avulsio bulbi oculi

avulsio bulbi oculi – (ლათ. avulsio მოწყვეტა; ანატ. bulbus oculi თვალის კაკალი) თვალის კაკლის მოწყვეტა მხედველობის ნერვიდან ტრავმის გამო.