    вы глухи?
ყურები გტკივათ? Do   your   ears   ache? У вас болят уши?
როდისმე გტკიებიათ ყურები? Have you ever had an earache? У вас болели когда- нибудь уши?
ყურიდან როდისმე გქონიათ ჩირქოვანი გამონადენი? Have you ever had a running ear? У   вас   были   когда- нибудь  гнойные  выделения из уха?
გაწუხებთ ყურების შუილი? Do you have constant noises in  your ears? У  вас  есть постоянный шум в ушах?
შუილი გიძლიერდებათ თავბრუსხვევის დროს? Are the noises worse with attacks of vertigo? Шум  в ушах усиливается во время   приступов   головокружения?
გესმით ხმაური ყურებში? Do you hear ringing (buzzing,    whistling, voices) in your ears? Вы     слышите    звон (жужжание,     свист, голоса)  в ушах?
ცხვირი, ყელი, პირი Nose, Throat, Mouth Нос, горло, рот
გქონიათ პირის ღრუს ანთება? Do  you  have  a  sore mouth? У вас бывает воспаление во рту?
პირის ღრუში წვის ან სიმშრალის გრძნობა? Do you have a dry or burning  sensation  in your mouth? У вас есть ощущение  сухости  или жжения во рту?
გიძნელდებათ პირის გაღება? Do you have difficulty    in    opening    the mouth? Вам трудно открывать рот?
ღრძილები სისხლმდენი გაქვთ? Are  you  troubled   by bleeding gums? Вас беспокоят кровоточащие десны?
გაწუხებთ ნერწყვდენა? Do   you    ever    drool saliva? У вас бывает слюнотечение?
პირის ღრუში გაქვთ უსიამოვნო გემო? Do you ever have a bad taste in the mouth? У вас бывает неприятный вкус во рту?
პირის ღრუში გაქვთ მწარე გემო? Do  you  ever  have  a bitter   taste   in    your mouth? У вас бывает горечь во рту?
გემოვნების შეგრძნება ნორმალური გაქვთ? Is the sense of taste normal? Чувство вкуса нор¬мальное?
საკვების გემოს ნორმალურად  შეიგრძნობთ? (ტკბილი, მჟავე, მწარე, მარილიანი) Can you taste food as well as usual  (sweet, sour, bitter and salt)? Вы чувствуете вкус пищи так же, как обычно (сладкий, кислый, горький, со¬леный)?
გაქვთ უსიამოვნო სუნი პირის ღრუდან? Do  you  have  an  offensive   odor   of   the breath? У вас есть дурной запах изо рта?
ჩვეულებრივ ენა ნადებითა გაქვთ დაფარული? Is your tongue usually badly coated? У   вас   язык   очень обложен обычно?
ხშირად გაქვთ მშრალი ენა? Is your tongue often dry? У вас   часто   бывает сухой язык?
როდისმე გქონიათ ენის ანთება? Have you ever had a sore tongue? У   вас   было   когда-нибудь      воспаление языка?
გაქვთ ხოლმე ენის წვერის წვა? Do you ever have intense burning of the tip of the tongue? У вас  бывает  силь¬ное жжение на кон¬чике языка?
კბილების ნახევარზე მეტი აღარ გაქვთ? Have  you   lost  more than half your teeth? Вы  лишились  более половины зубов?
ხელოვნური კბილების გაქვთ თუ ხიდები? Do you have any false teeth or bridges? У    вас    есть    искус¬ственные   зубы   или мостики?
კბილის პროთეზი კარგად გაქვთ მორგებული? Do dentures fit well? Зубные протезы при¬ходятся  хорошо?
გაქვთ გაფუჭებული ან მორყეული კბილები? Do you have any carious or loose teeth? У   вас   есть   гнилые или         шатающиеся зубы?
ხშირად გაწუხებთ კბილის ტკივილი? Do you often have severe toothaches? Часто ли у вас силь¬но болят зубы?
ცუდად ღეჭავთ? Do you have difficulty in chewing? Вам трудно жевать?
ყელი გტკივათ? Do  you  have  a  sore throat? У  вас  болит  горло?
ყლაპვა გიძნელდებათ? Do you have difficulty in swallowing? Вам трудно глотать?
ყელში გაქვთ ლუკმის შეგრძნება? Do  you   often   feel   a choking lump in your throat? Вы часто чувствуете комок в горле?
ხვრინავთ? Do you ever have hoarsness? У   вас   бывает   хрипота?
ნუშურები (გლანდები) ამოკვეთილი გაქვთ? Do    you    have    your tonsils out? У вас удалены гланды?
სურდო ხშირად გაქვთ? Do you suffer from a constantly      running nose? Вы   постоянно страдаете насморком?
ხშირად გაქვთ ხველის ძლიერი შეტევები? Are you often troubled with bad spells of sneezing? Вас часто беспокоят сильные       приступы чихания?
ცხვირი მუდმივად გაქვთ გაჭედილი? Is   your   nose   continually stuffed up? У вас  постоянно заложен нос?
ყნოსვა ნორმალური გაქვთ? Is the sense of smell normal? Чувство       обоняния нормальное?
გქონიათ ცხვირიდან ძლიერი სისხლდენა? Have    you    at   times had bad nose bleeds? У   вас   бывали   временами сильные кровотечения из носа?
ადენოიდები როდის ამოიკვეთეთ? When   did   you   have your   adenoids   removed? Когда   вам   удалили аденоиды?

გაგრძელება >>>>>