ლოცვა ბოროტი ძალებისგან თავდასაცავად

ლოცვა ბოროტი ძალებისგან თავდასაცავად

უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, გვიხსენ ჩვენ მოახლოებულისა ღმრთივშერისხულისა და ბოროტისა ეშმაკისა ანტიქრისტეს ხიბლისაგან და ყოველთა მისთა მაცდურებათაგან. დაიფარე ჩვენი სულიერი მამა, მოძღვარი (სახელი) და ჩვენ ყოველნი სულიერნი შვილნი მისნი და ყოველნი მახლობელნი ქრისტიანენი ყოვლისაგან ვერაგისა ანტიქრისტეს და ყოველთა მისთა საცთურთაგან და ნუ მოგვცემ ჩვენ, უფალო, რათა გვეშინოდეს ეშმაკის ჩვენზედა მოწევნულისა ამაოისა შიშისაგან უმეტეს შიშისა ღმრთისა, რათა არა განგიდგეთ შენ და წმიდასა შენსა მართლმადიდებელსა ეკლესიასა. მოგვეც ჩვენ, უფალო, ძალა წამებად და სიკვდილად სახელისათვის შენისა, და წმიდისა შენისა მართლმადიდებელისა ეკლესიისათვის, და არა მივიღოთ ბეჭედი იგი ანტიქრისტესი და არა თაყვანი-ვსცეთ მას. არამედ მოგვეც ჩვენ, უფალო, დღე და ღამე ცრემლნი ცოდვათა ჩვენთათვის და შეგვიწყალენ ჩვენ დღესა მას საშინელისა სამსჯავროსა შენისასა, ამინ. 

წყარო: http://www.mshoblebi.ge/kaleidoskopi/1734-locva-boroti-dzalebisgan-thavdasacavad.html

_________________________________

>>>> მართლმადიდებლური ლოცვები

..

Share this...Share on Facebook
Facebook