აბსცესოგრაფია პირდაპირი

აბსცესოგრაფია პირდაპირი – აბსცესოგრაფია, რომლის დროსაც საკონტრასტო ნივთიერება შეჰყავთ აბსცესის პუნქციით.