საინვესტიციო პროექტები და მათი კლასიფიკაცია

ლევან შენგელია. საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა. თბილისი 2012.
წიგნის სრული ვერსიის გასაცნობად დააკლიკეთ აქ >>

კომერციულ პრაქტიკაში მიღებულია შემდეგი კლასიფიკაცია:

ა) ინვესტიციები ფინანსურ აქტივებში (რეალური, ან კაპიტალწარმომქმნელი, ან საწარმოო ინვესტიციები) – ეს არის ინვესტიციები საწარმოო დანიშნულების შენობებსა და შეიარაღებაში, ნებისმიერი სახის მანქანები და აღჭურვილობა, რომელთა საექსპლუატაციო ვადა ერთ წელს აღემატება;

ბ) ინვესტიციები ფულად აქტივებში (პორტფელური ინვესტიციები) – ფულადი თანხების მიღების უფლება სხვა იურიდიული ან ფიზიკური პირებისგან;

გ) ინვესტიციები არამატერიალურ აქტივებში – ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არაა მატერიალური ხასიათის საქმეებთან, მაგრამ ეკონომიკური ღირებულება გააჩნიათ; ამგვარმა საკითხებმა მატერიალური ხასიათი შეიძლება მიიღონ საწარმოს ლიკვიდაციის, ან სხვა საწარმოებთან შერწყმის დროს...

Share this...Share on Facebook
Facebook