ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

Мочеполовая система Genifourinary შარდსასქესო სისტემა
В   течение    дня    вы обычно   часто  мочитесь? During the   day,   do you   usually  have   to urinate  frequently? დღის განმავლობაში ხშირად გადიხართ შარდზე?
Вы    встаете    ночью, чтобы помочиться? Do you ever wake up at night to urinate’ ღამით დგებით მოსაშარდად?
Вы     каждую     ночь встаете,    чтобы    помочиться? Do  you   have  to  get up   every   night  and urinate? ყოველ ღამე დგებით მოსაშარდად?
У вас есть боль при мочеиспускании? Do you have pain on urination? შარდვისას ტკივილი გაქვთ?
У вас  часто  бывает сильная жгучая боль во время мочеиспускания? Do you often have severe     burning     pai  when you urinate? შარდვისას ხშირად გაქვთ მწვავე ტკივილი?
Боль сильнее в конце   мочеиспускания? Is the pain  worse at the end of urination? ტკივილი მოშარდვის ბოლოს უფრო ძლიერია?
У вас бывает боль в конце    мочеиспускания? Do you have pain at the end of urination? მოშარდვის ბოლოს ტკივლი გაქვთ?
У    вас    выделялась кровь с мочой? Have you ever passed blood    while    urinating? როდისმე სისხლი გამოჰყოლია შარდს?
У вас бывает иногда непроизвольное    мочеиспускание? Do    you     sometimes lose   control   of   your bladder? გაქვთ ხოლმე  უნელიე შარდვა?
Вы     можете     удержать     мочеиспускание,   или   у   вас   неудержимые    позывы к мочеиспусканию? Are you able to hold your water, or do you have to “go” in a hurry? მოშარდვის შეკავება შეგიძლიათ?
У вас бывает ночное недержание мочи? Are   you   a  bed   wetter? ღამით შარდის შეუკავებლობას უჩივით?
У  вас  задерживается моча? Do   you   have   retention of urine? შარდის შეკავება გაქვთ?
Моча        выделяется каплями? Does the stream dribble? შარდი წვეთობით გადმოედინება?
После    мочеиспускания у вас продолжается вытекание мочи каплями? Do   you   have   dribbling   after   urination? მოშარდვის შემდეგ შარდის წვეთობით გადმოსვლა გრძელდება?
У     вас     затруднено мочеиспускание? Do you have difficulty in passing water? შარდვის გაძნელება გაქვთ?
Вы  испытываете затруднение   в   начале мочеиспускания? Do you have difficulty      starting      your stream? შარდვის დასაწყისი გაძნელებული გაქვთ?
У вас есть задержка в начале мочеиспускания? Do you have delay in the initiation  of   micturition? შარდვის დასაწყისში შეკავება გაქვთ?
Струя    мочи   у   вас разбрызгивается? Do you have  an eccentric  spray? შარდის ნაკადი  იშხეფება?
У  вас  слабая  струя мочи? Do you have an  impaired flow? შარდის ნაკადი სუსტია?
У вас   тонкая   струя мочи? Do you have narrowing of the stream? შარდის ნაკადი წვრილია?
У   вас   прерывистая струя мочи? Do   you   have   interruption  of  the  flow? შარდის ნაკადი წყვეტილად გადმოედინება?
Какого   цвета   моча (соломенного,       янтарного,        желтого, темного,    светлого)? What color is the urine   (straw,   amber-colored,    yellow,    dark, pale)? რა ფერისაა შარდი? (ჩალისფერი, ქარვისფერი, ყვიტელი, მუქი, ღია)
Моча        прозрачная или мутная? Is the urine clear or turbid? შარდი გამჭირვალეა, თუ მღვრიე?
Какого цвета осадок мочи? What color is the sediment? შარდის ნალექი რა ფერისაა?
У   вас   есть   боль   в поясничной области? Do you have pain in the lumbar region? გაწუხებთ წელის ტკივილი?
Боль   отдает   в   пах, промежность   или   в наружные     половые органы? Does the  pain  radiate to the groin, perineum or external private parts? ტკივილი გადაეცემა საზარდულში, შორისში, ან გარეთა სასქესო ორგანოებში?
У   вас   был   приступ почечной колики? Have   you   ever   had an attack of  a  renal colic? გქონიათ თირკმლის კოლიკა?
Приступ       почечной колики   сопровождается    ознобом,    температурой,      тошнотой,    рвотой,    жаждой, головной болью? Is an attack a renal colic accompanied by chill,   fever,   nausea, vomiting, thirst, headache? კოლიკას ახლდა შემცივნება, მაღალი ტემპერატურა, გულისრევა, ღებინება, წყურვილი, თავის ტკივილი?
Вы   постоянно испытываете желание мочиться? Do you have a constant desire to urinate? მუდმივად გაქვთ მოშარდვის სურვილი?
Выделялись ли у вас с   мочой   камни   или песок? Have  you   ever   passed   stones   or   sand while urinating? როდისმე სარდს გამოჰყოლია კენჭები ან ქვიშა?
У вас бывают отеки век, лица? Do   you    ever    have swelling of your eyelids, face? გიშუპდებათ ქუთუთოები, სახე?
Вам говорил доктор, что    у    вас   болезнь почек   или   мочевого пузыря? Has    a   doctor   ever said you had kidney or bladder disease? ექიმს უთქვამს თქვენთვის, რომ თირკმელების ან შარდის ბუშტის დაავადება გაქვთ?
В каком возрасте вы (мужчина)      достигли половой зрелости? At what age did you (male patient)  begin puberty? რა ასაკში მიაღწიეთ სქესობრივ მომწიფებას (მამაკაცი)?
В каком возрасте вы начали половую жизнь? At what age did you begin sex life? რა ასაკში დაიწყეთ სქესობრივი ცხოვრება?
Как   часты   половые сношения? How  frequent   is  intercourse? რა სიხშირით გაქვთ სქესობრივი ცხოვრება?
Какими     противозачаточными средствами   вы   пользуетесь? What    contraceptives do you use? რომელი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებით სარგებლობთ?
Вы  имеете  внебрачные  половые связи? Do   you   have   extramarital   sexual   relations? გაქვთ ხოლმე ქორწინების გარეშე სქესობრივი კავშირები?
У   вас   было   какое-нибудь серьезное заболевание     половых органов? Have   you   ever   had anything       seriously wrong with your privates? როდისმე გიავადიათ სასქესო ორგანოების რაიმე სერიოზული დაავადებით?
Ваши половые органы  часто болят или воспаляются? Are     your     genitals often painful or sore? ხშირად გაქვთ სასქესო ორგანოების ტკივილი ან ანთებები?
Вы  лечились  когда-нибудь     по     поводу заболевания      половых органов? Have  you  ever   had treatment    for    your privates? როდისმე გიმკურნალიათ სასქესო ორგანოების დაავადების გამო?
Вам говорил доктор, что у вас грыжа? Has    a    doctor   ever said you had a hernia (rupture)? ექიმს უთქვამს თქვენთვის, რომ თიაქარი გაქვთ?
У вас есть  гнойные выделения   из   мочеиспускательного   канала? Do you have a purulent      urethral      discharge? შარდსადენიდან გაქვთ ჩირქიანი გამონადენი?
У вас  пропала  способность к эрекции? Have   you    lost   the ability to have erections? ერექცია დაგიქვეითდათ?
У вас бывают эрекции во время сна? Do     you   have   erections during sleep? ძილის დროს გაქვთ ერექცია?
Are    your    erections painful? ერექციის დროს ტკივილი გაქვთ?
У   вас   есть   способность   к   эякуляции? Are you able to have ejaculations? ეაკულაციის უნარი გაქვთ?
Вы  занимались  когда-нибудь     гомосексуализмом? Have   you   ever   had homosexual experience? როდისმე გქონიათ ჰომოსექსუალური კავშირი?

გაგრზელება >>>>